cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani. 

 

 

 

Tāpura ‘ohipa o te Mahana nō te Ti’ahou a te Hau Māohi 

 

Ua fa’atupuhia, i te 17 nō ‘atopa i mā’iri, te «Mahana nō te Ti’ahou a te Hau Mā’ohi ». Ua hau i te 250 ta’ata i tae mai i te torura’a o te fa’anahora’a o tei tu’u i mua i te mau ‘ohipa e te mau ravera’a ti’ahou faufa’a i fa’a’ohipahia i roto i te mau pū a te Hau i te matahiti 2017 :

 

-          Te ‘ūputa ‘itenati Net.pf fa’a’ohipahia nei e te pū a te Hau, a te Hau Metua e te mau ‘oire ia riro ei ‘ūputa ‘itenati nā te Hau i Pōrīnetia farāni (Fa’aterera’a i te fa’a’āpīra’a o te ‘ohipa a te hau e te Piha Tōro’a ‘Apo ‘Ite Hōparau)

-          Te fa’a’āpīra’a o te fa’aaura’a a te hau (Piha Pāpa’i parau rahi a te Hau Fenua)

-          Te ‘aufaura’a tu’urēni e te papauira OTIA (Fa’aterera’a o te ‘Ohipa fenua)

-          Ti’arama, pu’e parau uira nō te ture ‘ohipa (Fa’aterera’a o te ‘Ohipa)

-          Te ‘iritira’a i te tuanati ‘āpī nō te mau hōani a te Fa’aterera’a o te u’i ‘āpī e te tū’aro

-          Te papauira « Agent » (piha ‘ohipa a te fa’atere o te ha’api’ira’a nō te Hau Metua)

-          Te māuruuru-hōani ei peu ravera’a ‘āpī a te hau (Fa’aterera’a o te mau tute e te mau tītaura’a tute a te hau)

-          Te parau uira mātāmua nō te fa’a’itera’a tute (Fa’aterera’a o te mau tute e te mau tītaura’a tute a te hau)

 

Ua hōro’a-ato’a-hia te mau rē nō te ti’ahou a te hau, i roto i te tuha’a « Ti’ahou uira » nā te Fa’aterera’a o te ‘Ohipa fenua nō tā na tuanati OTIA, e, i roto i te tuha’a « ravera’a ti’ahou » nā te Fa’aterera’a o te mau tute e te mau tītaura’a tute a te hau nō « Ia Ora Na DICP », te hō’ē ‘ōti’a rahi o te hō’ē rāve’a e te hō’ē pu’e ravera’a maita’i o tei feruri ‘āpī i te aura’a e te hōani.

 

 

Moni turu fa'atere nā te mau tā'atira'a tū'aro

 

Ua hi'opo'a te 'Āpo'ora'a fa'aterehau e 31 pu'e parau moni turu nā te mau tā'atira'a tū'aro nō te hō'ē rahira'a e 6 125 000 farāne.

 

Teie te mau moni turu fa’atere nō te mau ‘ohipa rahi nō 2017 :

-          « Mahina Boxing Club » nō te hō'ē rahira'a e 100 000 farāne

-          « Tahiti Judo Dicovery » nō te hō'ē rahira'a e 356 000 farāne

-          « Papara Football Club » nō te hō'ē rahira'a e 379 000 farāne

-          « Fare Ihi » nō te hō'ē rahira'a e 100 000 farāne

-          « Manihi Va’a » nō te hō'ē rahira'a e 178 000 farāne

-          « Jeunesse Club Tennis Rautea » nō te hō'ē rahira'a e 267 000 farāne

-          « Budokan Judo » nō te hō'ē rahira'a e 356 000 farāne

-          « Centre Nautique de la Baie Phaëton » nō te hō'ē rahira'a e 207 000 farāne

-          « Ihilani Va’a » nō te hō'ē rahira'a e 296 000 farāne

-          « Te Mana o te Rima Karaté Club » nō te hō'ē rahira'a e 118 000 farāne

-          « Tefana Judo-Jujitsu » nō te hō'ē rahira'a e 356 000 farāne

-          « Judo Club de Taravao » nō te hō'ē rahira'a e 207 000 farāne

-          « Cercle d’Aviron Polynésien – Marara » nō te hō'ē rahira'a e 148 000 farāne

-          « Infiny Team » nō te hō'ē rahira'a e 100 000 farāne

-          « Ifremer Va’a » nō te hō'ē rahira'a e 148 000 farāne

-          « Fetia Muay Thaï » nō te hō'ē rahira'a e 118 000 farāne

-          « He’elani Va’a no Punaauia » nō te hō'ē rahira'a e 100 000 farāne

-          « Heiva i Tatakoto » nō te hō'ē rahira'a e 118 000 farāne

-          « Horizon Football no te Tamarii o te Fenua » nō te hō'ē rahira'a e 100 000 farāne

-          « Amicale des Arbitres de Rugby de Polynésie française »  nō te hō'ē rahira'a e 100 000 farāne

-          « Campus » nō te hō'ē rahira'a e 100 000 farāne

-          « Fudoshin » nō te hō'ē rahira'a e 100 000 farāne

-          « District de Va’a de Nuku Hiva » nō te hō'ē rahira'a e 118 000 farāne

-          « Vaiehuehu » nō te hō'ē rahira'a e 237 000 farāne

-          « Hoaaki » nō te hō'ē rahira'a e 207 000 farāne

-          « Club de Natation du Tapioi » nō te hō'ē rahira'a e 178 000 farāne

-          « USEP Tatakoto » nō te hō'ē rahira'a e 237 000 farāne

-          « Les jeunes Paumotu de Hao » nō te hō'ē rahira'a e 178 000 farāne

-          « District de Volley-ball Apatoa o Tera » nō te hō'ē rahira'a e 296 000 farāne

-          « Club Equestre de Tahiti » nō te hō'ē rahira'a e 415 000 farāne

-          « Olympic Mahine » nō te hō'ē rahira'a e 207 000 farāne

 

 

Te fa’anahora’a no te ha’afāna’ora’a i te faufa’a tauturu, te tārahura’a rau e te pirira’a tārahu, i te mau ta’ata mōrare ta’a’ē atu i te mau ‘oire

 

Hō’ē ā fā tō teie ‘ōpuara’a fa’aotira’a i hi’opo’ahia e te ‘Āpo’ora’a fa’atererehau i tō te ture Fenua no te 2 no novema i ma’iri a’e nei, i ni’a i te fa’anahora’a no te ha’afāna’ora’a i te faufa’a tauturu, te tārahura’a rau e te pirira’a tārahu, i te mau ta’ata mōrare ta’a’ē atu i te mau ‘oire, na roto i te fa’ata’ara’a i te huru ‘ōperera’a e te fa’a’ohipara’a o teie mau tauturu e tae noa atu i te fa’a’ōhiera’a i te ‘ohipa a te hau fenua.

 

‘Inaha, mea ti’a roa ia fa’aitihia te tāpura o te mau parau ha’apāpūra’a e tītauhia ia ‘āpiti mai i te anira’a tauturu, ia fa’atae-maoti-hia ra te mau parau faufa’a no te ‘ohipa hi’opo’ara’a e ha’apa’ohia mai e te hau fenua.

 

Ia au i te Ture fenua, te fa’ata’a nei teie ‘ōpuara’a fa’aotira’a i te tāpura o te mau parau ha’apāpūra’a tāmau e ‘ore e faufa’a i te ‘āpiti fa’ahou mai, mai te mea ua fa’atae-a’e-na-hia mai taua mau parau i te pū iho i fa’ari’i mai i te reira no te tahi anira’a tauturu tahito e mai te mea aita teie mau parau i fa’ahuru’ēhia.

 

‘Are’a ra te tahi atu mau fa’ata’ara’a, hō’ē ā ia i te mau fa’ata’ara’a no te fa’aotira’a fa’aterehau no te 17 no mē 2010 tei fa’ahuru’ēhia, i ni’a i te fa’a’ohipara’a o te ture Fenua no te 24 no ‘ātete 2009 i ni’a i te mau fa’anahora’a no te ha’afāna’ora’a i te faufa’a tauturu e te pirira’a tārahu i te mau ta’ata mōrare ta’a’ē atu i te mau ‘oire.

 

 

Moni turu nā te mau taiete

 

I roto i tā na ‘ōpuara’a fa’aitoito ‘imira’a faufa’a, ua ha’amau te Fenua e piti rāve’a tauturu. Te rāve’a mātāmua tei ni’a ia i te mau tauiha’a nā te mau taiete na’ina’i (AEPE) nō tē ‘āpe’e ia rātou i roto i tā rātou ‘ōpuara’a ia patu e aore rā ia fa’ahotu i te tahi taiete. Te piti o te rāve’a, o tē ha’amau i te tahi tauturu nō te fa’aoraora i te mau fare ho’o piri nuna’a e te mau fare tāmā’ara’a (ACPR) nō tē ‘āpe’e ia rātou i roto i tā rātou ‘ōpuara’a e ha’amaita’i i te fa’a’ana’anataera’a i tā rātou mau vāhi ho’ora’a e aore rā tāmā’ara’a i Pōrīnetia farāni.

 

Nō te ‘āpe’e i te tahi tōtaiete e ani nei i te tauturu, ua fa’ati’a te ‘Āpo’ora’a Fa’atere Hau i te hōro’ara’a i te tahi tauturu moni nō te rahira’a e 1 257 000 farāne.

 

Mai te ‘ōmuara’a mai o te matahiti, ua hōro’ahia e 303 629 890 farāne nā 229 taiete nō te tauturu AEPE e, e 201 496 500 farāne nā 120 taiete nō te tauturu ACPR, nō te hō’ē ia rahira’ae 505 126 390 farāne hōro’ahia nā 349 taiete.

 

 

Tāpura ‘aufaura’a 2017 : fa’aaura’a a te pupu ‘Āfata o te mau Vaiihora’a e Tītaura’a moni

 

I roto i te ha’amaura’a i te tāpura ‘aufaura’a i te mau tupuha’ara’a a te Fenua nō te matahiti 2017, ua hi’opo’a te Fa’aterera’a hau i te fa’aaura’a a te pupu ‘Āfata o te mau Vaiihora’a e Tītaura’a moni nō te hō’ē rahira’a tārahu e 1.048 miriā farāne.

 

E ‘aufau teie mau tārahu i te tuha’a a te Fenua i roto i te patura’a i te mau nohora’a mata’eina’a i Pōrīnetia farāni nō te rahira’a e 893,3 mirioni farāne, e te tahi tuha’a o te patura’a i te fare ha’api’ira’a tuarua e te CETAD i Bora Bora nō te rahira’a e 155 mirioni farāne. Ua hope teie nei pu’e parau, e ua ha’amana te ‘Āpo’ora’a Fa’atere Hau i te fa’aotira’a e fa’ati’a i te Mono Peretiteni, Fa’atere Hau nō te ‘imira’a faufa’a, ia fa’aau e ia fa’aoti i te mau parau fa’aaura’a tārahu i piah’i iho i te Pupu.

 

 

Moni turu fa’atere nā te CNAM nō te fa’anahora’a i te tahi rurura’a-parauparaura’a

 

E toru ‘ohipa tā te CNAM : te ha’api’ira’a tōro’a a te mau ta’ata pā’ari i te roara’a o tō rātou orara’a, te fa’ahotura’a e te ha’afaufa’ara’a i te mā’imira’a ‘ihimata’ī e ti’ahou e te pararera’a ‘ihi e mata’ī.

 

Tei roto i teie mau ‘ohipa tā na i hina’aro ai te tuha’a o te fenua nei a te CNAM e fa’atupu i tā na tau rurura’a-parauparaura’a i ‘ō nei, i te 16 nō novema, i te fare ha’api’ira’a tuarua hōtera e fāri’i rātere i Tahiti. Ua fa’ati’a te ‘Āpo’ora’a fa’atere hau ia hōro’a i te tahi tauturu moni e 1 mirioni farāne.

 

 

Moni turu nō te fa’anaho i te Pacific Business Days

 

Ua fa’aoti te ’Āpo’ora’a fa’atere hau ia hōro’a i te tahi moni turu e 30 mirioni farāne nā te Ti’a o te mau Paoti nō Patitifā Apato’a (RPPS) nō te fa’anaho i te « Pacific Business Days » (PBD).

 

Ha’amauhia i 2010, e ha’apupu te RPPS i te mau ‘āmuitahira’a o te mau taiete na’ina’i e ‘āri’ire’a nō Pōrīnetia farāni e Niu-Taratoni. Ua fa’anaho o ia e te Fa’atera’a Hau o te mau Fenua ara moana, i te tahi mau rurura’a fa’arava’ira’a faufa’a nō Patitifā Apato’a, e ua fa’ariro te tau tāmatahiti i teie nei fa’anahora’a i te hō’ē taime fārereira’a o te mau fa’arava’ira’a faufa’a farāni nō Patitifā Apato’a. E fāri’i o Pōrīnetia farāni i taua fa’anahora’a rā i te ‘ōmuara’a o 2018.

 

Te fā o teie mau mahana fārereira’a o te fa’afārarei ia i te mau pupu o te mau Fenua ho’o haere i rāpae o te ārea. E vai nei i roto i te mau pupu ato’a i te tahi mau ti’a mana e te tahi mau ti’a o te mau taiete unuma, o tei hina’aro e fa’atīani i tā rātou mau faufa’a i roto e rave rahi tuha’a mai te utara’a, te fa’anahora’a, te uira. E ti’a atu te mau ta’ata i tae mai i roto i te mau rurura’a-parauparaura’a, te mau fārereira’a B2B, e, e ti’a roa ia rātou ia tu’u i mua i tā rātou mau faufa’a tumu i roto i te fare nō Patitifā.

 

E ruru teie ‘ohipa i te mau fa’anahora’a tāmau (MEDEF, CPME, CCISM, etv …). E teie nei rurura’a fa’arava’ira’a faufa’a, hina’aro e fa’anahohia e te mau taiete unuma, e fa’ati’a ia Pōrīnetia farāni ia ha’apūai i tō na ti’ara’a i roto i te vaefenua e ia ha’a i te fa’ahotura’a i tā tātou mau fa’arava’i faufa’a motu.

 

 

Fāito o te mau ho’o i te ‘aimamau e te Patura’a Fare e te mau ‘Ohipa a te hau (BTP)

 

I ‘atopa, ua iti te fāito ho’o i te ‘aimamau e 0,3 % e, e vai i 107,77. Mai te ‘ōmuara’a o te matahiti, e iti te fāito rahi o te mau ho’o i te ‘aimamau e 0,2 %, e nu’u o ia e 0,5 % i te roara’a e 12 ‘āva’e.

 

E iti ato’a te fāito rimaha’a e 0,2 % i ‘atopa. E nu’u o ia e 0,4 % mai tenuare (+ 0,5 % i te roara’a e 12 ‘āva’e). Mā te ‘ore e tai’o i te utara’a manureva, ua iti te fāito rahi e 0,2 % i ‘atopa (+ 0,2 % i te roara’a e 12 ‘āva’e).

 

I ‘atopa, ua mau te fāito o te Patura’a fare e te mau ‘Ohipa a te hau (BTP). I roto i te Patura’a fare, aita te fāito o te ‘Ohipa Mātāmua i taui, te fāito o te ‘Ohipa piti, ua nu’u ia e 0,1 %.

 

I roto i te mau ‘Ohipa a te Hau, ua mau te mau fāito o te ‘ihi patu fare e te ‘Ohipa Ta’a ‘ē. I te roara’a e 12 ‘āva’e, ua nu’u te fāito rahi o te BTP e 0,9 %, ua nu’u te fāito o te patura’a fare e 1,0 % e ua nu’u te fāito o te ‘Ohipa a te Hau e 0,9 %.

 

 

Auhoara’a i rotopū i te hau e te taiete tīvira no te utara’a i te pārau, mai roto mai i te mau fare fa’a’apura’a pārau mā’itihia, i te feiā fa’a’apu poe pārau no Raiatea e Taha’a

                     

I te ta’amotu Tōtaiete mā, te fa’a’apuhia nei te poe i roto i te tairoto ‘āmui no Tahaa e o Raiatea. Te fifi nei te ‘ohipa fa’a’apu poe pārau i reira, ‘inaha ‘aita e haruharura’a pārau ‘ōviri i na motu e piti nei. I teie ra’a ra taime, ‘aita atu ia e rāve’a māoti ra i te utara’a mai i te pārau na ni’a i te manureva mai te mau motu Tuamotu ‘Apato’erau mā, ua riro ia te reira ‘ei ha’amāu’ara’a teimaha mau na rāua.

 

No reira i ‘ōpuahia ai te ‘ohipa mā’imira’a i topahia i te i’oa ra o « MappyGEN » (Te patara’a hōho’a fenua o te vaira’a o te mau pārau maitata’i e te au o teie mau pārau, Pinctada margaritifera, ia fa’apuhia i te ta’amotu Tōtaiete). Te rave-‘āmui-hia nei teie ‘ohipa e te Fenua (DRMM), te pū Ifremer e te feiā fa’a’apu poe no te ‘āmuitahira’a GIE Poe no Raromatai. E tuatāpapahia te maitata’i o te mau pārau fa’a’apuhia i roto i te pū ha’apatara’a pārau hou a utahia ai rātou no te fa’a’apu i Raromata’i mā.

 

E ti’a ia ravehia te fa’a’apura’a pārau i te ta’amotu Tōtaiete na roto i te hi’opo’ara’a o te ha’apatara’a pārau i roto i te tahi pū fa’ata’ahia e i muri iho i te utara’a i te reira i teie na motu, no ni’a mai teie mau pārau i na motu no Mopelia e no Scilly. Na roto i teie mau tāmatamatara’a i roto i te mau fare fa’a’apura’a e pātiara’a poe e pāpū ai te mana’o i ni’a i te pārau e manuiā i te fa’a’apuhia i te tairoto no Raiatea-Tahaa.

 

E tuatāpapahia teie fa’anahora’a MappyGEN e 3 matahiti i te maoro, na te faufa’a ‘āmui a te Fenua e te ‘āmuitahira’a GIE Poe no Raromatai e amo i te mau ha’amāu’ara’a i te fāito ‘āfa-‘āfa o te fāito moni 18 000 000 farāne. Na te fa’aterera’a hau e ha’apa’o nei i te Faufa’a tumu nātura e vauvau mai i teie ‘ōpuara’a e te parau fa’aaura’a ‘āmui e te pū Ifremer i mua i te ‘Āpo’ora’a no Pōrīnetia farāni.

 

 

‘Ōpuara’a ture Fenua i ni’a i te mau fa’anahora’a e manuiā ai te fatura’a fenua

 

Te hina’aro nei te Fenua ia matara te mau tuha’a fenua i apiapi roa ‘ino e vai nei i roto i te mau fa’a aore ra i ni’a i te mau mou’a, te ‘ōpua nei ‘o ia i te tarai i te purūmu ‘āpī aore ra  i te ha’amaita’ira’a i te purūmu e vai nei.

 

Na roto i teie rāve’a e matara ai teie mau fenua apiapi i te purūmu ‘ore, e oti ato’a ia te ha’afaufa’ara’a i teie mau fenua no te fa’a’apu ānei, no te iho tumu e te fa’ari’ira’a rātere ānei. E rāve’a ha’afaufa’ara’a ia i te mau fenua e fatuhia nei e te huira’atira no Pōrīnetia farāni.

 

Ia matara mai teie mau fenua, e oti ato’a ia i te patu i te nohora’a ‘āpī. E ō ato’a mai te parau no te ha’apāpūra’a i te parau no te fatura’a fenua ta’ata tāta’i tahi, ‘inaha aita e oti haere noa i te ta’ata i te tarai i te purūmu terera’a i ni’a i tō rātou fenua no te moni ‘ore.

No te manuiāra’a o teie tuha’a ‘ohipa, e ti’a i te Fenua i te ho’o mai i te mau tuha’a fenua e tītauhia aore ra i te tārahura’a i te reira i te ta’ata tāta’i tahi. Ua fa’ari’ihia teie ‘ōpuara’a e te Tōmite mātutu ti’a rau CESC.

 

 

Te fa’atupura’a i te tahi ārea fa’a’amura’a ‘ānīmara fa’ata’ahia

 

‘Ohipa faufa’a roa te ‘ohipa fa’a’amura’a pūa’a no te ‘ohipa fa’a’apu e te fa’anava’ira’a faufa’a o te fenua nei, ‘aua’e māoti ‘o ia a fāna’o ai e rave rahi ta’ata i te ‘ohipa i roto i te fa’a’amura’a pūa’a iho aore ra i roto i te mau tōro’a tāpiri, ‘aita e fa’aaura’a tō na faufa’a no te mau pū tapiha’ara’a mai te mau taiete tāmitira’a ‘i’o e te pū tūpa’ira’a ‘ānīmara.

 

No te araira’a i te mau fifi e tupu mai roto mai i te ‘ohipa fa’a’amura’a pūa’a, te fifi rau e fārereihia i roto i teie huru ‘ohipa e te fifi no te ea, ua feruri mai te fa’aterera’a haufenua e maha fa’anahora’a :

 

·         te fa’anahora’a i te tahi ārea fenua fa’ata’ahia no te fa’a’amura’a pūa’a i ni’a i te tahi tāpū fenua e tano no taua tuha’a ‘ohipa, e ti’a te reira i te fa’atupuhia i ni’a i te mou’a i Nivee i Papenoo, e vāhi āteatea mau e te mo’emo’e,

·         te ha’amaura’a i te tahi « pū fānaura’a fanau’a pūa’a » i ni’a i te mou’a i Taravao, na te reira e fa’ahotu māite i te ‘ohipa fa’a’amura’a pūa’a,

·         te fa’a’āpīra’a i te pū tūpa’ira’a pūa’a, ‘oia ho’i te tahi pū faufa’a rahi mau no te ‘ohipa tapiho’ora’a ‘i’o ‘ānīmara, e riro te reira ‘ei ha’amaita’ira’a no te i‘mira’a faufa’a e no te fa’aho’onara’a i te taime o te feiā pā’ato’a e rohi nei i roto i teie tuha’a ‘ohipa,

·         te fa’anahora’a i te tahi mau tauturu faufa’a rahi mau, ‘ei tauturu hau i te maitata’i e te ‘ana’anatae rahi no te fa’atupura’a i te fare fa’a’amura’a ‘ānīmara ‘āpī.

 

 

Te tautai tairoto : Te mau fa’anahora’a ‘āpī no te ti’a’aura’a i te mau pu’e fanau’a i’a rau

 

Na ni’a i te arata’ira’a a Tearii Alpha, Fa’aterehau no te ha’amāhiera’a o te faufa’a tumu nātura, e fa’atae te Fa’aterera’a hau i mua i te ‘Āpo’ora’a no Pōrīnetia farāni i te hō’ē ‘ōpuara’a no te fa’ahuru’ēra’a i te fa’aotira’a ‘āpo’ora’a rahi n° 88-184 AT no te 8 no tītema 1988 i ni’a i te pārurura’a o te tahi mau huru i’a no te miti ānei aore ra no te ānavai o te fenua nei. Ua ferurihia mai teie fa’anahora’a na ni’a i te tītaura’a a te feiā tautai ia ha’apāpūhia te mau fa’aturera’a no te ti’a’au-maita’i-ra’a i te faufa’a nei e ia pāruru-māite-hia te mau pu’e fanau’a.

 

Ia au i te mau tāpura ‘ohipa i ravehia no te ti’a’aura’a i te faufa’a pu’evai - PGEM -no Moorea, ua ferurihia mai te tahi mau fa’aturera’a ‘āpī, mā te mana’o ‘āmui i rotopū i te feiā tautai no Moorea e te Fenua (tonohia te Pū fa’aterera’a no te faufa’a pu’evai e te faufa’a ‘ōpapa) ia ha’amauhia te fāito rahi ha’eha’a hau o te i’a e ho’ohia.

 

I teie taime, te ha’apāpū mai ra te fa’aturera’a i te mau huru i’a e ti’a ia tautaihia. Na ni’a i teie fa’aotira’a ‘āpo’ora’a e’ere noa i te « fa’a’ā’anora’a i te tāpura huru i’a e ti’a ia pāruruhia » ia pāruruhia ra « te tā’ato’ara’a o te faufa’a e vai nei i roto i te pu’evai no Pōrīnetia farāni ». Ia au i teie nei fa’aotira’a e ti’a i te fa’aterehau e ti’a’au nei i te ‘ohipa tautai ia tītau i te pārurura’ahia o te huru i’a oraora ato’a mā te fa’ahepo, na ni’a i te tahi fa’aotira’a fa’aterehau,  ia aurarohia te mau fa’anahora’a tano no te vai-maoro-ra’a o teie faufa’a. Ta’a’ē noa atu i te reira, ua mana’o-ato’a-hia i te fa’a’ā’anora’a i te ārea fa’a’ohipara’a o teie nei fa’aotira’a ‘āpo’ora’a rahi, ‘oia ho’i i ni’a i « te tā’ato’ara’a  aore ra i ni’a noa i te tahi tuha’a o te pu’evai no Pōrīnetia farāni ». Na ni’a i teie fa’aotira’a e ti’a ai i te fa’ata’a maita’i i te mau fa’aturera’a e te mau fa’anahora’a e au no terā e terā tuha’a fenua.

 

 

Ha’api’ira’a tōro’a, paepae E-learning e Fa’a’ite’itera’a i Montréal : moni turu nā te tā’atira’a o te mau Hōtera ‘Utuāfare nō Tahiti e te mau motu

 

Ua hōro’a te ‘Āpo’ora’a Fa’atere Hau e piti moni turu, 20 mirioni farāne e 4 mirioni farāne, nā te tā’atira’a o te mau Hōtera ‘Utuāfare nō Tahiti e te mau motu (AHFTI), nō te ha’api’ira’a tōro’a e te ti’ara’a i te Fa’a’ite’itera’a Tahiti i Montréal.

 

Tē ‘ite nei te tapiho’ora’a fāri’i rātere a 3 matahiti i teie nei i te tahi tupura’a i te rahi faufa’a nō te tā’ato’ara’a o te fa’arava’ira’a faufa’a i Pōrīnetia farāni. Nō te mau fa’aite’itera’a fāri’ira’a rātere i fa’anahohia e Tahiti Tourisme a 8 matahiti, ua ha’a ato’a te tuha’a i ni’a i tō na iho fa’anahora’a, te mau nohora’a ha’apupuhia i roto i te Tā’atira’a o te mau Hōtera ‘Utuāfare nō Tahiti e te mau motu (AHFTI) o tei ha’amau i te tahi tīteti maita’i pāpū, natihia e te pupu nō Farāni « Clévacances ».

 

E teie mau ‘ohipa tuputi’a, e i te tanora’a e te perera’a fa’ahotu i te fāri’ira’a rātere 2015-2020, ua feruri e ua ‘ōpua te Fa’atera’a Hau nō te fāri’ira’a rātere e te Tā’atira’a o te mau Hōtera ‘Utuāfare nō Tahiti e te mau motu (AHFTI) ia vauvau, i te roara’a e piti matahiti, i te hō’ē rēni ‘āpe’era’a ta’ata tāta’i tahi nō te mau fatu, ta’ata ti’a’au, rave ‘ohipa o te mau hōtera ‘utuāfare, i roto i nā ta’amotu e 5.

 

E ha’amaita’i teie fa’a’ana’anataera’a i teie pāpa’a nohora’a, tē tāmau e tē fa’aitoito i te patura’a i te tuha’a o te mau hōtera ‘utuāfare e te fa’a’onara’a i ni’a i te hō’ē ‘ohipa  e nanea te fa’ahotura’a. E fa’ati’a ato’a o ia i te mau nohora’a e vai nei i roto i te mau motu ātea ia fa’a’ore mā’a vāhi iti i tō rātou mo’emo’e, e, ia pūai nō te ‘aro i te mau ‘airo’a o te fa’ahotura’a fāri’ira’a rātere e te fa’ahotura’a i te fa’arava’ira’a faufa’a a Tahiti e te mau motu. E vai nei i roto i te tāpura i ferurihia teie mau tumu parau : te mau niu o te ti’a’aura’a taiete (poritita o te ho’o, nūmerara’a faufa’a, terera’a ‘ohipa, ti’a’aura’a i te mau rave ‘ohipa), te tapiho’ora’a e te aura’a e te hōani (fa’a’ite’itera’a, fa’atīanira’a, tia’a’aura’a i te mau pāto’ira’a, ravera’a ‘ihiheiora), te mau mauiha’a ho’ora’a (‘ite ia fa’a’ohipa i te mau tauiha’a rorouira – NTIC) e te vaipārurura’a (arai i te ‘ati auahi, tautea mātāmua).

 

Hau atu i te moni turu e 20 mirioni farāne nō te ha’api’ira’a tōro’a e te E-learning, ua hōro’a ato’ahia te moni turu e 4 mirioni farāne nō te ti’ara’a a te Tā’atira’a o te mau Hōtera ‘Utuāfare nō Tahiti e te mau motu i te fa’a’ite’itera’a « Tahiti i Montréal », i tetepa i mā’iri a’e nei. E 30 ta’ata tāmau i ti’a atu nō te ha’apāpū i te tīanira’a ia Tahiti e te mau motu i ni’a i te mātete Tanata, e hau atu i te 15 taiete ia nō roto mai i te tuha’a fāri’ira’a rātere.

 

 

Tere ‘ihiha’api’i nō te mau piahi a te fare ha’api’ira’a tuarua hōtera : moni turu nā te tā’atira’a  Aminamina

 

Ua hōro’a te ‘Apo’ora’a Fa’atere Hau i te hō’ē moni turu e 800 000 farāne nā te tā’atira’a Aminamina, nō te ‘aufaura’a i te hō’ē tere ‘ihiha’api’i nō te mau piahi a te fare ha’api’ira’a tuarua hōtera nō Tahiti.

 

Ha’amauhia i 2016 i roto i te fare ha’api’ira’a tuarua hōtera nō Tahiti, te fā a teie tā’atira’a o te fa’atīani ia i te mau ha’api’ira’a e te mau tōro’a ‘eumā’a/faraoa monamona nō te u’i ‘āpī i Pōrīnetia farāni nei. Ua ani te tā’atira’a i te tahi tauturu moni nō te fa’anahora’a i te hō’ē tere ‘ihiha’api’i i Niu-Terani, mai te 6 e tae atu i te 18 nō novema, nā te mau piahi e tītau nei i te parau tū’ite tuarua nui tāmau tuha’a « Ta’ata ‘eumā’a-Faraoa monamona ».

 

Ua fa’aotihia teie nei tere i muri mai i te tata’ura’a faraoa monamona 2016 i fa’anahohia e te fare ha’api’ira’a tuarua hōtera. Oia ho’i, ua ani tō rātou ‘āpiti tumu ia fārerei i te mau ta’ata ho’o tao’a i Niu-Terani, e, e ‘ite atu rātou i te mau pū hāmanira’a mā’a e vai nei i reira. E tae ato’a teie mau piahi i te AUT (fare ha’api’ira’a tuatoru o te ‘ihimata’ī nō Auckland), nō tā rātou ha’api’ira’a tōro’a tunura’a mā’a e faraoa monamona. E fa’ati’a ato’a teie tere ia parau i te reo peretāne, faufa’a rahi i roto i te tōro’a o te fāri’ira’a rātere.

 

 

Festival Taste of Tahiti i Californie : moni turu nā te tā’atira’a Te Ana Hotu

 

Ua hōro’a te ‘Apo’ora’a Fa’atere Hau i te hō’ē moni turu e 1 mirioni farāne nā te tā’atira’a Te Ana Hotu, nō te ‘aufaura’a i tō na ti’ara’a i te festival Taste of Tahiti 2017.

 

Ua tupu teie heiva « Taste Of Tahiti » mai te 17 e tae atu i te 24 nō ‘atopa i mā’iri i Californie. Ua fa’ati’a teie nei fa’anahora’a ia fa’atīani i te ta’ere e te mā’a mā’ohi, i roto i te ‘oire nō Temecula, i fa’ahoahia e te ‘oire nō Huahine mai 2012.

 

 

‘Iritira’a i nā tītorotorora’a mana’o nuna’a nō te fa’a’itera’a i te faufa’a nuna’a e te patura’a i te vaira’a pahī nō Tevaitoa

 

Ua ha’amana te ‘Āpo’ora’a Fa’atere Hau i te fa’auera’a o na tītorotorora’a mana’o nuna’a ‘āmui, hō’ē hou i te fa’a’itera’a i te faufa’a nuna’a e te tahi nō te tuha’a fenua, nō te patura’a i te vaira’a pahī nō Tevaitoa, i Raiatea.

 

E patura’a teie i te roara’a o te purūmu a te hau. E teie patura’a, e fāna’o te mau rave ‘ohipa fāri’ira’a rātere moana, te mau ta’ata tautai e te nuna’a, i te tahi vāhi vaira’a, tāpaera’a pahī, e, te tahi haere’a i te miti. E patuhia teie nei fa’anahora’a i ni’a e ‘ahuru mā piti fenua, e va’u ho’i e fatuhia nei e te Fenua. E ho’ohia mai e maha fenua nō te hō’ē rahira’a e 3 069 m².

 

E ‘iritihia teie mau tītorotorora’a mana’o mai te 26 nō fepuare e tae atu i te 16 nō māti 2018. E ti’a ia tai’ohia teie mau pu’e parau i roto i te mau piha ‘ohipa a te fare tuha’a  ‘oire nō Tevaitoa, e i roto i te mau piha ‘ohipa fenua a te Fa’aterera’a o te mau ‘Ohipa rarahi a te hau.

 

 

Monora’a i te mau pūtē ‘ūrina : fa’anahora’a ’Ete

 

Tē fa’ahape-noa-hia ra te fa’a’ohipara’a i te hō’ē noa taime i te mau pūtē ‘ūrina i te fenua nei mai i te tahi mau fenua e rave rahi, nō te mau fifi rahi e noa’a mai e teie mātēria, e ‘ore e mōrohi, i ni’a i te ‘ihiorarau.

 

Aita te Fa’aterera’a Hau e vai muhu ‘ore i mua i teie nei fifi. Nō reira, e ha’amanahia te hō’ē fa’aturera’a i te mau ‘āva’e e haere mai ra nō te ‘ōpani-hope-roa i te fa’a’ohipara’a i te mau pūtē ‘ūrina i te hō’ē noa taime. Nō teie ‘ōpuara’a, e mea faufa’a ia ‘imihia te tahi mau monora’a i teie mau pūtē ‘ūrina nō te hōro’a atu i te mau ‘aimamau.

Te fā ia a te fa’aterera’a hau e ha’apa’o nei i te Arutaimareva e te Rima’ī nā roto i te fa’aferurira’a e te fa’anahora’a « ‘Ete », mā te fa’atīani i te mau tao’a i hāmanihia e te mau rima’ī mā’ohi e nehenehe e mono i te mau pūtē ‘ūrina.

 

I roto i teie nei fa’aferurira’a, o tei fa’a’ohipa e rave rahi rimaha’a a te rima’ī mā’ohi, e vai nei e piti tuha’a :

-          te hō’ē fa’anahora’a fa’aferurira’a i te nuna’a, nā roto i te mau ve’a e te tahua natirara, mai te 13 nō novema 2017 ;

-          te hō’ē ‘ohipa tapiho’ora’a i roto i te mau fare ho’o tau poto, mai te 1 e tae atu i te 3 nō tītema 2017.

 

 

15ra’a o te Heiva o te Ao nei o te Hōho’a ha’amāramarama nō ‘Ōteānia (FIFO)

 

Mai tō na fa’anahora’a mātāmua i 2004, ua riro te FIFO ei taime fārereira’a nō te hōho’a ha’amāramarama nō ‘Ōteānia. Teie noa te heiva o te vaefenua e ha’apupu nei i te mau ta’ata ha’a farāni e peretāne, e riro ato’a o ia ei ‘iriāputa mātara i ni’a i te faufa’a e te raura’a o te mau fenua e te mau nuna’a nō ‘ōteānia.  Hau atu i te hō’ē heiva, ua riro ato’a te FIFO ei mara’a purūmu o te mau ta’ere e te mau nuna’a e tāpe’a nei i te hō’ē faufa’a tupuna ‘apo’itehōparau ‘ōtahi. E ‘āmui te mau hōho’a i te mau mea i orahia e, e fa’a’ohipa i te mau fa’atanora’a faufa’a nō te ‘āparaura’a e te ‘aitauira’a mana’o.

 

E tupu te 15ra’a o te FIFO mai te 3 e tae atu i te 11 nō fepuare 2018 i Te Fare Tauhiti Nui. E peretitenihia te tōmite hi’opo’a e Éric Lavaine, ta’ata pāpa’i, fa’atere tāviri hōho’a e, e ta’ata ‘imi faufa’a nō te tāvirira’a hōho’a teata e ‘āfata teata. Teie te mau ta’ata e vai nei i roto i te tōmite hi’opo’a :

-          O Molly Reynolds, fa’atere tāviri hōho’a e, e ta’ata ‘imi faufa’a nō te tāvirira’a hōho’a nō ‘Auteraria, i haru i te rē rahi a te FIFO 2016 nō te hōho’a Another Country ;

-          Kim Webby, fa’atere tāviri hōho’a e, e ta’ata ‘imi faufa’a nō te tāvirira’a hōho’a nō Niu-Terani, i rē i te FIFO 2016 nō te hōho’a The Price of Peace ;

-          Guillaume Soulard, fa’atere anoihi e ta’ere a te Pū nō te Fa’ahotura’a i te mau Ta’ere Kanaki – Pū Ta’ere Tjibaou i Niu Taratoni ;

-          Lavinia Tagane, ti’a nō te ‘Āpo’ora’a Rahi nō Wallis e Futuna, peretiteni o te tōmite o te Fāri’ira’a rātere, te Ta’ere, te U’i ‘āpī e te Tu’aro nō teie nei ‘Āpo’ora’a ;

-          Père Christophe Barlier, perepitero tāmau e ti’a-turu autaea’e nō te tātetara o Pape’ete.

Noa atu aita te FIFO i hōro’a i te tumu parau, tei ni’a te mā’itira’a a 2018 i te mau uira’a hīro’a o tei riro ei faufa’a rahi i roto i te mau mārōra’a mana’o i teie nei mahana ā. E hōro’a o ia i te hō’ē hōho’a mau e ta’a ‘ē nō te mau nuna’a e te mau ta’ere o tei fa’ahōho’a nei ia ‘Ōteānia. E riro ato’a teie nei mā’itira’a ei pīna’i o te mā’imira’a e te rohira’a ano’ite o tō tātou vaefenua.

 

Ua tāpa’ohia e 182 hōho’a i tu’uhia i mua i te mau tōmite mā’iti-hou a te heiva. Ua tāpe’ahia mai e 67 hōho’a :

-    14 hōho’a ha’amāramarama e tata’u nei nō te mau rē a te tōmite ;

-    16 hōho’a i roto i te tuha’a e ‘ore e ō i roto i te tata’ura’a e, e 12 i ni’a i te mau paruai nō ‘ōteānia o tei tu’uhia i roto i te mā’itira’a a te mau ta’ata māta’ita’i ;

-    14 hōho’a poto ‘e’ere i te parau tupu mau e tata’u nei nō te rē o te hōho’a poto ‘e’ere i te parau tupu mau nō ‘ōteānia ;

-    11 hōho’a poto ha’amāramarama i mā’itihia nō te tahi ha’apurarara’a ta’a ‘ē a te FIFO e o tē tata’u nei nō te taime mātāmua nō te rē o te hōho’a poto ha’amāramarama  a te FIFO.

 

I roto i teie mā’itira’a, 11 hōho’a nō te fenua nei, ‘ite nō te ‘ana’anataera’a o tō tātou Fenua i roto i te ‘apo’itehōparau. I te hōpe’a o te FIFO 2018, e hōro’ahia e 8 rē nō te mau hoho’a i māitihia : e 4 rē e hōro’ahia e te tōmite hi’opo’a o te ao nei a te heiva, hō’ē rē ta’a ‘ē hōro’ahia e te pupu Okeanos e, e 3 rē hōro’ahia e te mau taata māta’ita’i.