cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   

 

 

Fa’aturera’a Rahi no te mau Ti’ara’a mana no te haruharura’a e no te mau ti’ara’a mana no te fa’atianiraa ‘ohipa fenua

 

Ua ha’amana te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te hō'ē ‘ōpuara’a Ture ‘Ai’a no ni’a i te fa’aturera’a rahi i te mau ti’ara’a mana no te fa’aharuharura’a e te mau ti’ara’a mana no te fa’atianira’a i te mau ‘ohipa fenua. Te reira no te ha’apa’arira’a ia i roto hō'ē noa ture e rave rahi mau faaturera’a rau no roto mai hō'ē fa’aotira’a mana no te 15 no novema 1 873.

 

I roto i te reira ‘ohipa no te ha’apa’arira’a, ua anihia e fa’ahaere fa’ahou i te mau titaura’a e te ma tarifa no te mau fa’aturera’a no teie mahana, tera ra, ia ‘afa’i ato’a mai i te tahi mau fa’atauiraa fa’atiti’aifarohia e te mau hia’aira’a no teie tau.

 

1°) Te fa’ahaere fa’ahoura’ a i te mau titaura’ a e te mau tarifa e vai nei

Te niu tumu no te mau titaura’a e no te tarifa no roto mai i te mau titaura’a o tei tape’ahia mai, mai teie nei :

-           te tahua fa’a’ohipara’a : te mau parau mana ha’apapura’a e te mau fa’atauira’a faufa’a ( ho’ora’a, horo’ara’a, ‘operera’a, tutu’ura’a no te mea ua mate, te mau parau fa’aaura’a) e te mau parau mana a te hau (parau mana a te mau notera, te mau ‘uitie, te mau terefie e te mau tomitera ho’opatera’a) ;

-           ‘ohira’a mai e ‘aufaura’a atu i te tute na te feia papa’i, ‘ofitie na te hau no te mau parau mana no roto i ta ratou mau piha toro’a e aore ra mau fa’aterera’ahau ;

-           mau tai’o mahana hope’a no te haruharura’a 10 mahana e tae atu i te 3 ‘āva’e ia au i te natura no te mau parau mana ;

-           fa’atupura’a i te mau titaura’a e te harura’a i te mau ti’ara’a ma’a na roto i te moni o mai a te Fa’aterera’a no te mau ‘Ohipa ;

-           mereti no te fa’atutera’a i ni’a i te mau moniho’o o tei fa’ata’ahia i roto i te mau parau mana e aore ra i ni’a i te moniho’o mai te mea, tei ni’a mai ‘ōia i te moniho’o i ‘ōpuahia na ;

-           mau ti’ara’a mana ha’uti’uti ‘ore e tatuha’a ia au i te mau tarifa no te ti’ara’a mana ‘āmui e no te mau fa’aturera’a no te fa’atianira’a e aore ra no te paturura’a (fa’a’orera’a tute e aore ra fa’aitira’a i te tahi mau huru faito fa’atauira’a ) (PJ fa’aha’amana’ora’a i te mau tarifa) ;

-           tapa’ora’a i te ti’ara’a mana no te rave fa’ahoura’a mai i roto e 3 matahiti.

 

2°) Mau anira’a fa’atauira’a

Fa’a’orera’a tute no te fa’aho’ira’ a i te mau fare teitei o tei haruhia mai mai roto mai i to ratou mau fatu tahito.

No te horo’ara’a i roto i te feia o tei haruhia na to ratopu mau ti’ara’a faufa’a e o te hina’aro ra e fatu fa’ahou i ta ratou mau faufa’a mai te mea, ‘aita te reira mau faufa’a i tano i te fa’a’ohipara’ahia’tu ia au i tei hina’arohia na, ia fa’a’orehia te tute mai te mea e te mana fatu tahito e horo’a mai i ta ratou mau faufa’a. I teie nei mahana, e tu’uhia te reira fa’aho’ira’a faufa’a i raro a’e i te tute ‘amui (9 e 11%).

 

 

Fa’atopara’a i raro  te ‘afara’a no te faito tute o te mau fa’autu’ara’a tute i ni’a i te 50%

Te fa’ata’a ra te fa’aturera’a no teie mahana i te hō'ē fa’autu’ara’a 100%  ia taere noahia’tu te haruharura’a i te mau parau mana. No te mau parau mana e nehenehe e ha’amara’ahia te mau ti’ara’a mana, e teitei ato’a te faito no te utu’a. No reira, ua mana’ohia ei fa’atanora’a i te faito, e fa’aiti i te reira i raro e 50 %.

 

Fa’aitira’a i te faito i ni’a i te fafara’a no te ora’a te mau patura’a i te hopera’a te fa’aaura’a

Te fa’aho’ira’ a i roto i te mau fatu i te mau fare patuhia e te mau ta’ata tarahu faufa’a ia hope ana’e te fa’aaura’a, e tutehia te reira no te tapa’ora’a i teie nei i ni’a i te 2 % no te faito faufa’ara’a o taua maupatura’a ra. E ‘ere te reira tute i te fa’aarara’a, no te mea, e mea ‘ohie roa te fa no e reira arata’ira’ a ‘ohipa, no te fa’aho’i noara’a ia hope ana’e i te mau fa’aaura’a e patu. Ua fa’aotihia e fa’atopa i raro i te faito e 50

 

Fa’ atauira’ a i te tutera’ a no te hopera’ a te fatura’a fetii mai e no te mau fenua areare i rotopu i tei ora ra

No te tute no te hopera’a te ti’ara’a tamoni ‘ore i rotopu i te ora ra o te mau fatu fenua e no te mau fenua areare no te ho’e faufa’a, na roto i te hi’ora’a i ni’a i te faufa’a o te fenua, e matutuhia te fatura’a ia au i te hanerera’a no te topara’a te faitio no te matahiti rahi o te tino fatu faufa’a fetii. Ia roa’ahia i te ta’ata fatu te faito matahiti e 70, e fa’atopahia te ho’o o te fatura’a faufa’a tutehia i ni’a i te 10 % no te ho’o o te ta’ato’ara ‘a o te faufa’a, ‘are’a te ho’o o te fenua areare, e amohia’tu ia i ni’a roa i te faito e 90

 

I te mea, mai te 1 994 maira, ua roa te orara‘a o te orara’a, ua anihia mai e ‘ano’i i te topara’a te faito i ni’a i te ho’o o te fatura’a faufa’a e i te mara’ara’a te mau faito tute o te fenua areare i roto i te ho’e patia mai te 0 e tae atu i te + e 90 matahiti, ‘eiaha fa’ahou atura ra mai te 0 e tae atu i te + e 70 matahiti mai teie nei.

 

Fa’aitira’a i te mau ti’ara’a mana fa’a’ohipahia i ni’a i te horo’ara’a e fa’anaho fa’ahoura’a i te mau taiete ‘ohipa

E haere noa mai teie horo’ara’a mana’o e fa’atiti’aifaro i te fa’atureraa ha’apa’arihia no te haruharura’a i te fa’anahora’a o tei tu’uhia mai no te fa’atauira’a i te mau taiete ‘ohipa (ture ‘Ai’a no te 21 n novema 2017) no ni’a i te mau fa’anahora’a rau no te fa’atinatinara’ a o te mau taiete ‘ohipa).

 

 

Fa'atauira'a i te hamanira'a no te piha fa'atere o te PTTPT (CCISM)

 

E tupu e ma'itira'a i te mau Mero no te Piha Tapiho'o, Tapiha'a, no te mau Piha 'ohipa e te mau Toro'a (PTTPT=CCISM) i te matahiti i mua nei. No te reira, ua putuputu te Tomite no te ha'amaura'a i te mau Mero no te Piha Fa'atere o te PTTPT (CCISM) i te 14 ra no novema. Ua tu'u mai 'oia i te hō'ē mana'o e ia fa'atauihia te Rahira'a Parahira'a no te mau Piha tata'itahi ia au i te mau horo'a rahira'a faito no to rātou teimahara'a totiare fa'arava'ira'a faufa'a, e i te hō'ē 'operera'a 'āpi i te mau parahira'a o te horo'ahia'tu no te tahi mau tuha'a tapura 'ohipa toro'a 'aravihi.

 

Ua 'āpe'e noa te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te mau mana'o tu'u o taua Tomite ra e ua fa'aoti e horo'a  :

-           no te Piha « Tapiho'ora'a » 10 parahira'a  i roto i te reira e 5 nominohia  no te hō'ē ti'ara'a;

-           no te Piha « Tapiha'ara'a » 7 parahira'a  i roto i te reira e 2 nominohia no te hō'ē ti'ara'a;

-           no te Piha « Mau Piha 'ohipa » 12 parahira'a  i roto i te reira e 4 nominohia no te hō'ē ti'ara'a;

-           e no te Piha « au Toro'a » 7 parahira'a  i roto i te reira e 3 nominohia no te hō'ē ti'ara'a.

 

 

Mau pu'etau no e mau ho'o mamara'a no te matahiti 2018

 

Na roto i te anira'a a te Piha Tapiho'o, Tapiha'ara'a, no te mau Piha 'ohipa e no te mau Toro'a (PTTPT=CCISM), ua ha'amau te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te mau pu'etau no te mau o'o mamara' a no te matahiti 2018 mai teie i muri nei   :

- mai te mahana toru 24 no tenuare i te tu'ira' a po e tae atu i te tapati 11 no fepuare i te hora 12 i te tu'ira'a po ;

- mai te mahana toru 26 no tetepa i te tu'ira' a po e tae atu i te tapati 14 no 'atopa i te hora 12 i te tu'ira'a po ;

 

 

Horo'ara'a i te mau tauturu moni na te mau taiete 'ohipa

 

No tā'na tapura 'ohipa no te ha'amahuta i te fa'arava'ira'a faufa'a, ua ha'amau mai te Haufenua e piti fa'anahora'a tauturu. Te matameha'i, no ni'a i te hō'ē tauturu mauha'a a te mau taiete 'ohipa rii na'ina'i (AEPE) no te tauturura'a ia ratou i roto i te rātou mau 'Ōpuara'a no te fa'atupu e aore ia no te fa'ahotu i ta rātou tapura 'ohipa.

 

Te piti, o te 'iriti mai ia i te hō'ē tauturu no te fa'ahotu fa'ahoura'a i te mau faretoa rii na'ina'i e te mau fare tama'ara'a (ACPR) no te tauturura'a atu ia rātou i roto i ta rātou 'Ōpuara'a no te fa'arava'i i ta ratou tapura 'ohipa no ta rātou ihoa mau vahi tapiho'ora'a tauiha'a e aore ra fare tama'ara'a i Porinetia farani.

 

No te mape'era'a e  19 mau totaiete ‘ohipa o tei ani mai hō'ē no taua na tauturu ra e piti, ua farii te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e horo'a i te mau tauturu faufa'a moni no te hō'ē faito e  12 020 000 Farane.

 

Mai te 'ōmuara'a mai o teie matahiti,

- 350 687 690 Farane o tei horo'ahia na e  278 mau totaiete 'ohipa na roto i te fa'anahora'a AEPE, e

- 249 239 400 Farane  o tei horo'ahia na e  144 mau totaiete 'ohipa na roto i te fa'anahora'a ACPR,

No te hō'ē faito ta'ato'a e  599 927 090 Farane o tei horo'ahia na e 422 mau taiete 'ohipa.

 

 

Te ha’apautuutu fa’ahoura’a i te tareni a te ta’atira’a a te mau ‘aimamau : tauturu moni no te faito e 6 mirioni farane horo’ahia na te ta’atira’a « Te Ti’a Ara »

 

No te ha’apautuutu fa’ahou i te ‘amuitahira’a no te mau ta’atira’a a te mau ‘aimamau, ua hina’a te ‘Apo’ora’ahau e horo’a i te mau rave’a no te paturura’a i te ho’e autaipera’a e te Fa’aterera’a Rahi no te mau ‘Ohipa Fa’arava’ira’a Faufa’a. Ha’amauhia i te tiunu 2005 ra, ua ‘itehia te Ta’atira’a a te mau ‘Aimamau no Porinetia farani « Te Tia Ara » no te maita’i o te ta’atoara’a mai te 2010 maira. Ua ‘itea manahia mai ‘oia i te 2016 ra no te ho’e roara’a e 5 matahiti no te paruru i te mau ‘aimamau i mua i te ture, e te vaira ‘oia ei mero i roto i te ‘Apo’ora’a Matutu Ti’ara’a Matau’i.

 

No ta’na fa totiare no te paruru i te mau ‘aimamau, ua tu’u mai te ta’atira’a e 3 mau tapura ‘ohipa ta’a- ta’na na roto i te ravera’a i te ho’e tuatapapara’a no ni’a i te ho’o no te ho’e pere’o’o uira, te ho’e tauturu na te mau ‘aimamau no te tatara i to ratou mau tapitora’a i roto i to ratou mau ‘ohipa fenua e ho’e ha’amaramaramara’a e tau’aparaura’a. No eira, ua fa’aoti te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau e horo’a na’na ho’e tauturu moni i ni’a i te faito e 6 127 780 Farane.

 

 

Ha’amaura’a i te ho’e fa’anahora’a tamatini rorouira no te ha’amaramaramara’a piihia « ’O’INI e-services’ » i te Fa’aterera’a no te mau Tute e no te mau Titaura’a a te Hau 

 

Ua ha’amana te ‘Apo’ora’ a a te mau Fa’aterehau  te ho’e fa’aotira’a mana no te haamau ho’e fa’ anahora’a fa’a’itera’ a tute na roto i te ‘afata teata, na roto i te reira rave’a e nehenehe ai i te ta’ato’ara’a e ‘aufau i ta ratou TVA na roto noa i te rave’a ‘afata teata rorouira e e ani na roto i te reni ia fa’aho’ihia mai ta ratou mau tarahu TVA hou te hope’a o te matahiti.

 

E piihia te reira fa anahora’a ‘afata teata rorouira « O’INI e-service », to’na aura’a « Fa’anahora’a no te mau Tute Rorouira E-piha ‘ohipa ». O te ho’e ato’a te reira ta’o na rotoi te reo tahiti, o te fa’ ahiti ra i te « été ha’unehia i te ni’au », o tei fa’a’ohipahia na i muta’a ra no te tu’ura’a i te ma’a.

 

I roto i to’na ta’ato’ara’a, te aura’a i’oa mau o te amora’a ia i te ho’e fa’aaura’a , i te ho’e pae, te tutaura’a i roto i te ta’ere porinetia, e i te tahi atu pae, te pe’eraa i roto i te mau rave’a ‘aravihi no teie mau tau o te ha’a vitiviti

 

I te pae no te ture, ua riro te reira tareni ‘afata-teata ei horo’a ha’amaramaramara’a rorouira i te mau ma’imira’a. No te reira tumu, e faaturahia te mau tapa’ora’a no te ture no te 6 no tenuare 1 978 o tei fa’atauihia i roto i te rorouira, i roto i te putara’a parau mana e no te mau ti’amara’a. Ua ‘iteahia a’e ba ‘oia na roto i te ho’e fa’a’itera’a i roto i te Tomite Haunui no te Rorouira e no te mau Ti’amara’a (CNIL).

 

Hau atu i te reira, te fa’ata’a ra te fa’aotiraa mana i te ho’e fa’anahora’a rave’a no te fa’aora’a o te mau huihui no taua ‘afata –teata tavinira’a ra , ‘oia ho’i, te pàpà, te ora’a no te feia ana’e ia e hina’aro. Tera ra, noa’tu e ua fa’ao i roto, e ti’amanara’a a to te mau mero ia ho’i mai ia hina’aro ana’e ratou, i roto i te fa’anahora’a e haere tino roa e tu’u atu na ni’a i te ‘api parau.

 

Te fa’anaho maira te « O’INI e-service » e rave rah atu a mau ‘opuara’ a rorouira i mua nei e no te fa’ a’itera’a i te hina’aro o te ‘Apo’ora’ahau, mai tei fa’ahitihia e te Peretiteni no Porinetia farani i roto i ta’na ‘orero no te ‘iritira’a i te rurura’ a nui ‘aita i maoro a’e a te « SMART Porinetia », no te faatupu roa i te fa’aora’a o te mau piha toro’a a te hau i roto i te mau ‘ihi rave’a ‘aravihi no te Ha’amaramaramara’a.

 

 

Tapura tarifa o te mau hotu e o te mau ravera’a ‘ohipa a te Pu no te Ti’a’aura’a e no te Fa’anahonahora’a no Teva (PTFT=EGAT)

 

Te tapura tarifa ‘api no te tapiho’iora’a i te mau hotu e te mau tareni a te mau Pū no te Ti’a’aura’a e no te Fa’anahonahora’a a Teva, ua ha’amanahia ia e te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau. E mana roa mai ‘ōia mai te 1 atu no tenuare 2018. Ua fa’aotihia ‘ōia no teie fā no te fa’ahotu i te numera ‘ohipa tapiho’ora’a i te mau tareni huira’a o tei horo’ahia’tu na e te Pū e o te ‘aua ha’a’ati i ni’a e 7 tareni :

 

1          « Green fee » (Te Fee Matie)

Te « green fee », Fee Matie, (parau ato’ahia te mana no te ha’utira’a e no ti’ara’a mana no te mahana tata’itahi) o te hō'ē ia parau fa’aau tare na te ta’ata ha’uti no te ‘aufau, e nehenehe ai ‘ōia e tomo atu i ni’a i te tahua ho’e taime, no te ha’uti e 9 e aore ra 18 ‘āpo’o.

Ua hamanihia te reira ia au i te papature no te ta’ata ha’uti ( te hō'ē ta’ata taretahia i roto i te FFHuira’apopo o te fana’o i te ho’e tarifa ta’a-) no te rahira’a ‘apo’o i ha’utihia mai ( e 9 e tae atu i te 18) i roto i te mahana o te hepetoma (tarifa fa’aitihia i roto i te mau mahana o te hepetoma), no te hora no te ha’utiraa i te hope’a hepetoma ( moniho’o teitei hou a’e te hora 1 i te avatea e tarifa mama i roto i te pae tahara’a mahana

 

2          Mau tauiha’a na te hoani ratere

Te vaira hō'ē « green fee »no te ha’uti 18 a’e ‘apo’o e ‘aitarahura’a i te hō'ē pute huira’a popo. E fa’ata’ahia te reira pute tauiha’a na te feia ana’e o te haere mai na rapae’au (hoani ratere).

 

3          Haruharura’ a i te hina’aro

E mea faufa’a i te Pū ia horo’a ‘ōia i roto i tā’na tataroto no te mau tareni, hō'ē fa’anahora’a mata’ita’i i e huira’a popo (foromura fa’atianianira’a eno te mau niu pàpà no te huira’a popo).

 

4          Foromura no te fa’aau fa’aora’a mai 

Teie te mau huru faito no te mau fa’aau fa’aora’a mai :

-           Fa’aau fa’aora’a mai na te feia ‘āpi ;

-           Fa’aau fa’aora’a mai na te feia pa’ari (matahiti hau atu i te 25) mai teie te mau foromura rau :

o          Paratinuma (ho’e hepetoma e ho’e hope’a hepetoma)

o          ‘Auro (tahepetoma) : e nehenehe e ha’uti mai te monire e tae atu i te mahana pae

o          Matahiapo (mai te faito 60 matahiti atu, hepetoma e te hope’a hepetoma)

Hau atu, te tahua huira’a popo no Tahiti, o te mea ta’a-è roa a’e ia i roto i te Ao nei. E horo’a ato’a mai ‘oia ho’e tavinira’a horo’a tarahura’ a i te mau reva ‘ai’a, ia nehenehe i te hoani tata’itahi, fatu no te ho’e pere’o’o na’ina’i, e vaiiho papu maita’i ma te fifi ‘ore i to’na iho pere’o’o uira. Te vaira ta te Tahua Huira’a Popo 144 rahira’a « ‘afata père’o’o rii na’ina’i » hui ‘opereperehia na n’a 12 mau reva ‘ai’a

 

5          Mau tareni e mau tauturura’a ta’a-è

E fa’anaho ato’a mai te Tahua Huira’ a Popo i te mau tauturura’a tapiri mai te horo’a tarahura‘a i te mau pere’o’o rii tarira’a tauiha’a, i te mau pere’o’o rii na’ina’i, te mau taiete e aore ra te mau mereti taiete no te tahua huira’a popo (mea ‘api e aore ia mea fa’a’ohipahia) e i te mau vaira’a popo no te ha’apiipiira’a i ni’a i te area tahua i fa’ata’ahia n te reira (« tahua no te ha’apiipii tamatamatara’a »).

 

6          Te mau aura’ a e te mau taiete

Te hina’aro ra te tahua huira’a popo e ha’amau i te tahi mau tareni ‘api, amohia e te mau taiete, i muri nei :

-           Tare tamahana (1, 2 e aore ra e 3 mahana) no te fa’atupu ho’e tata’ura’a : e ha’apa’o mai te Pu ia fa’ata’a ta’a-è-hia te tahua no te taime o te reira tata’ura’a. E nehenehe te feia ha’uti, ‘aitato roto i te reira tata’ura’a e pa’i’uma atu i ni’a i te tahua, ia hope te mau fa’arevara’a mana hope’a

-           Tare tamatahiti ia roa’a te pu’e tauiha’a no te ti’a’auraa i te feia ha’uti e i te mau tata’ura’a (RMS) : e amo te Pu i te mau ha’amau’ara’a no te ti’a’aura’a ‘amui no taua pu’e tauiha’ a ra. E tuha ‘opereperehia te reira na ni’a i te ta’ato’ara’a o te feia ha’uti i fa’a’ohipa na i te reira.

 

7          Te mea Rau

Te fa’ata’a ra te ture roto a te feia tamau i te haere atu e hui i te popo, e nehenehe e horo’ahia te tahi mau fa’autu’ara’a mai te ema, e fa’a’inohia te tahi mau materia o tei horo’a tarahuhia’tu.

Te fa’ata’a ato’a ra te reira fa’autu’ara’a :

-           I te mau tavinira’a « tauturu tata’ira’ a matini » (tauira’a hinu e tauira’a huira).

-           E nehenehe te mau vauvau pe’ue e horo’a na te mau « ta’ata ha’uti ‘aravihi » e fa’aho’onahia ta ratou ha’apiipiira’a huira’a popo.

 

 

Fa’aho’ira’a ite hi’opo’ara’a tarava no te fa’aau i te purura’ a i te mau ra’au ta’ero a te mau pu hamanira’a tauiha’a a te huira’atira no Hao i ni’a i to Makemo (hi’opo’ara’a MAKHAO)

 

Te mau numera no te hi’opo’ara’a ‘ea Makhao anihia mai e te Fa’aterera’ano te ‘Ea, o tei fa’aho’ihia i roto i te mau huira’atira no Hao e no Makemo, i te hope’a ra no novema i ma’iri a’e nei e te Fa’aterera’a no te ‘Ea ma te autaipe e te Pu Ma’imira’a Louis Malardé o tei rave oti roa mai na i taua hi’opo’ara’a ra, o tei fa’a’ite mai na e o na i roto i te tapau na huira’ atira e piti to Hao e to Makemo. 

 

Ua riro te fa’aho’ira’a i taua hi’opo’ara’a ra ei taime ato’a no te Fa’aterera’a o te ‘Ea, no te farereira’ a i ni’a i te tahua i te feia e faito teitei tano ‘ore roa i roto ia ratou to te tapau. Ua riro ato’a te reira tareni ei tau’aparaura’a rapa’aura’a ma’i tata’itahi e te fa’anahora’a i te ho’e titorotorora’a tirotoro ma’i pe’e e ‘arutaimareva no te ‘itera’a i te mau tumu no te pe’era’ahia e te tirotiro ma’i tapau. I muri mai i te reira tere, e fa’aterehia’tu te tahi atu mau tapura ‘ohipa hau atu e te Faaterera’a no te ‘Ea i te matahiti 2018. 

 

No ni’a i te tuha’a no te ‘Ea, e no te mau tamarii ihoa ra, mai te 6’ava’e e tae atu i te 6 matahiti, o te ro’omaoti mauhia e te reira ma’i, o e vaira i roto i te ‘utuafare fetii, no reira e titauhia ia ravehia te tahi mau hi’opo’ara’a fa’ahohonuhia. E anihia ia hi’opo’ahia no e rapa’aura’a i te mau ta’ata o tei hi’opo’ahia i reira.

 

No ni’a i te tuha’a no te titorotorora’a no te ‘arutaimareva, ua riro taua tere ra ei taime i ‘iteahia mai ai te mau tumu rarahi no te tapau. E rave atu te Fa’aterera’ahau no te ‘Ea  te ‘ohipa ma te autaipe e te mau Fa’aterera’ahau ato’a e o mai no te ‘imi i te mau rave’a no te fa’aiti i te mau tumu no te tupura’a mai o te ma’i tapau. 

 

 

Fa'anahonahora'a i te poromu no te Fare Ha'apiira'a Pirituarua no Bora Bora

 

Ua ha'amana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te fa'a'itera'a parau no te maita'i o te ta'ato'ara'a no te fa'anahonahora'a i te tipu'ura'a poromu i te pae 'aui no te Pirituarua no Bora Bora e te ravera'a mai i te mau tuha'a fenua e hina'arohia no te reira tapura 'ohipa.

Ia oti ana'e mai i te hamanihia te Pirituarua 'api-Tuarua no Bora Bora, i te mau mahana ha'apiira'a ato'a i te apiapi puparara'a o te mau pere'o'o e rave rahi i ni'a i te poromu, o te horo rahi mai na ni'a i taua tuha'a poromu ra o te 'ore e tano fa'ahou. No reira, ua anihia'tu te Fa'aterera'a no te Patura'a ia tuatapapa mai i te ho'e fa'anahora' a poromu o te nehenehe e farii mai i te mau pere'o'o hau o te horo mai na ni'a i taua tuha'a poromu ra piri i te 235 metera i te roa. 

 

E hina'arohia e 5 tuha'a fenua no te rahira'a e 967 metera tuea o te titauhia te Haufenua ia ho'o mai i te reira. I roto i te mau tuatapapara'a ti'apiti a te hau o tei ravehia mai na, mai te 9 e tae mai i te 25 no 'atopa 2017, 'aita te mau tuatapapara' a i taffi iti noa a'e i mua i te paraura'a e, no te maita'i o te huira'atira e no te faufa'a o taua tapura 'ohipa ra.

 

 

Mau fa’atauiuira’a i te mau hi’ora’a ti’ara’a toro’a e no te mau ha’apapura’a no ‘ to’oono mau ti’ara’a toro’a ‘ohipa ‘aravihi 

 

I rotopu ia 2012 e o 2016, e 6 mau ti’ara’a toro’a ‘ohipa ‘aravihi o te ha’amauhia e Porinetia farani, o tei ‘iteauhia mai e te Haunui. Te mau hi’ora’a ti’ara’a toro’a e te mau parau tu’ite ha’apapura’a, ua riro mai ia ei ha’apapura’a no te mahana tata’itahi, i te faito no te Haunui, o te pahono ti’a mai i te mau mana ‘aravihi o te ti’a ia horo’ahia.

 

No reira, no te poiherera’a i te ‘itera’a a te haunui i te mau ti’ara’a toro’a  e parauhia ra, ua vauvau te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa, no te Ha’apiipiiraa Toro’a e no te Ha’apiira’a, ti’a’au i te ‘ohipa a te hau, i te ‘ihi ma’imira’a e te ha’apiira’a teitei, i mua i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau  te mau fa’atauiuira’a no ni’a, i e to’opiti ti’ara’a toro’a ‘aravihi no te tuha’a no te Patura’a Fare Teitei, ho’e ti’ara’a toro’a ‘aravihi no te Tuha’a Faufa’a tumu, e piti ti’ara’a toro’a no te tuha’a Pu Hamanira’a Tauiha’a-Ti’a’aura’a e ho’e tiara’a toro’a n te tuha’a toro’a Ti’atoru-Piha ‘ohipa

 

Ma te tu’uhia i roto i te uiuira’a mana’o rahi tio’atoru no te 28 ra no novema i ma’iri a’e nei no te mana’o o te mau autaipe totiare, ua fariihia e te ta’ato’ara’a te reira mau ‘opuara’a no te mau fa’atauiuira’a i te mau ti’ara’a toro’a ‘ohipa ‘aravihi.

 

 

Fa’atupura’a e hitu mau Ti’ara’ a toro’a ‘ohipa ‘aravihi, no e maha mau parau ha’apapura’a porinetia no te ‘aravihi ti’ara’a toro’a ‘ohipa e ho’e ti’ara’a fa’atupu ‘ohipa no te fenua nei

 

Na roto i te fa’a’ohipara’a i te papature ‘otonomi a Porinetia farani, e mana to te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te fa’atupu i ta’na iho mau Parau Tu’ite, mau Ti’ara’a toro’a ‘ohipa e aore ia Parau Ha’ apapura’a no te ha’apiipiira’a ti’ara’a toro’a.

 

No reira, ua tu’u atu te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa, no te Ha’apiipiira’a Toro’a e no te Ha’apiira’a, ti’a’au i te ‘Ohipa a te Hau, no te ‘Ihi ma’imira’a  e no te Ha’apiira’a Teitei, i mua i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te mau ‘opuara’a no te :

 

- ho’e parau tu’ite ha’apapura’ a i te ha’apiipiira’ a toro’a no te faito V.V e no e to’ohitu mau Ti’ara’a Toro’a faito V (CAP-BEP) e IV (BAC) i roto i te mau tuha’ a ti’ara’a toro’a no te Patura’ a fare teitei, no te Pu Hamanira’a tauiha’a-Poiherera’a e Ti’atoru-Piha toro’a rau.

E horo’ahia te mau ha’apiipiira’a o te arata’i i ni’a i te reira mau toro’a e te Pu no te Ha’apiipiira’a Toro’a a te Feia Pa’ari (PHTF=CFPA), e aore ra na te ho’e Pu no te ha ‘apiipiira’a ‘aravihi.

 

- no e to’omaha mau parau Tu’ite ha’apapura’a Porinetia ‘Aravihi Toro’a (TPAT=CPAP) no te faito V i roto i te mau tareni a te Hotera Na’ina’i e Faito ropu, no te mau Raura’a ote mauPAtura’a Fare Teitei, no te Ti’a’aura’a e no te Fa’a’ ohipara’a i roto i te Tuha’a Moana e te Fa’a’ohiparaa Porinetia no te FA’a’apura’a i te mau Ma’a Tiare rii na’ina’i e te mau Ma’a hotu rii na’ina’i e no te Fa’a’apuira’a.

Te TPAT (CPAP) o te fa’aineinehia i roto e piti matahiti, i muri i te piha Toru o te Pirituarua, o te titauhia ia rave ho’e tau ha’apa’arira’a i roto i te taiete ‘ohipa no te roara’a 12 hepetoma. Fa’ata’ahia no te mono i te Ha’apapura’a ‘Aravihi Toro’a no te Fa’ahotura’a (HATF=CAPD), e nehenehe na roto i te reira, e titau te mau piahi i te faito IV (Pacarorea toro’a ‘ohipa), ‘oia ato’a te faito III(BTS), o te fa’ateitei atu i te faito no te toro’a o te mau taure’a Porinetia.

 

- e te hope’a, ho’e ti’ara’ a fa’atupu toro’a no te fenua nei no te ‘Ihi Rave’a ‘aravihi e no te Tata’ira’ a MAtini Poti e no te Tata’ira’a Matini na ni’a i te Moana (TIL T5M).

Hotu no te ho’e ha’ara’a iita, e te mau Fa’atere taiete ‘ohipa ihoa ra no te tuha’a tata’ira’a e no te hamanira’a matini poti, te mau ‘aravihi o tei roa’a mai i te hope’a no te ha’apiipiira’ a o te pahono i te mau titaura’a no te toro’a e titauhia ra. No te ha’apapura’a i te mau titaura’a note fa’aora’a ti’ara’a toro’a, te ha’apiipiira’a, o te arata’i i ni’a i taua ti’ara’a a, e roa’a te reira na roto i te ha’apiipiira’a.

 

Tu’uhia i roto i te fafara’a rahi ti’atoru no te 28 ra no novema i ma’iri a’e nei no te ani i te mau mana’o o te mau autaipe tptiare, ua fariihia te reira mau ‘opuara’a no te mau fa’atupura’a e te ta’ato’ara’a.

 

 

Horo’ara’a i te mau tauturu moni na te mau pu fare ha’apiira’a a te hau note mau fare ha’apiira’a tuarua

 

Ua horo’a te ‘Apo’ora’ a a te mau Fa’aterehau e rave rahi mau tauturu moni na e rave rahi mau Pu fare ha’apiira’a a te Hau no te mau Fare ha’apiira’a no Porinetia Farani (PHFPF=EPEPF), mau Pirituarua e Tuarua na te Hau, no te paturu faufa’a monira’a i te mau tapura ‘ohipa i muri nei :

Te Fana’o

Tumu no te Tauturu moni

Faito moni Farane

Pirituarua no Huahine

Te mau tapura ‘ohipa no te fa’atano i te fa’atorora’a uira i ni’a i te

1 250 680

Pirituarua no Makemo

Te mau fa’aaura’a no te fa’atere’aura’a i te mau ha’ama’arora’a miti e te ti’a’aura’a i te mau materia no te fare  tunura’a ma’a

1 766 954

Pirituarua no Papara

- Te ti’a’aura’a ta’ato’a i te fa’aarara’a ‘ati auahi e te mau tata’ira’a tamau

- Te utara’a tamarii haere ha’apiira’a

2 218 931

Pirituarua no Tipaerui

Te mau moni n e tia’ira’a i te pu fare ha’apiira’a i roto i te pu’etau no te mau tareni DNB

363 578

Tuarua Ha’apiiraa Toro’a no  Mahina

- Te ha’amaura’a i te matini fa’ato’eto’era’a mata’i

- Te fa’aora’a i roto i te tata’ura’a tuha’a fenua e haunui no te paotira’a rouru

- Te fa’a’apira’a i te mau tauiha’a roto

- Te tapaura’a i te mau tumu ra’au

2 469 385

Tuarua Toro’a Hotera no Tahiti

Te mau tapura ‘ohipa no te fa’a’apira’a i te mau ‘auri pape, te mau hi’ora’a, te mau e’a pa’i’umara’a e te fa’ahaere fa’ahoura’a i te mau fare haumitira’a o te mau tamahine e o te mau tamaroa

Te fa’aora’a i roto i te tata’ura’a araao no te fare tunura’a ma’a no te mau Tuarua no te tuha’a fenua ‘Atia Patitifa e tae atu i Taiwan

963 310

 

E o teie mau ‘opuara’a i roto i te ‘afata terera’a faufa’a rahi a Porinetia farani no te ho’e faito e 9 032 838 Farane.

 

 

Tauturu i te ta’atira’a tu’aro ha’apiira’a no te ha’apiira’a unuma

 

Ua horo’a te ‘Apo’oraa a te mau Fa’aterehau ho’e tauturu moni no te faito e 3 250 000 Farane na te Ta’atira’a no te Tu’aro Ha’apiira’a a te Fare ha’apiira’a Unuma (TTHFU=ASSEP) no te paturu faufa’a monira’a i ta’na tapura ‘ohipa rahi no 2017. E fa’a’ohipahia te reira tauturu moni no te paturu faufa’a monira’a i te mau tata’ura’a e te mau tapura ‘ohipa tu’aro ato’a, e tae noa’tu i te terera’a ‘ohipa a te ta’atira’a.

 

 

Horo'ara'a i te mau tauturu moni no te terera'a 'ohipa roto a te mau ta'atira'a tū'aro

 

Ua hi'opo'a te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e piti anira'a tauturu moni na te mau ta'atira'a tū'aro no te hō'e faito ta'ato'a e 438 000 Farane.

 

Te mau tauturu moni no te terera'a 'ohipa roto no te mau tapura 'ohipa rarahi no 2017 o tei horo'ahia mai teie i muri nei  :

o          Kaoha Nui Surf Club no te hō'ē faito e 118 000 Farane ;

o          Taiete Ta'irira'a popo Tennis no Raiatea no te hō'ē faito e 320 000 Farane