cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana maha ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     

 

 

Numera moni a te PMPF (ISPF) no te matahiti 2016

 

Ua hapono atu te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i roto i te 'Āpo'ora'arahi no Porinetia farani i te hō'ē 'ōpuara'a fa'aotira'a mana no ni'a i te numera faufa'a moni no te matahiti 2016 a te Pū Matutura'a no Porinetia farani (PMPF=ISPF) e te tu'u fa'a'ohipara'a i tā'na faufa' a. Na roto i te mau numera faufa'a moni o tei toe rahi mai, no te mau matahiti 2014 e 2015, ua haruharu fa'ahou mai a te Pū Matutura'a i te hō'ē a faito faufa'a o tei toe no teie iho nei matahiti 2016, i ni' a i te faito e 43 102 600 toata farane.

 

Ua niuhia te mau tapura 'ohipa a te PMPF (ISPF) i roto i te matahiti 2016 ra i ni'a i te fa'a'ohipara'a i te tuatapapara'a o te 'āfata terera'a faufa'a a te mau 'utuafare fetii e te fa'ahaerera'a mai i te mau tuatapapara'a ta'a-è, na roto i te fa'ahaerera'a mai i te mau tuatapapara'a matahiti a te mau taiete 'ohipa (tuha'a no te BTP) e no te tuatapapara'a no ni'a i te manuira'a te fariira'a ratere.

 

 

Fa'atupura'a i te mau mahana no te matutura'a i ni'a i te SAGE i Tahiti mai te 5 e tae atu i te 8 no tetepa

 

Te fa'anahora' a no te Hoho'a no te Fa'anahonahora' a Rahi (HFRA=SAGE) a Porinetia farani, o tei fa'ahaerehia mai na mai te 'ōmuara'a no 2017 nei, ma te paturu pautuutuhia mai e te Haunui, o te titau ra ia matutu maita'ihia te reira na te mau Ti'a Ma'itihia e na te Tōtaiete Tivira ato' a ho'i.

 

E hau atu 'ōia i te hō'ē hoho' a fa'aterera'a 'ohipa, e fa'a'amui te HFRA (SAGE) i te mau Ta'ata Porinetia i roto i te hō'ē 'ōpuara'a 'āmui na te ta'ato'ara' a no te fa'ahotura' a pu'etau e ti'a i te vaira'a, o te fa'atanohia ia au i te faito o te ta'amotu tata'itahi.

 

No te reira, ua fa'anahohia e ravehia te tahi tuatapapara'a e te mau ti'a ma'itihia e tae noa'tu i te mau mero no te fa'ahotura'a i roto i te hepetoma matamua no tetepa e haere mai nei.

 

Teie mau atura ia te fā no te reira mau mahana, maoti, i ni'a i te tumu papa mau, te 'iritira'a mai i te mau parau rarahi roa no te fenua nei no te ta'ato'ara' a o te mau motu. Hau atui i na rurura'a 'ohipa e piti ('iritira'a e fa'aho'ira'a), e horo'a mai te mau piha ferurira'a parau rarahi e hiro'a tuha'a fenua (no te mau ta'amotu) i roto i te feia e 'āmui atu i te rave'a no te 'āmuitahira' a i ni'a i te mau parau rarahi e te mea rū roa ato'a a'e no te faanahonahora'a o te fenua.

 

Teie te tapura 'ohipa i fa'aauhia i muri nei :

 

Mahana piti

05-tetepa

po'ipo'i

Rurura'a 'ohipa 'iritira'a

avatea

2 piha 'ohipa no te mau parau no te ta'ato'ara'a o Porinetia

Mahana toru

06-tetepa

po'ipo'i

1 piha 'ohipa no te mau parau no te ta'ato'ara'a o Porinetia

avatea

1 piha 'ohipa papapiti no te mau parau no te ta'amotu no Ni'a Mata'i

Mahana maha

07-tetepa

po'ipo'i

2 piha 'ohipa no te mau parau no te mau ta'amotu no Raro Mata'i e no Tuamotu-Ma'areva

avatea

2 piha 'ohipa no te mau parau no te mau ta'amotu no Matuita e no Tuha'apae

Mahana pae

08-tetepa

po'ipo'i

Fa'aho'ira'a e Pū'ohura'a i te mau Mahana 'ohipara'a (Rurura' a 'ohipa)

 

Ia 'amuihia, piri i te 150 rahira'a ta'ata o te tia'ihia'tu. Ta'a è noa'tu i te mau Ti'a porotita (te mau Mero no te 'Āpo'ora'ahau, te mau Mero no te 'Āpo'ora' arahi, te Tomitera Teitei) e te ta'ato'ara' a no te mau Tavana 'Ōire, te mau Ti'a no te Tōtaiete Tivira (CESC), te mau Ra'atira no te mau Piha Toro'a e te mau Fa'atere no te mau Pū Fare Ha'apiira'a a te Haufenua e tae noa'tu i te mau Ti'amana no te mau piha toro'a rau, to tera e tera Ta'amotu, o te titauhia ia 'āmui mai i roto i te mau tau'aparaura'a e te mau piha 'ohipara'a.

 

No te pū'ohu i taua tuha'a matamua ra no te matutura'a mana'o, e ta'iruru te Tomite Pairati a te SAGE (HFRA) i te 13 no tetepa i te avatea, no te hi'opo'a i te mau fa'aotira'a e te mau poro'ira'a no roto mai i na mahana matutura'a e piti.

Te piti o te rurura' a e tupu ia i te hope'a matahiti i roto i te mau ta'amotu no te hi'opo'a i te reira taime, i te mau reni no te fa'ahotura'a o te tape' ahia mai e taua mau hoho'a fa'aterera'a 'ohipa ra no roto i te mau ta'amotu. E tu'uhia i roto ia raou te ta'ato' ara'a no te mau faito o te fa'ahotura'a e e tu'uhia mai te fa 'atiti'aifarora'a tumu i rotopu i te fa'anahonahora'a e te parurura'a i te 'arutaimareva.

 

 

Fa'aotira'a mana no ni'a i te mau titaura'a no te mau tapura 'ohipa mau no te mau 'ohipa faufa'a i tu'uhia atu i mua i te Tiripuna no e 'Ohipa Fenua

 

Ua riro te ha'amaura'ahia mai te Tiripuna no te 'Ohipa Fenua ei nu'ura'a faufa'a rahi mau no te mau tautop'ora'a i ha'ahia mai no te tatarara'a i te mau fifi no te mau pe'ape'a 'ohipa fenua i Porinetia farani nei.

 

Te titau ra te 'opuara'a fa'aotira'a mana e fa'aō i roto i te Ture no te Fa'anahora'a Tivira no Porinetia farani (TFTPF=CPCPF), i muri mai i te Ūpo'oparau V no te Puta Ier Bis, hō'ē ūpo'oparau VI pii 'āpihia « Fa'aturera'a no ni'a i te mau tapura 'ohipa mau no te mau 'ohipa fenua o tei tu'uhia'tu i mua i te Tiripuna ». E fa'anahora'a arata'ira'a tapura 'ohipa te reira o tei fa'a'ohiehia e o tei fa'aauhia no te tatara noara'a i te mau fifi pe'ape'a fenua i Porinetia farani.

 

E titau teie fa'anahora'a ia tata'uhia te fa'aotira'a i te rahira'a pu'eparau 'ohipa fenua o te putu noa ra. 'Ōia mau, ua mana'ohia e no te fa'a'ohipara'a i te mau fa'anahora'a 'āpi a te CFCPF (TFTPF), e fa'a'ohipahia ra i te Tiripuna 'ohipa fenua, ia fa'ata'ahia te reira, no te mau tapura 'ohipa rarahi ana'e, no ni'a i te mau tomitera'a fenua na ni'a i te mau ti'ara'a, no ni'a i te mau anira'a tapupura'a e 'ōperera'a fenua, tae noa'tu i te mau ta'oti'ara'a fenua, te mau fa'atorora'a poromu tomo. E titau mai te reira, ia fa'a'ohipa fa'ahouhia te reira mau fa'aturera'a 'āpi no te tatara i te mau pe'ape'a fenua o te tupu rahi nei i Porinetia farani nei.

 

Hau atu i te reira, te turu'ira'a i ni'a i te rave'a rorouira, o te hina'aro rahihia nei ia. E titauhia te ta'ata ani, no te fa'a'ōhie i te 'ōpera'a' tu i te mau pu'eparau no te fa' anahora' a a te terefie no te tiripuna no te 'ohipa fenua, ia fa' a' ite papu i tō'na nohora'a 'āfata rorouira e ta'na numera niuniu 'āfa'ifa'i. E topa ato'a atu te reira mau fa'auera'a i ni'a i te ta'ata e titauhia'tura, ia tae atu te reira mau fa'ahepora'a, ia ti'a mai e aore ra ia ti'ahia mai 'oia e te ho'e paruru.

 

No reira, e fa'aiho fa'ahou mai teie fa'anahora'a i te hō'ē tarena fa'anahohia e te ture, no te araira'a 'ēiaha te mau tapura 'ohipa ato'a ia tautau noa e ia vaiiho ha'amo'e noahia atu., ma te ha'afaufa'a 'ore noahia atu. No ni'a i te mau faaotira'a pu'ohu, ua fa'ata'ahia e titauhia te mau pae ato'a ia 'aufau mai, hou a'e a hope ai te 'opanira'a o tei fa'aauhian e te tarena fa'aturera'a, o te mau fa'aotira'a pu'ohu. E titau mai te reira fa'anahora'a 'api ia 'āmuihia i roto noa hō'ē papa'ira'a te mau hina'aro ato'a e te mau rave'a ato'a o te fa'ahitihia ra e te pae i fa'aoti i roto i te ha'avara'a 'ōpanira'a.

 

Ei fa'ahopera'a, no ni'a i te amora'a i te uta'a no te fa'a'ōhiera'a i te 'a'ai e te ta'ere no te ti'ara'a mana o te 'ohipa fenua porinetia, ua fa'aauhia te mau 'aufaura'a na roto i te fa'ahaura'a parau e te maru fariihia e te mau pae ato'a, o te fa'aitoito i te mau pae ato'a ia 'ite e mea mama a'e, 'ēiaha e horo 'otahi noa i mua i te Tiripuna, e aore ia, na roto i te ho'e arai vavao no te 'ohipa fenua, e aore ia, na roto i to ratou mau paruru.

 

Te fa'aora'a i roto te arata'ira'a no te fa'anahora'a tivira o teie mau fa'anahora'a, e titau ia, ia ha'afaufa'ahia teie rave'a fa'ahaura'a, o te nehenehe i roto i te mau pe'ape'a fenua, e pahono i te ho'e anira'a o tei tu'u a'enahia maia rave rahi taime te maorora'a no te mau fa'ahaura'a parau porinetia.

 

 

Taupe'e no te Fariira'a Ratere i te 1, 2 e 3 no tetepa

 

E tupu te La 19ra'a no te fa'anahora'a Taupe'e no te Fariira'a Ratere mai te mahana pae 1er e tae atu i te tominika 3 no tetepa 2017 i Mama'o, i ni'a i te tahua tahito no te Fare Utuutura'a Ma'i no Mama'o.

 

Ua riro roa mai te reira farereira'a piti matahiti ei farereira'a faufa'a rahi n te tuha'a no te Fariira'a Ratere no te fenua nei. Fa'anahora' a teie o te tia'i rahi noahia mai e te mau Ti'a toro'a no te reira tuha'a, e na te Huira'atira no te Fenua nei o te titauhia ia haere e mata'ita'i i te mau ta'amotu, e fa'atiani te taupe'e no te Fariira'a Ratere e rave rahi mau ratere ia reva atu.

 

UA nehenehe na roto i te ho'e autaipera'a o tei fa'aauhia mai e o Air Tahiti i te mau Ti'a toro'a no te reira tuha'a, ia ha'amara'a i ta ratou mau rahira'a ho'oho'ora'a titeti, piha etv, e i te mau huira'atira iho no te fenua nei, ia revareva ato' a na roto i to tatou iho mau motu no Porinetia farani nei, 'inaha, ua farii ato'a o Air Tahiti e fa'atopa i te moniho'o o te titeti manureva i raro e 50 % e aore ra e 60 %, ia au ato'a i te hur no te nohora'a (i o te huira'atira, i roto i te hotera). Hau atu i te reira, e fana'o ato'a te tuha'a no te hotera rii na'ina'i e o te mau hotera 'utuafare fetii, na roto i te mau horo'a a Air Tahiti, i te ho'e tauturu e nehenehe atu ai ia ratou, ia fa'arava'i i ta ratou faito 'api.

 

E fa'atupu ato'ahia ho'e 'aru'i i te mahana pae, mahana matamua no taua taupe'e ra, i roto i te reira mahana o Tahiti Fariira'a Ratere e ha'aputuputu ai i te mau Ti'a Toro'a ato'a no te fariira'a ratere i roto i te ho'e vauvaura'a tapura 'ohipa. I te mahana ma'a 2 no tetepa, e tupu ia te ho'e mini-putuputura'a. Te fa no te 'aitauira'a ia e te mau ti'a no te mau fariira'a na'ina'i o te ha'a ra no te farii e no te rauti ia 'ana'anatae te mau ratere i roto i to tatou mau motu. E riro ato'a te reira fa'anahora'a ei taime papu no Piha Fariira'a Ratere e no Tahiti Fariira'a Ratere, e vauvau mai i ta raua mau tapura 'ohipa, tera ra, no te fa'aro'o ato'ara'a mai i te mau hia'aira'a o te mau ta'atira'a o te mau ato'a ra i te tahi tareni faufa'a rahi roa i roto i te ha'amahutara'a i te fariira'a ratere.

 

I roto i te taime area no te reira farereira'a, e fa'atupu te Ta'atira'a no te mau Hotera 'Utuafare Fetii no Tahti e no te mau Motu i ta'na rurura'a matutura'a mana'o matahiti, mai te 29 e tae atu i te 30 no 'atete i Te ahupo'o. I roto te reira taime, e fa'atupu ato'ahia te ho'e tapura 'ohipa ha'apiipiira'a o te fa'anahohia mai e o te paturu faufa'a monihia mai e te Fa'aterera'ahau no te Fariira'a Ratere, no te tuha' a ti'a'aura'a i te taiete 'ohipa, te fariira'a e te fa'aterera'a i te piha toro'a no te parurura'a 'eiaha ia ro'ohia e te ho'e 'ati. E mape'e te reira i te fa'a'aravihira'a i taua ti'ara' a toro'a ra.

 

 

Matutura'a mana'o 2017 a te mau Ti'a no Tahiti Fariira'a Ratere

 

I te mau matahiti tata'itahi, e fa'atupu o Tahiti Fariira'a Ratere, ma te paturuhia mai e te Fa'aterera'ahau no te Fariira'a Ratere, i te ho'e rurura'a rahi matahiti na ta'na au ti'a no roto mai i te mau tuha'a fenua ato'a : Fenua Marite, 'Europa e 'Atia-PAtitifa. I teie matahiti, e tupu te reira fa'anahora'a i te hotera MéridienTAhiti, mai te 4 e tae at i te 8 no tetepa i mua nei, i muri mai i te taupe'e no te Fariira'a Ratere.

 

HA atu i te mahana i fa'ata'ahia na te mau pupu n roto ia Tahiti Fariira'a Ratere, e fa'ata'ahia te mahana piti 5 no tetepa, na te mau matutura'a mana'o horo'ahia e te mau pupu no te purahi a Tahiti Fariira'a Ratere e na ta'na mau Ti'a o te fa'ataehia na te Pu 'Ohipa Fariira'a Ratere Porinetia.

 

I roto i te reira mahana, ua tapurahia te fa'a'ite'itera'a i te mau 'opuara'a rarahi a Tahiti Fariira'a Ratere (porora'a rahi « Tahiti e To'na mau Motu, te mau Motu no te Mana », Tahua web Ao Tahiti Fariira'a Ratere) na e te mau Ti'a rau no Tahiti Fariira'a Ratere no ta ratou mau matete 'otahi, e te mau 'aitauira'a mana'o no i'a e 4 mau parau tumu : te Oriori Mata'ita'i Haere na ni'a i te Manua, te Oriorira'a Fa'a'oa'oara'a Rahi, te Nohora' a i roto i te mau Hotera rii 'Utuafare Fetii e te matete uira.

 

Hau atu i te reira, e horo'a ato'a mai teie matutura'a i te ta'ato'ara'a o te mau fatu Hotera, o te mau fatu Hotera 'Utuafare Fetii, o te mau Ti'a Fatu Patana no te Fariira'a Ratere no te Fenua nei, i te rave'a no te farereira'a i te ta'ato'ara' a o te mau Ti'a no Tahiti Fariira'a Ratere. E tupu te reira mau farereira'a i roto i te mahana toru 6 no tetepa na roto i teie na fa'anahora'a e piti piihia « one-to-one », e ia au i te huru no te « speed-dating ».

 

E 'iriti te mau rurura'a fa'atanotanora'a e te mau 'apo'ora'a roto i rotopu i te mau pupu no te pu rahi e te mau ti'a no Tahiti Fariira'a Ratere e vai i roto i te Ao o te fa'atupu e :

- te 'atu'atura'a ia vai noa te ho'era' a o te mau tapura 'ohipa o tei arata'ihia mai e te mau matete rau na roto i ta ratou mau rave'a no te fa'atianira'a a Tahiti e to'na mau Motu pairatihia mai roto au i te pu no Tahiti Fariira'a Ratere.

 

- no te 'itera'a i te mau vahi mara'ara'a, no te mahutara'a fa'arava'ira'a faufaa e aore ra porotita, i roto i te mau matete rau ato'a no te fa'aineinera'a i te mau hoho'a fa'aterera'a tapura 'ohipa e no te fa'atere'aura'a natihia i ni'a te tuha 'opereperera'a i te mau 'afata faufa'a fa' atianira'a a Tahiti Fariira'a Ratere i nio'a i te mau matete matahiti Numera N+1.

 

Te mahana no te mau rurura'a fa'atupuhia e te mau pupu no te Pu rahi a Tahiti Fariira'a Ratere e na to'na mau Ti'a e na roto noa ho'e mahana farereira'a o te mau Ti'a Fa'atere e te mau ti'a toro'a rave 'ohipa, teie noa te fa 'otahi roa :

 

- Te Fa'afa'a'itera'a e te 'Aitauira'a i te mau tu'ati'atira'a o te mau matete rau e o te mau arata'ira'a avei'a no ni'a i te mau fa'anahora'a terera'a tapura 'ohipa e no te mau rave' a no te fa'atianira'a a Tahiti Fariira'a Ratere.

 

- Te Fa' afa'a'itera'a i te mau hotu 'api e te mau arata'ira'a no te pae no te mau Ti'a toro'a no te tuha'a niuhia i te fenua nei no te 'itera'a i te mau rave'a e matara ai te mau tapura 'ohipa no te faatanira'a i ni'a i te mau matete rau.

 

Ia 'amuihia te ta'ato'ara'a, 14 mau ti'a no Tahiti Fariira'a Ratere o te 'ohipa maramarama maita'i nei i roto 17 rahira'a matete na te ara. I roto i te fa'atere'aura'a i te matete no te revara'a mai i Tahiti nei e i To'na mau Motu , te reira mau vauvaura'a pairatihia e te mau pupup no te pu rahi o te hi'opo'a i te mau terera'a o te mau tapura 'ohipa ato'a, te fa'atianira'a, te mau fa'anahra'a e te mau tapura 'ohipa no te mau arai vavaora'a i te revara'a i ni'a i te ta'ato'ara'a o ta tatou maumatete na te ara ma te tape'a papu maita'i ei tareni h'otahiroa na tatou, te fa'afa'a'itera'a i te tipaera'a Tahiti e to'na mau Motu.

 

 

Fa'anahora'a « Delta Vacations University » i te 16 e 17 no tetepa

 

E 'amui atu te Fa'aterehau vahine no te Fariira'a Ratere, ma te 'ape'ehia'tu e te ho'e tomite o te 'amuihia atu e te Fariira'a Ratere Tahiti i Marite e te ti'a no Air France, o Alex Hervet, i te Fare HA'apiira'a Tuatoru no Delta Vacations, o te tupu i te 16 e te 17 no tetepa i Atlanta i te Pu no te 'Apo'ora'a Merohope no Géorgie. Hau atu i te 2000 rahira'a rave 'ohipa no roto mai i te mau Pu Ho'oraa Tite Manureva o te tae iho. E nehenehe te mau ti'a o te tae atu, e ma'iti i roto e 60 rahira'a tarena ha'apiira'a, no e mau parau no ni'a i te mau rave'a no te ho'ora'a e no te matetera'a e te tahi atu mau tareni ta'a-è, mai te ta'atira'a i te mau vahi e terehia'tu e te mau tauiha'a 'una'una, te mau fa'anahora'a ta'ato'a no ni'a i te mau hotera, te mau vahi e terehia'tu e te mau tauiha'a heehia e te ta'ato'ara'a.

 

I roto i te Taupe'e no te Fare Ha' apiira'a Tuatoru Delta Vacations, te vaira e 200 mau Ti'a Hotera, no te mau vahi e revahia'tu, no te Taiete Manureva e fa'a' ite'ite no ' Atia, no Taraipe, no Vehi, no Metito, no Nevata e no Tahiti e to'na mau Motu. E taime pea rah te reira, no te feia ato'a e ha'a ra i roto i te fariira'a ratere, no te farereira'a te tahi i te tahi.

Ha'amauhia i te 1994 ra, ua riro te Fare Ha'apiira'a Tuatoru Delta Vacations mai te ho'e no te mau fa'anahora'a no te ha'apii fa'ahiahia roa a'e i te mau Fenua Marite ma na te feia rave 'ohipa i roto i te tino rave 'ohipa no te mau Pu no te revara'a. Mai te tiurai maira, ua puta ato'a te tipaera'a i Tahiti e i to'na mau Motu i roto i te tarena no te mau reva ra'a a Delta Vacations.

 

 

'Opuara'a no te patu i te ho'e Pu Rapa'aura'a ma'i e totiare i Hitia'a o te Ra

 

Te 'opuara'a no te patu ho'e Pu Rapa'aura' a MA'i e Totiare i Hitia' a o te Ra, ua fa' ahitihia mai te reira e te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau, no te pahono i te mau hia'aira'a e ia' noahia maira e te Huira'atira no te reira tuha' a no te motu nei no Tahiti, e te reira, no te varavara ia te mau vahi horo'ara' a i te mau rapa'aura'a ma'i i roto i te reira tuha'a, e tae noa'tu i te mau fifi e rave rahi no te mau ta'ata huira'atira e oh ra i roto i te reira 'Oire no te haerera'a mai i roto i te mau Piha Toro'a a e Hau.

 

Ua fa'ata'ahia e te reira Pu Rapa'aura'a Ma'i e no te mau 'Ohipa Totiare, e patuhia mai ia ho'e fare rahi, i roto i te reira e 'amuihia atu ai, te ho'e Pu Rapa'aura'a MA'i, e ' Iritira'a Niho a te Fa'aterera'a no te 'Ea (DSP), ho'e Piha no te mau 'Ohipa Totiare (DAS), ho'e Piha no te Ti'ara' a 'Ohipa, no te Ha'apiipiira'a e no te Fa'aora'a i ni'a i te Toro'a Ti'ara'a 'Ohipa (SEFI), ho'e Piha 'Ohipa Tamau na te OPH, ho'e Piha 'Ohipa Tamau na te 'Afata Turu Uta'a (CPS), e te mau piha o te nehenehe e 'ohipahia i roto e te mau Taote no te 'Ea e no te mau ma'i huru rau. Ua mana'ohia e patuhia te reira Pu Rapa'aura'a Ma'i e Totiare Maha'ena, i ni'a i te ho'e Fenua to te Hau.

 

 

Numera faufa'a moni a te Uahu no Pape'ete

 

Ua 'ōpanihia te matahiti 2016 no te Uahu no Pape'ete, na roto i te hō'ē faufa'a o tei toe rahi mai hau atu i te 276 mironi toata farane, o tei fa'ahu'ahu'ahia mai teie i muri nei :

- Numera no te Terera'a 'ohipa roto : 500 mironi toata farane,

- Numera no te Fa'ahotura'a : - 224 mironi toata farane.

Te mau moni o mai no terera'a 'ohipa roto tei ni'a ia i te faito e 3,69 miria toata farane e mara'a mai i ni'a hau i te 80 mironi toata farane e te reira na roto i te mara'ara'a te numera 'ohipa e, te tano ho'i no te matutura'a no te tute 'ohipara'a .

Ua mara'a te mau ha'amau'ara'a no te terera'a 'ohipa roto ma te tanotano maita'i e ua raea'ehia'tu te faito e 3,19 miria toata farane.

No ni'a i te mau tapura 'ohipa no te fa'ahotura'a, ua topa to ratou faito hau atu i te 261 mironi toata farane na roto i te mau tapura 'ohipa 'api iti rii mai te faufa'ara'a i te 2016 ra ia fa'aauhia'tu i to te matahiti na muri atu (-241 mironi toata farane).

 

Te mau tapura 'ohipa rarahi roa i tai'ohia i roto i te fa'a'ohipara'a faufa'a moni no ni'a iho ia i te ha'afaufa'a fa'ahoura'a i te tapirira'a no te mau manua uta mori 'arahu (e 631 mironi toata farane) e aore a ia no ni'a i te mau tapura 'ohipa no te mau 'e'a (98 mironi toata farane). Ua paturu faufa'a monihia mai te ta'ato'ara'a o taua mau tapura 'ohipa ra e te numerafaufa'a moni ha'aputu o tei 'iritihia i roto i taua matahiti iho nei e te reira na roto noa i te tapura 'ohipa a te 'Uahu ana'e.

 

 

Mau tauturu moni na te 'Afata Totiare a te mau Fare Ha'apiira'a Pirituarua e Tuarua

 

Ua horo'a te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau e horo'a i te mau tauturu moni no te terera'a 'ohipa roto e no te fa'aterera'a tapura 'ohipa a te mau Pu Fare Ha'apiira'a a te Hau no te Ha'apiira'a no Porinetia farani, te mau Fare Ha'apiira'a Pirituarua e Tuarua (EPEPF), e na te mau Fa'aterera'a no te mau Ha'apiira'a Unuma, e mai teie mau fa'anahora'a i muri nei :

 

Te Fana'o mai

Tumu no te tauturu moni

Tai'o toata farane

Fare Ha'apiira'a Pirituarua no Atuona

Te mau tapura 'ohipa no te 'Afata totiare a te mau piahi pirituarua e tuarua (FSCL)

3.814.200

Fare Ha'apiira'a Pirituarua no Huahine

Te mau tapura 'ohipa no te 'Afata totiare a te mau piahi pirituarua e tuarua (FSCL)

3.821.400

Fare Ha'apiira'a Pirituarua Maco Tevane

Te mau tapura 'ohipa no te 'Afata totiare a te mau piahi pirituarua e tuarua (FSCL)

3.889.300

Fare Ha'apiira'a Pirituarua no Papara

Te mau tapura 'ohipa no te 'Afata totiare a te mau piahi pirituarua e tuarua (FSCL)

6.051.900

Fare Ha'apiira'a Pirituarua no Taravao

Te mau tapura 'ohipa no te 'Afata totiare a te mau piahi pirituarua e tuarua (FSCL)

3.826.200

Fare Ha'apiira'a Tuarua Tuianu le Gayic

Te mau tapura 'ohipa no te 'Afata totiare a te mau piahi pirituarua e tuarua (FSCL)

5.382.000

Fare Ha'apiira'a Tuarua Hotera no Tahiti

Te mau tapura 'ohipa no te 'Afata totiare a te mau piahi pirituarua e tuarua (FSCL)

3.348.500

Fare Ha'apiira'a Tuarua Farau no Taravao

Tauturu Moni hau no te terera'a 'ohipa no te paturu monira'a i te mau tapura 'ohipa no te 'Afata totiare a te piahi pirituarua e tuarua (FSCL)

6.546.200

Mau Fa'aterera'a na te mau Fare Ha'apiira'a Unuma

Mau 'Afata totiare, mau ha'amau'ara'a faufa'a hiro'a ha'apiira'a e terera'a 'ohipa

8.114.558

 

Te faito ta'ato'a no te mau tauturu moni i horo'ahia, tei ni'a ia i te faito e 44 794 258 toata farane.

 

 

Horo'ara'a i te tauturu no te terera'a 'ohipa a te mau ta'atira'a no te ta'ere

 

Na roto i te anira'a a te Fa'aterera'ahau no te TA'ere, ua horo'a te 'Apo'ora'a a te mauy Fa'aterehau i te mau tauturu moni na te mau Ta'atira'a no te 'Ohipa no e Ta'ere i muri nei :

  • Pupu U'i 'Api no Parea (TPJ), no te fa'atupu i te 3 ra'a no ta'na fa'anahora'a « Mini Heiva i Parea 2017 », i Huahine, i ni'a i te faito e 800 000 toata farane,
  • Te Ana Hotu, no te ho'e tere ta'ere i Tariforonia, i te mau Fenua Marite ma, na roto i te fa'anahora'a « Te 'Aminamina o Tahiti », no te ho'e faito 1 000 000 toata farane,
  • Te Rima Rupe Rupe, no te fa'atupu i te ho'e ta'urua Himenera'a piihia « Te Reo o Patitifa », fa'aauhia no te 29 no tetepa i mua nei, ma teie fa no te ha'afaufa'ara'a i te mau Reo porinetia na roto i te Himene, i ni'a i te faito e 800 000 toata farane,
  • Te Ha’a Nui, no te 'amuira'a atu i roto i te « Heiva i Waikiki 2017 », na roto i te tuha'a no te mau tu'aro e no te mau ha'uti tumu, i ni'a i te faito e 500 000 toata farane.