FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani. 

 

 

Fa’a’ohipara’a tau poto i te tāpura faufa’a rahi nō te matahiti 2017

 

Ua fa’a’ite mai te Mono peretiteni e ha’apa’o i te faufa’a i te ‘āpo’ora’a Fa’aterehau i te fa’a’ohipara’a tau poto i te tāpura faufa’a rahi nō te matahiti 2017 a te Fenua, o tei tu’uhia i mua i te ‘Āpo’ora’a Rahi nō Pōrīnetia farāni i te taime a mā’itihia ai te tai’ora’a faufa’a.

 

Tei te fāito e 129,608 miriā farāne te mau moni ti’a terera’a ‘ohipa (i rāpae mai i te mau fa’auera’a pāpa’i) a te matahiti 2017. Ua mara’a marū noa mai te matahiti 2014, e i te matahiti 2017 ua mara’a roa. Nō roto mai i te mara’ara’a pāpū i te fāito e 10,836 miriā Fcfp te maita’ira’a o te hotu o te mau ‘āpī (e +12,01 % i te fa’a’ohipara’a i te matahiti 2016) o te faufa’a a te mau fa’atutera’a : +4,125 miriā Fcfp nō te fa’atutera’a hau e, e +6,711 miriā Fcfp nō te fa’atutera’a mātau, o te TVA e te tute i ni’a i te ‘āpī a te mau taiete te mau rāve’a tere a teie nei mara’ara’a. E hoho’a teie mau nūmera o te hō’ē ‘imira’a faufa’a i ni’a i te ‘e’a o te tupura’a i te rahi e o tei tāpa’ohia e te pe’epe’e

 

Nō te ha’amau’ara’a nō te mau rave ‘ohipa, ua ‘aufauhia e 30,640 miriā Fcfp ‘are’a rā i te matahiti 2016 e 30,109 miriā Fcfp ia tei ‘aufauhia. E 531 mirioni Fcfp hau tei ‘aufauhia i te matahiti 2017 ia fa’atūeahia e te matahiti 2016. Terā rā ia au i te mau ‘ōpuara’a tāpura faufa’a a te matahiti 2017, o te hō’ē « fa’ahereherera’a moni » i te fāito e 887 mirioni Fcfp. Te tumu mātāmua a teie mara’ara’a o te rahi ia o te mau CVD. Tei te fāito e 74,911 miriā Fcfp te tahi mau ha’amau’ara’a terera’a ‘ohipa, o te hō’ē ia topara’a e 656 mirioni Fcfp ia fa’atūehia e te matahiti 2016. E fa’a’ite ia teie i te itoito a te mau piha tōro’a a te Hau nō te fa’aiti i te mau ha’amau’ara’a o tā na terera’a ‘ohipa.

 

Te rahira’a o te mau moni ti’a tupuha’ara’a (mā te ‘ore e tai’o i te pe’e i tā na iho faufa’a) e 10,636 miriā Fcfp o tei fa’a’ite mai i te tahi fa’aitira’a i te fāito e 28,66 % (-4,274 miriā Fcfp) ia fa’atūehia e te matahiti 2016. Nō roto mai teie nei ta’a’ēra’a i te itira’a a te moni a te Hau Metua i te fāito e 2,367 miriā  Fcfp ei torura’a o te rāve’a faufa’a, e te hō’ē itira’a i te fāito e 1,157 miriā Fcfp o te mau tārahura’a moni. Tei roto teie nei ti’a’aura’a o te mau tārahura’a moni, i te hō’ē pae, i te ha’amaita’ira’a o te pu’era’a faufa’a a te fenua e, i te tahi pae, i te fa’aitira’a i te mau ha’amau’ara’a moni.

 

I te 31 nō tītema 2017, tei te fāito e 50,372 miriā Fcfp te rahira’a o te moni i ‘aufauhia tāpurahia nō te mau ‘ohipa tupuha’ara’a o te tāpura faufa’a rahi a Pōrīnetia farāni, e te vai nei i roto e 31,145 miriā Fcfp moni i ‘aufauhia ‘āpī e, e 19,226 miriā Fcfp moni i ‘aufauhia i fa’anu’uhia.

 

Te rahira’a o te moni i ‘aufauhia (23,747 miriā Fcfp) tei te fāito mara’ara’a e 6,5 % ia hi’ohia te matahiti 2016 (22,306 miriā Fcfp), o te hō’ē ia nu’ura’a rahi i te fāito e 1,441 miriā Fcfp. E fa’a’ite te reira, nō te parau o te moni, i te itoito o te fenua i te fa’aoti i te mau ‘ōpuara’a tupuha’ara’a e, te itoito i roto i te ha’ara’a o te ‘ohipa a te Hau. E rāve’a ato’a te reira ia fa’aora i te ‘ohipa unuma, te fa’ati’ara’a fare ihoā rā.

 

E, ua maita’i te tuha’a moni a Pōrīnetia farāni mai te matahiti 2014. Ua tāta’i maha te tāranira’a mai te matahiti 2014 e tae atu i te matahiti 2017, nō te tāpae atu i te fāito e 28,503 miriā Fcfp, nō te fāito o te nu’ura’a o te mau moni terera’a ‘ohipa i te fāito e 21,02%,  hau a’e i te mau ha’amau’ara’a terera’a ‘ohipa, tei te fāito e 6 %.

I muri mai i te tā’ato’ara’a o te fa’aho’ira’a i te moni tumu o te tārahu, ua tāpae te tāranira’a moni ti’a i te fāito e 19,093 miriā Fcfp nō te matahiti 2017, ‘āre’a ho’i i te matahiti 2014 ua ‘aipa o ia. E fa’a’ite te reira i te pāpūra’a e te ti’a ia ‘aufau a te fenua, fa’anahora’a e auhia e te mau hōtārahu e te mau taiete e hōro’a nei i te nota.

 

Ua fa’ati’a te maita’ira’a o te tāranira’a ti’a ia tāpe’a i te hō’ē fāito pāpū i te mau ha’amau’ara’a tupuha’ara’a (23,520 miriā Fcfp i te matahiti 2017, i ni’a i te hō’ē ‘ōpuara’a tāpura faufa’a e 25 miriā Fcfp) e, e fa’aiti fa’ahou i te tārahura’a moni, nō te tāmau i te poritita o te fa’a’orera’a tārahu a Pōrīnetia farāni.

 

Nō reira, i te 31 nō tītema 2017, tei ni’a te fāito tārahu a Pōrīnetia farāni e 85,638 miriā Fcfp ‘āre’a i te matahiti i mā’iri tei te fāito e 89,101 miriā Fcfp.

 

Ei hōpe’ara’a, te vai nei nō te fenua te hō’ē tuha’a moni ha’amaita’ihia, mā te tāmau i te fa’aiti i te mau ha’amau’ara’a terera’a ‘ohipa a tō na mau piha tōro’a nō te vaiiho i te faufa’a nō te mau tuha’a ‘ohipara’a nō te ha’amaita’i i te hoturoa’a o te mau poritita a te hau e ravehia nei.

 

 

Moni tauturu no te fa’atupuha’ara’a nā te Pū no te u’i ‘āpī e te ‘ohipa tū’aro nō Pōrīnetia farāni (IJSPF) : Fa’a’āpīra’a i te tūramara’a mōrī ia au i te fa’aturera’a ‘āpī i ni’a i te tahua tū’arora’a no Punaru’u

 

Ua fa’aoti te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau e fa’ata’a i te tahi tuha’a moni tauturu fa’atupuha’ara’a nā te Pū no te u’i ‘āpī e te ‘ohipa tū’aro nō Pōrīnetia farāni (IJSPF). Tei ni’a te fāito moni tauturu nei i te 30 mirioni Fcfp e tuha’a moni ia no te fa’a’āpīra’a i te tūramara’a mōrī ia au i te mau fa’aturera’a ‘āpī i ni’a i te tahua tū’arora’a no Punaru’u.

 

‘Aita atu e tahua tū’arora’a mai teie i Punaru’u te huru i te pae to’o’ā-o-te-rā, te vai ra te tahua tu’era’a pōpō, te ‘e’a horohorora’a e te vāhi pārahira’a tāpo’ihia,1 500rahira’apārahira’a. E ti’a i te fa’anaho i te mau tū’arora’a rau e te fa’ahiahia i reira. E piti taime teie tahua i te nīnāra’ahia e te pape e ua ‘ino roa te ’e’a horohorora’a e tae noa atu i te mau ‘āfata vaira’a pitopito uiraō te mau pou mōrī. I te matahiti2015ra, Ua ha’apāutuutu te Pū fa’aterera’a no te mau patura’a rahi ā te haufenua i te hiti anavai nō Punaru’u i piha’i iho i te tahua tū’arora’a e ua ha’amau te IJSPF i te fa’ahorora’a pape no te araira’a i te nīnāra’a pape. I te matahiti2016, ua fa’a’āpīhiate ‘e’a horohorora’a‘āua’e maoti te tahi tuha’a moni tauturu fa’atupuha’ara’a no roto mai i te Fenua.

 

Ua fa’ata’a-ato’a-hia te tahi tino moni tauturu i te fāito e 40 mirioni Fcfp no te ho’ora’a mai i te mauiha’a mata’ī, te mauiha’a utara’a tauiha’a e te mau pereo’o nā te IJSPF. Ua ho’o-ato’a-hia mai te mauiha’a ueue tao’a, te mātini tāpiri ‘āuri  e ‘e maha pereo’o ‘ohipa nō tā na mau tuha’a piha ‘ohipa i te mau ta’amotu ātea situées no te ‘atu’atu-māite-ra’a i te mau fare tū’arora’a o te ti’a’auhia ra e te pū IJSPF. Te ‘ōpua-ato’a-hia ra e fa’anaho i te tauiha’a i te Pū ha’api’ira’a hōrue nō Taharu’u e vai ra i Papara, te tauiha’a fare e te tauiha’a tū’aro e te tauiha’a ha’api’ira’a, e tae noa atu i te ho’ora’a mai i te tahua motora’a no te pū tū’arora’a Napoléon Spitz i Fautau’a e vai ra i Pirae e i Uturoa i Raiatea. Te ‘ōpua-ato’a-hia ra e ho’o mai i te pereo’o pātia e te tāvere tura pape no te pīpīra’a i te pape i ni’a i te tahi mau tahua tū’arora’a.

 

 

Fāito moni ho’o : topara’a i ni’a i te fāito e 0,2% i te roara’a e 12 ‘āva’e

 

I te ‘āva’e māti 2018, ua topa te moni ho’o ‘aimamau i te fāito e 0,1 % e, e tāpae i te fāito e 99,78 (niu 100 tītema 2017). Nā te topara’a i te fāito e 3,9 % o te mau ho’o o te tuha’a o te mau rāve’a tū’atira’a i fa’ati’a i te reira. Ia tu’uhia i ni’a i te roara’a e ‘ahuru mā piti ‘āva’e, e topa te fāito moni ho’o rahi ‘aimamau i te fāito e 0,2 %.

 

Ua topa te fāito moni rimaha’a e 0,1 % i te ‘āva’e māti 2018 e, e 1,1 % ia tu’uhia i ni’a i te roara’a e ‘ahuru mā piti ‘āva’e. Ua topa ato’a te fāito moni rahi ā te ‘ore e tai’o i te utara’a manureva nā te ao nei e 0,1 % i te ‘āva’e māti 2018. E topa o ia e 0,8 % ia tu’uhia i ni’a i te roara’a o te matahiti.

 

I te ‘āva’e nō māti 2018 noa ā, ua topa te fāito moni Patura’a fare e Patura’a Rahi a te Hau (BTP) i te fāito e 0,1 %. Nā te topara’a i ni’a i te fāito e – 0,9 % o te mau mātēria hīmio e fa’ati’a i te reira. E mara’a te fāito moni Patura’a Rahi a te Hau e 0,1 %, e topa te fāito moni Patura’a fare e 0,3 %. I roto i te tuha’a o te Patura’a fare, e mara’a te fāito moni o te ‘Ohipa patura’a rahi Mātāmua e 0,1 %, e topa te ‘Ohipa patura’a rahi Piti e 0,8 %. I roto i te tuha’a o te Patura’a Rahi a te Hau, e mara’a te fāito moni ‘Ohipa Tāmuta ‘Aravihi e 0,1 % , e te fāito moni ‘Ohipa ‘Aravihi ta’a’ē e 0,1 %. I te roara’a e ‘ahuru mā piti ‘āva’e, e mara’a te fāito moni rahi a te BTP e 0,9 %, e mara’a te fāito moni Patura’a fare e 1,0 % e, e mara’a ato’a te fāito moni Patura’a rahi a te Hau e 0,6 %.

 

‘E, i te ‘āva’e māti 2018, ua topa te fāito moni Pere’o’o Patura’a rau e 0,1 %. Ua vai noa i ni’a i tō na fāito hōpe’a, te mau fāito moni ‘Ohipa tīa’ira’a faufa’a, Vaipārurura’a, Pere’o’o Māmā, Patura’a pahī i te punu ‘ārū e te Tapiho’ora’a tuha’a mauiha’a taui nō te pahī.

 

 

Tute poro’ira’a tao’a fa’ahoho’ara’a fenua

 

I muri mai i te fa’aitoitora’a a te fa’aterehau nō te Nohora’a, te Fa’anahora’a fenua i te Tōmite arata’i i te Ha’amāramaramara’a Ihi anoa (CIG), i ‘ohipa ‘ore na a rave rahi matahiti, ua ha’amata fa’ahou te ‘ohipa a teie tōmite i te matahiti 2017 et te ha’amatara’a o te matahiti 2018, e ua fa’a’ite mai i te mau fifi e fārereihia nei nō te hōro’ara’a e te ‘aitauira’a i te mau ha’amāramaramara’a ihi anoa.

 

E pāpū te hotura’a o te putu parau hoho’a fenua ia au i te maita’i o te mau parau i roa’a mātāmua roa. I teie nei mahana, e rave rahi rāve’a e vai nei nō te ‘itera’a i te mau parau ihi anoa tāpurahia e te tahi mau tuha’a pāpū tāta’i tahi e ani nei i te tahi mau mauiha’a ihimata’ī mai : te mau ‘aporuri e te mau ‘ehā a te mau fa’anahora’a GNSS (Global Navigation Satellite System), fa’ahoho’ara’a fenua matahi’o, manureva pairati ‘ore e mātini rere e te tahi mau mātini pata hoho’a, etv …

 

E mea moni rahi teie mau mauiha’a nō tō rātou mata’ī rahi.

Teie rā e mea moni roa te fa’ahaerera’a mai i teie mau mauiha’a, e, te tute e fa’a’ohipahia nei e te mūto’i ‘ōti’a,  e tāpae roa i te fāito e 40 %, o te ha’amara’a i te moni ho’o a teie mau mauiha’a nā te mau taiete nō Pōrīnetia farāni nei.

 

Nō te reira, ua fa’aoti te ‘āpo’ora’a fa’aterehau ia fa’a’ore i teie nei tute. Ua ani o ia i te mau piha ‘ohipa a te DGAE, te Mūto’i ‘ōti’a e te SAU ia ha’amana ‘oi’oihia teie nei parau.

 

 

Fa’ata’ara’a moni tauturu nā te tahi mau tōmite e te tahi mau tā’atira’a e rohi nei i roto i te ‘ohipa fa’ari’ira’a rātere

 

Ua fa’ari’i te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau i te anira’a tauturu no roto mai i te tahi mau tōmite e te tahi mau tā’atira’a e rohi nei i te pae no te fa’ari’ira’a rātere, no te turura’a i tā rātou mau ‘ōpuara’a.

 

E fāna’o te tōmite fa’ari’ira’a rātere no Rangiroa i te tino moni 1 mirioni Fcfp no te heiva « Farereihaga » o te matahiti i muri nei. Hō’ē hepetoma i te maoro ia tupu teie heiva i niuhia i ni’a i te hīro’a mā’ohi ‘oia ihoā ra tō te mau motu Tuamotu. E heiva hīro’a tumu e te tū’aro ato’a mai te hoera’a va’a hō’ē e te va’a ono, te tīmau rā’au, te pātia fā e te amora’a ‘ōfa’i. Tē ha’apa’ohia ra tē ti’a’aura’a o teie heiva e te fa’aterera’a hau no te ‘ohipa fa’ari’ira’a rātere, ua tū te reira i te porotita no te fa’ahotura’a i te ‘ohipa fa’ari’ira’a rātere i Pōrīnetia farāni no te tau 2015-2020.

 

Ua fa’aoti-ato’a-hia e fa’ata’a i te tino moni tauturu ra e 4 mirioni Fcfp nā te tōmite fa’ari’ira’a rātere no Tai’arapu To’o’ā-o-te-rā no te ‘aufaura’a i te mau ha’amāura’a no te fa’ari’ira’a i te pahī utara’a rātere o Paul Gauguin e no te ‘ohipa fa’atianira’a o Tahiti iti. Hau atu i te ‘ohipa fa’ari’ira’a i te mau rātere ō te mau pahī utara’a rātere e te ‘ohipa fa’a’ana’anataera’a rātere, e tupu i te mau hepetoma ato’a, mā te rohira’a ‘āmuira’a atu i te mau tāvana ‘oire iho, te fa’ahanahanara’a o te faufa’a e vai ra i roto i tō rātou mau ‘oire. Ua riro teie mau fa’anahora’a ‘ei fa’anahora’a pāpū no te fa’ahotura’a i te ‘ohipa fa’ari’ira’a rātere o te fenua Tahiti. Te ha’apa’ohia nei teie mau tuha’a ‘ohipa e te feiā ato’a e rohi nei i roto i te ‘ohipa fa’ari’ira’a rātere e tae noa atu i te huira’atira iho e te ‘oire no Tai’arapu To’o’ā-o-te-rā.

 

E fāna’o mai te tā’atira’a Hei Taina i te tino moni e 3 mirioni Fcfp no te turu i te mau ha’ara’a ā teie tā’atira’a i ni’a i te fa’a’ohipara’a i te mau tāpura ‘ohipa e pi’ihia nei Wenling e Changning. E tā’atira’a o Hei Taina e turu nei i te mau pīahi no te fare ha’api’ira’a tuarua tahi e te piti o tē fāna’o i te moni pūtē no te haerera’a i te ha’api’ira’a i te fenua Taina. E piti fa’anahora’a e ti’a ia fāna’ohia : te fa’anahora’a Wenling o tei ha’amata i te matahiti 2012, e te fa’anahora’a Changning o tei ha’amata i te matahiti 2015. Nau fa’anahora’a teie e ha’afāna’o nei i te mau pīahi no te fenua nei i te moni pūtē ha’api’ira’a no te haerera’a i te piha tuarua tahi e te tuarua piti no Shanghai e Zhejiang i te fenua Taina. Ua riro teie nau fa’anahora’a no Wenling e Changning ‘ei rāve’a ha’afaufa’ara’a i te parau no te hīro’a tumu, no te reo e no te fa’ari’ira’a rātere ‘oia te ‘imira’a faufa’a e ‘imihia nei i te fa’ahotu i te fenua nei.

 

 

Amora’a i te ha’amau’ara’a nō te māpū rava’i’ore

 

Ua fa’a’ite mai te fa’aterehau o te mau Autaea’era’a e te ea i te ‘āpo’ora’a Fa’aterehau i te parau nō te amora’a i te ha’amau’ara’a nō te mau ta’ata i ro’ohia e te māpē rava’i’ore e tā na mau ‘ōpuara’aārea tau poto, tīa’i atu ai te matarara’a o te mau pū i fa’ati’ahia i novema 2017.

 

I te 31 nō tītema 2016, ua amohia te ha’amau’ara’a nō 463 ta’ata ma’i i rapa’auhia e, e 152 ta’ata i ‘āpe’ehia i muri mai i te monora’a mero. E ha’apa’ohia e 90 e tae atu e 140 ta’ata ma’i ‘āpī mai teie mahana e tae atu i te matahiti 2022.

 

E tāmāhia tō rātou toto e toru taime i te hepetoma !

  • I te pū ma’i rahi – 1 noa teie e vai nei i te Fare Ma’i nō Ta’aone
  • I te piha – e 6 piha tāmā māpē (UDM) e aore rā tāmāiho māpē ‘ohie e aore rā tauturuhia (UAD) e fa’a’ohipahia nei e APURAD e e vai nei i Tahiti, Moorea e Uturoa
  • I te fare mā te tāmā i te toto e aore rā mā te tāmā i te māpē vehiaroaro – e vai nei e 64 pārahira’a (hō’ē ta’ata i te pārahira’a).

 

Nō te rahi noa atu rā o te mau ta’ata ma’i ua fa’ati’ahia te tahi mau piha i te 28 nō novema 2017. Ua fa’ati’a-ato’a-hia e 14 pārahira’a (UDM) i Papeete,.19 pārahira’a (UAD) i Taiarapu Hitira’a o te rā, Tupu’ai e Bora Bora e, e 30 tāmāra’a māpē i te fare, e tāpae roa ia i te fāito e 190 ta’ata ma’i

Nō te roara’a o te patura’a i teie mau piha rapa’aura’a, ua ‘ōpuahia te matarara’a i Papeete i te ‘āva’e tetepa 2018 e nō te tahi atu mau ‘oire, i te tuha’a ono ‘āva’e mātāmua a te matahiti 2019.

 

Ua ruru te Fa’aterehau e te mau rimaha’a a teie nei ‘ōpuara’a ia fa’ahere i te mau ta’ata ma’i rū i Uturoa a tia’i noa atu ai te matarara’a o te mau piha rapa’aura’a i Papeete i te ‘āva’e tetepa e haere mai rā.

 

 

Fa’anahora’a no te mau tata’ura’a no te tihēpura’a i te mau rave ‘ohipa ā te haufenua no te ha’api’ira’a rahu’a

 

No te mea ua taui te mau fa’anahora’a ā te Fare ‘upa rau no te tihēpura’a i te rave ‘ohipa ha’api’ira’a rahu’a ā te haufenua, ia au i tei fa’ata’ahia e te fa’aotira’a hau ā te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau no te ‘āva’e tetepa 2004 ra, ua tae i te taime ia fa’ahuru’ēhia te reira e ia fa’a’āpīhia ‘o ia.

 

Ia au i te ti’ara’a o te ti’a a’o ha’api’ira’a rahu’a ā te hau nō Pōrīnetia farāni e ti’a ia teie no te ‘āna’ira’a A o te feiā rave ‘ohipa tāmau ā te haufenua. Te amo nei rātou i te ti’ara’a no te ha’api’i i te mau huru tōro’a rahu’a ato’a aore ra te tōro’a ‘ihi’āviri e au i te ‘ohipa rahu’a, i roto i te mau pū e te mau fare rau e rohi nei i te pae no te tā’ere i Pōrīnetia farāni. E ti’a ato’a rātou, ia au i tō rātou ‘aravihira’a, i te tonohia no te ha’afaufa’ara’a e te fa’ahotura’a i te mau ha’ara’a rau i te pae no te tā’ere e te ha’amaura’a i te mau tāpura ‘ohipa mata’ī e te ‘ohipa ha’api’ira’a e tae noa atu i te ‘ohipa ti’a’aura’a hau.

 

I te pae no te ti’a tauturu ‘orometua ha’api’i, e ti’a rave ‘ohipa ia teie no te ‘āna’ira’a B, ia au i te papature no te ‘ohipa hau nō Pōrīnetia farāni.Ua fa’ata’ahia rātou no te ha’api’ira’a i te huru tōro’a rahu’a ato’a i roto i te mau pū e te mau fare rau e rohi nei i te pae no te tā’ere i Pōrīnetia farāni. E rave maoti rātou i tā rātou ‘ohipa ia au i te ha’api’ira’a i haruhia mai e rātou.

 

‘Are’a ra te mau mono ha’api’i rahu’a, e mau ti’a rave ‘ohipa ia no te ‘āna’ira’a C, ia au i te papature no te ‘ohipa nō Pōrīnetia farāni. E ha’apa’o rātou i te huru tōro’a rahu’a e e tauto’o mai rātou i roto i te mau ‘ohipa ha’api’ira’a ato’a e fa’anahohia mai e te mau pū e te mau fare e rohi nei i te pae no te tā’ere i Pōrīnetia farāni.

 

 

‘Ōpuara’a parau fa’aau nō te ha’amau’ara’a nō te fa’anahora’a «‘ohipa taupoto ha’api’ira’a tōro’a» nō te matahiti 2018

 

Ua fa’a’ite mai te Fa’aterehau nō te ‘Ohipa, te ha’api’ira’a tōro’a e te ha’api’ira’a, ha’apa’o i te ‘Ohipa a te Hau, te mā’imira’a e te ha’api’ira’a teitei, i te ‘Ōpuara’a parau fa’aau nō te ha’amau’ara’a nō te fa’anahora’a «‘ohipa taupoto ha’api’ira’a tōro’a» nō te matahiti 2018.

 

Ua fa’aoti te Fenua e te Hau Metua ia ha’amau i te tahi mau ‘ohipa taupoto ha’api’ira’a tōro’a nö te tauturura’a pae moni tau poto e te fa’aōra’a i roto i te ‘ohipa i te mau ta’ata e fifi nei mā te rave i te tahi ‘ohipa nō te tā’ato’ara’a.

 

Nā te mau ta’ata e 16 matahiti e tae atu i te 25 matahiti e fāna’o i teie nei ‘ōpuara’a(tuha’a taure’are’a) e te mau ta’ata i hau atu i te 26 matahiti i te tahi ‘ōpuara’a (tuha’a ta’ata pā’ari), e ‘imi nei i te ‘ohipa. Te roara’a o teie nei ‘ohipa e 1 e tae atu e 3 ‘āva’e.

 

E rave teie mau ta’ata i te tahi mau ‘ohipa ‘atu’atura’a, tāmāra’a, tātā’ira’a i te mau faufa’a tupuna e aore rā te mau faufa’a a te fenua e aore rā te piha ‘ohipa e fāri’i nei ia rātou. E rave ato’a rātou i te tahi mau ‘ohipa nō te pārurura’a i te arutaimareva, te araira’a i te vi’ivi’i e aore rā i roto i te tuha’a o te ‘ohipa ‘ōtiare, ta’ere e tū’aro.

 

E ‘aufau te Hau metua e 56 mirioni Fcfp, o te ha’amau’ara’a ia o te mau uta’a tōtiare a te mau rave ‘ohipa.

 

E ‘aufau o Pōrīnetia farāni i te mau ha’amau’ara’a nō te ha’api’ira’a e te ‘ohipa arata’ira’a nō te rahira’a e 11 mirioni. Ferurihia nō te mau ta’ata aita a’e e ‘ohipa ua riro te mau ha’api’ira’a ei tuha’a o te hō’ē arati’a ha’api’ira’a e fa’aōra’a tōro’a tano e vaipāruru. Ia oti teie nei ha’api’ira’a e anihia i teie mau ta’ata ia ha’api’i fa’ahou ia rahi atu ā tō rātou fāna’o ia ‘ite i te tahi ‘ohipa.

Ia au i te ture ‘avei’a a te ‘āva’e fepuare 2004 i tauihia, e tu’uhia teie nei parau fa’aaura’a i te ‘āpo’ora’a Rahi nō Pōrīnetia farāni rā.

 

 

Moni tauturu tupuha’ara’a nō te ‘aufaura’a i te tahi pū ‘ihiheiora tāmatamatara’a nō te tuatāpapa i te mau to’a a’au

 

Ua hōro’a te ‘āpo’ora’a Fa’aterehau i te tahi tuha’a moni tupuha’ara’a nā te Fare ha’api’ira’a teitei CRIOBE, nō te ‘aufaura’a i te tahi pū ‘ihiheiora tāmatamatara’a nō te tuatāpapa i te mau to’a a’au.

 

E ō teie nei fa’anahora’a i roto i te Parau fa’aaura’a ‘ōpuara’a n°2. E ‘aufau te Hau Metua e 50 mirioni Fcfp, te Fenua e 50 mirioni Fcfp, te EPHE/CRIOBE e09 147 297 Fcfp, e te tahi tauturu fa’anava’i a te Fenua e 16 746 568 Fcfp, nō te tā’ato’ara’a e 125 893 865 Fcfp.

 

Teie nei ‘ōpuara’a o te patura’a ia i te tahi pū mā’imira’a e vai i te roro nō Moorea i ropū mau i te fa’anahora’a arutaimareva to’a nā roto i te tu’ura’a i te tahi poti pārahurahu e riro ei pa’epa’e ‘ohipara’a nā te mau ano’ihi o te fenua nei e nō rāpae mai. E riro o ia ei hihi i roto i te ao nei o te mau mā’imira’a faufa’a e ravehia nei i Pōrīnetia farāni nei.

 

E pū ‘itehia i roto i te ao tā’ato’a te CRIOBE e vai ne ii Moorea mai te matahiti 1971, nō tā na mau ‘ohipa mā’imira’a i ni’a i te parau o te to’a a’au.

 

E vai nei e 5 pū i roto i te mau fenua Farāni e, ua riro te pū o Moorea ei pū mātāmua i reira e ravehia ai te mau mā’imira’a tamatamatara’a i ni’a i te mau to’a a’au. E tu’u teie nei ‘ōpuara’a ia Pōrīnetia i ni’a roa nō te parau o te mau mā’imira’a i ni’a i te mau to’a a’au e, e fa’ati’a ia fa’ari’i i te mau pupu mā’imi o te ao nei (Auteraria, Marite, Tapōnē, Europa) o tei fa’a’ite mai i tō rātou faufa’a nō teie nei ‘ohipa.

 

 

Moni tauturu tupuha’ara’a nō te ‘aufau i te mau tuatāpapara’a nō te ‘ōpuara’a patura’a i te pū mā’imira’a i te Fare ha’api’ira’a tuatoru nō Pōrīnetia farāni

 

Ua hōro’a te ‘Āpo’ora’a Fa’aterehau i te tahi moni tauturu tupuha’ara’a nāte Fare ha’api’ira’a tuatoru (UPF) nō te ‘aufau i te mau tuatāpapara’a nō te ‘ōpuara’a patura’a i te pū mā’imira’a i te Fare ha’api’ira’a tuatoru nō Pōrīnetia farāni

 

E ō teie nei fa’anahora’a i roto i te Parau fa’aaura’a ‘ōpuara’a n°2. E ‘aufau te Hau Metua e 25 491 260 Fcfp, te Fenua e 25 491 260 Fcfp, e te tahi tauturu fa’anava’i a te Fenua e 6 627 728 Fcfp, te Fare ha’api’ira’a Tuatoru e 6 551 180 Fcfp, e te tahi tauturu fa’anava’i a te Fare ha’api’ira’a Tuatoru e 851 653 Fcfp.

 

E ‘aufau teie nei ‘ōpuara’a i te mau tuatāpapara’a nō te ‘ōpuara’a patura’a fare mā’imira’a i te Fare ha’api’ira’a Tuatoru.

 

Ia riro teie nei ‘ōpuara’a ei Pū nō te mā’imira’a i roto ia Patitifā, e ha’apupu nei i te mau ano’ihi ato’a. E ha’apupu teie nei ‘ōpuara’a i te mau ‘ohipa mā’imira’a ato’a a te Fare ha’api’ira’a Tuatoru.

 

E hina’aro ato’a teie nei ‘ōpuara’a e patu i te « fare o te mau reo e te mau ta’ere » o tei riro ei pū ha’api’ira’a i te mau reo e te tahi mau piha ha’api’i-iho. E fa’ati’a ato’a teie nei ‘ōpuara’a ia fa’arahi i te pū vaira’a puta.

 

 

Moni tauturu nā te Fa’aterera’a o te Ha’api’ira’a Mahana Hitu i Pōrīnetia farāni

 

Ua hōro’a te ‘āpo’ora’a Fa’aterehau i te tahi moni tauturu e 50 mirioni nā te Fa’aterera’a o te Ha’api’ira’a Mahana Hitu i Pōrīnetia farāni nō te fa’a’āpīra’a i te Fare Ha’apira’a tuatahi Tiarama. Te rahira’a o te moni nō teie nei fa’a’āpīra’a e 55 432 580 Fcfp. E maoro te mau tātā’ira’a e 10 e aore rā e 12 ‘āva’e nō te ha’amatara’a ha’api’ira’a 2019-2020.

Ua hōro’a-ato’a-hia e 15 mirioni Fcfp nō te patura’a i te tahi pū putu parau e ha’amāramaramara’a i te Fare ha’api’ira’a tuarua Tiarama. Te tā’ato’ara’a o te ha’amau’ara’a tei te fāito 18 113 525Fcfp. E maoro te mau tātā’ira’a e 6 e aore rā e 8 ‘āva’e nō te ha’amatara’a ha’api’ira’a 2019-2020.

 

Tei Papeete teie nei Pū Ha’api’ira’a Tiarama. Tē vai nei te hō’ē fare ha’api’ira’a tuatahi, te hō’ē fare ha’api’ira’a tuarua e te hō’ē fare tāmā’ara’a ha’api’ira’a. E vai nei e 360 piahi mai te STP e tae atu i te piha 3ème. Ua patuhia te fare ha’api’ira’a tuatahi Tiarama i te matahiti 1962 e te fare ha’api’ira’a tuarua i te matahiti 1972. Ua ō teie nei nā fare ha’api’ira’a to’o piti i roto i te parau fa’aau tā’atira’a e te Hau Metua e te Fenua, mai te matahiti 1997 nō te fare ha’api’ira’a tuatahi e mai te matahiti 1992 nō te fare ha’api’ira’a tuarua.

 

 

Ha’api’ira’a no te araira’a e te ti’a’aura’a i te mau fifi i roto i te mau fare ha’api’ira’a tuarua

 

Ua fa’ata’ahia teie ha’api’ira’a tōro’a « fāito 1 » nā te feiā fa’atere o te mau fare ha’api’ira’a tuarua (tuarua tahi, tuarua piti e te tuarua tōro’a mata’ī), e tae noa atu i te feiā tōro’a hi’opo’a no te Fare ha’api’ira’a.

 

E vai teie feiā i raro a’e i te fa’aterera’a a te Ti’a rahi no te pārurura’a e te araira’a ‘ati a te Fa’aterera’a haunui no te ha’api’ira’a, mā te tū’atihia i te mau fare ha’api’ira’a a mūto’i farāni. Ua feruri mai te tōmite fa’ata’ahia no teie tuha’a ‘ohipa i te tahi mau ha’api’ira’a no te araira’a e te ‘arora’a i te mau hāmani-‘ino-ra’a ato’a e riro i te tupu mai i roto i te mau ‘āua fare ha’api’ira’a, ia ineine te feiā i ha’api’ihia i te ti’a’au i taua mau fifi e te fa’anahora’a i te rāve’a no te pārurura’a i te mau pīahi e te mau fare ha’api’ira’a.

 

Ua fa’aoti te Fa’aterera’a hau no te ha’api’ira’a o te fenua nei ia fa’anaho-ato’a-hia te reira mau rāve’a i Pōrīnetia farāni nei. ‘Inaha tē fārerei nei te mau fare ha’api’ira’a i te fifi e mea ti’a roa ia ti’a’auhia te reira ia au i te parau no te ture, te nanonano e te araira’a ‘ati.

 

No reira, na roto i te ‘āmuira’a atu i te Ti’a rahi no te pārurura’a e te araira’a ‘ati a te Fa’aterera’a haunui no te ha’api’ira’a, te fare ha’api’ira’a mūto’i farāni no St Astier, te tōmite araira’a e te ‘arora’a i te mau hāmani-’ino-ra’a i roto i te ‘āua fare ha’api’ira’a, te Fare ha’api’ira’a teitei no te fenua Farāni, te Pū a te haunui e ti’a’au nei i te ha’api’ira’a, te Pū ha’api’ira’a teitei no te pārurura’a fenua nō Pōrīnetia farāni e te Pū mūto’i farāni nō Pōrīnetia farāni, ua fa’atupuhia te hō’ē tau ha’api’ipi’ira’a fāito 1 mai te  20 e tae atu i te 23 no māti i ma’iri a’e nei i Tahiti e ua ti’a mai e 52 fa’atere (fare ha’api’ira’a, ti’a hi’opo’a no te ha’api’ira’a no te hau farāni e te mau ti’a hi’opo’a pū ‘āmuira’a fare ha’api’ira’a nō farāni).

 

Ua feruri mai te tōmite e ha’apa’o nei i teie ha’api’ira’a tōro’a ti’a’au e arai fifi i te parau no teie rahira’a e 52 feiā no te fāito 1, ‘o vai te feiā e matara mai no te tata’u atu i te fāito 2, ia riro mai rātou ‘ei ti’a ha’api’i i muri iho.

 

Ua matara mai e 6 rahira’a no te amo i teie tōro’a ha’api’i ‘oia ho’i i te fāito 2 o te tōro’a nei, e ti’a atu rātou i te Pū ha’api’ira’a mūto’i farāni no Rochefort mai te 15 i te 18 no mē 2018, e i te fare ha’api’ira’a mūto’i farāni no Tulle mai te 12 e tae atu i te 15 no tiunu 2018. Mai tei fa’ata’ahia mai e te fa’aterera’a hau no te ara moana e te Ti’a rahi no te pārurura’a a te fa’aterera’a hau no te ha’api’ira’a no farāni, mea tītauhia teie mau ti’a ha’api’i ia ha’amau i te auhoara’a pāpū no te fa’a’ohipara’a i teie ha’api’ira’a na roto i te mau fare ha’api’ira’a tuatahi, tuarua tahi e tuarua piti.

 

 

Te fa’ata’ara’a i te moni tauturu no te tā’ere e te faufa’a tumu ā te Fenua

 

Ua fa’ata’a te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau no te Fenua i te tahi rahira’a moni tauturu nā te mau tā’atira’a e fa’anaho nei i te mau ‘ōpuara’a i te pae no te tā’ere e te faufa’a tumu nō Pōrīnetia farāni.

 

‘Oia ho’i, te tahi tino moni tauturu i te fāito e 401 000 Fcfp nā te tā’atira’a « Polynélivre » no te mau ‘ohipa e ‘ōpuahia mai no teie matahiti 2018. Te ‘ōpua nei teie tā’atira’a i te ho’o mai i te mau pa’epa’e vaira’a puta e te ‘āfata vaira’a puta e tae noa atu i te fa’aineinera’a i te « ru’i no te tai’ora’a puta », ua tāpe’ahia mai te tumu parau no te ru’i.

 

Ua fa’ata’ahia na te ‘Āmuitahira’a tū’aro mā’ohi te tahi tuha’a moni tauturu i ni’a i te fāito ra e 9 400 000 Fcfp, no te fa’anahora’a i te « Heiva tū’aro mā’ohi no Pātitifā 2018 ». Te fa’aineinehia nei teie ‘ōro’a rahi mā te tītau manihini i te mau fenua no ‘Ōteania, mai te fenua Vaihī, te fenua Taratoni,  o Aotearoa, te mau fenua Tāmoa marite mā, tō Raroto’a mā, tō Rapanui e tō Tonga mā.

 

Ua fa’ata’a te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau i te tino moni tauturu i te fāito ra e 4 800 000 Fcfp nā te tā’atira’a « Tahiti Va’a » no te fa’anahora’a i te 18ra’a o te tata’ura’a aopapa no te hoera’a vitivi. Te hina’aro nei te tā’atira’a nei i te fa’ahanahana i te peu e te va’a mā’ohi na roto i te ha’amaura’a i te tahi mau ha’ara’a tumu a te nūna’a mā’ohi.

 

 

Moni tauturu no te fa’aterera’a i te Fare Manaha no Tahiti e te mau Motu

 

Ua fa’ata’a te Fenua i te tino moni tauturu ra e 6 000 000 Fcfp nā te Fare Manaha no Tahiti e te mau Motu (MTI). E tino moni tauturu ia no te fa’anahora’a i te fa’a’ite’itera’a tauiha’a rau e i te tahi rahira’a mau ‘ōro’a no te matahiti 2018.

 

E fa’atupuhia te fa’a’ite’itera’a mātāmua, « te ‘ahu ‘orira’a # 3 », mai te ‘āva’e tiunu 2018  e tae atu i te ‘āva’e tēnuare 2019, e fa’anahohia mai i taua taime ra te mau ‘ahu ‘ori e vai ra i te Fare manaha nei, te ‘ahu tahito roa a’e e ‘ahu ‘ori ia no te matahiti 1950. E mau ‘ahu ana’e ia i ‘ahuhia e te mau pupu i haru mai na i te rē i te Tiurai i mūta’a iho ra e i te Heiva i muri iho nei.

 

Te piti o te fa’a’ite’itera’a, tei topahia i te i’oa o « Te apira’a o te piha fa’a’ite’itera’a tāmau i te mau rahu’a no teie tau », e tupu mai te 15 no tiunu i te 15 no ‘ātete, e taime fa’ata’ahia teie no te mau rahu’a ia fa’anaho mai i tā rātou mau tao’a i roto i te piha fa’a’ite’itera’a tāmau.

 

Te toru o te fa’a’ite’itera’a, e tupu ia te reira i na mahana e piti no te 15 e te 16 no tetepa i muri nei, o te 7ra’a ia o te taime a tupu ai teie fa’a’ite’itera’a no te mau « Mahana no ‘Europa no te faufa’a tumu ». E ‘ōro’a ‘ana’anatae-roa-hia teie e te huira’atira, ua hau i te 1900 feiā māta’ita’i o tei tae mai i na mahana e piti i te matahiti i ma’iri a’e nei.

 

Hau atu i teie mau fa’a’ite’itera’a, te ‘ōpuahia ra e tu’u mai i te tahi mau tao’a hanahana roa a’e ā te Fare manaha i mua i te aro o te huira’atira. E tupu ia teie fa’a’ite’itera’a tao’a i te matahiti 2019. Ia au i tā na mau ‘ōpuara’a no te fa’anahora’a ‘āpī i tā na mau piha fa’a’ite’itera’a, te fa’aineine nei te Fare manaha i tā na puta tāpura tao’a ‘āpī no te fa’a’itera’a e te fa’atianira’a i te faufa’a e vai nei.

 

Te ‘ōpuara’a hope’a, ‘oia ia te ha’amaura’a i te ‘āfata hi’o fa’a’ite’itera’a tauiha’a i te tahua taura’a manureva no Tahiti-Faˈaˈa. Ua ha’amata taua ‘ōpuara’a i te matahiti 2014 ra, ‘inaha ua fa’atae te taiete no te tahua taura’a manureva i te Fare manaha i te parau e te vai ra te tahi ‘āfata hi’o i ineine noa no te fa’ari’i mai i te tahi rahira’a tao’a e au ia fa’a’ite’itehia i te mau rātere e te huira’atira iho o te fenua nei i te ‘uputa no te tāpaera’a mai o te mau rātere na te ara mai.

 

Ta’a’ē noa atu i te reira, te vai ato’a ra te tahi tuha’a moni tauturu a te Fenua, i ni’a i te fāito ra e 4 000 000 Fcfp, i fa’ata’ahia no te fa’aotira’a i te tāpura ‘ohipa fa’anahora’a piha a te Fare manaha (MTI). Ia au i tā na tāpura ‘ohipa fa’anahora’a piha e te ‘atu’atura’a tao’a, ua oti ia te parau no te fa’anahora’a i te mau piha fa’a’ite’itera’a. Te toe ra ia te fa’aineinera’a i te mau tao’a, te mau paruai parau ha’amāramaramara’a, e te mau rāve’a ‘upa’upa e te teata. No te ravera’a i teie mau tuha’a ‘ohipa e toe nei, mea tītauhia te Fare manaha ia tītau i te feiā ‘aravihi mau i te pae no te mau tao’a no te orara’a tumu mā’ohi, mea tītau-ato’a-hia i te ‘aufau i te moni taime nā te feiā ‘ōna e te fa’aaura’a i te ‘ohipa ‘āmui e te mau Fare manaha e fatu nei i te tao’a manaha mā’ohi na te ara.

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau