cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.

 

 

Faufa’a moni tauturu nā te mau taiete na’ina’i

 

Ia au i tā na tāpura ha’amaita’ira’a i te fa’arava’ira’a faufa’a, ua ha’amau te Fenua e piti fa’anahora’a tauturu. A tahi te tauturu no te mau mauiha’a e hīa’aihia nei e te mau taiete na’ina’i (AEPE) no te arata’ira’a ia rātou i roto i tā rātou mau ‘ōpuara’a i te pae no te fa’atupura’a ‘ohipa aore ra i te pae no te fa’ahotura’a i tā rātou taiete. A piti te tauturu no te fa’aitoitora’a i te mau taiete tapiho’ora’a na’ina’i e te mau fare tāmā’ara’a (APCR) ia arata’ihia rātou no te ha’amaita’ira’a i tā rātou mau pū tapiho’ora’a aore ra i tā rātou mau vāhi tāmā’ara’a.

 

No te arata’ira’a i na 14 taiete na’ina’i e tītau nei i te tauturu no te ha’amaita’ira’a i tā rātou mau rāve’a ‘ohipara’a, ua fa’ati’a te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau ia ‘ōperehia te fāito moni ra e 28 664 000 Fcfp.

 

Mai te ha’amatara’a mai o teie matahiti,

 

- 403 951 690 Fcfp o tei ‘ōperehia na ni’a i na rahira’a e 321 taiete ia au i te fa’anahora’a tauturu no te AEPE,

- 271 815 900 Fcfp o tei ‘ōperehia na ni’a i na rahira’a e 158 taiete ia au i te fa’anahora’a tauturu no te APCR e

- 3 791 000 Fcfp o tei ‘ōperehia na ni’a i na i na taiete e toru ia au i na fa’anahora’a tauturu no te APCR e te AEPE. Ia ‘āmuihia te tā’ato’ara’a, tei ni’a ia te fāito moni tauturu i te 679 558 590 Fcfp tei fāna’ohia e 482 rahira’a taiete.

 

 

Parau fa’ati’a no na ‘ōpuara’a fa’atupuha’ara’a e piti i te pae no te fa’ari’ira’a rātere

 

Te turu nei te ‘Āpo’ora’a Fa’aterehau i te ha’amaita’ira’a i te fa’arava’ira’a faufa’a i te pae no te fa’ari’ira’a rātere. Ua ravehia te reira na roto i te fa’ari’ira’ahia o na ‘ōpuara’a fa’atupuha’ara’a e piti no te ho’ora’a mai e piti pahī tau’ati.

 

 

Parau fa’ati’a no te fa’ata’ara’a i te tuha’a moni tauturu no te fa’anahora’a i te ‘ōro’a fa’a’ite’itera’a tauiha’a « Tahiti à Montréal »

 

Ua fa’anaho te tā’atira’a « Hōtera ‘Utuafare no Tahiti e tō na mau motu - Hôtels de Famille de Tahiti et ses Iles (HFTI) », mā te ‘āmui atu i te tā’atira’a « Tahiti Events Canada », i te ‘ōro’a « Tahiti i Montréal » e tupu i Montréal, i te mata’eina’a no Québec, i te fenua Tanata.

 

Ua riro teie fa’anahora’a ‘ei rāve’a fa’atiānira’a i te fenua no « Pōrīnetia » e no te fa’a’itera’a i te mau taiete e rohi nei i roto i teie tuha’a ‘ohipa fa’ari’ira’a rātere e tā rātou mau ‘ohipa e rave nei. E fa’a’ohipahia teie tauturu no te ‘aufau i te tahi tuha’a o te mau ha’amāu’ara’a a te tā’atira’a e tūtava atu i te ‘ōro’a « Tahiti i Montréal ».

 

No reira ua fa’ati’a te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau i te fa’ata’ara’a i te fāito moni tauturu 1 mirioni Fcfp no teie tuhga’a ‘ohipa.

 

 

Fa’ahuru’ēra’a i te mau fa’anahora’a e fa’a’ohipahia nei no te araira’a i te teimaha o te fifi tārahu a te ta’ata

 

Ua ha’amauhia te fa’anahora’a no te araira’a i te teimaha o te fifi tārahu no te ha’amāmā aore ra no te fa’a’ore i te fifi teimaha o te tārahu e amohia ra e te tahi pae. E parauhia e fifi tārahu teimaha ia ‘ere roa te tahi ta’ata i te rāve’a no te fa’aho’ira’a i te moni tārahu. Penei a’e e moni tārahuhia i te fare moni aore ra e tārahu ‘ē’ē ānei (tārahu fare, e moni pape aore ra e moni uira, tārahu i te fare toa aore ra i te tahi ta’ata tupu …).

 

Ua fa’ahuru’ēhia te ture Fenua no te 30 no tenuare 2012 e ha’amau nei i te fa’anahora’a no te araira’a i te fifi tārahu teimaha a te ta’ata tupu na roto i te tahi atu ture Fenua no te 24 no ‘ātete 2017 o te ha’amata i te fa’a’ohipahia i te mahana 1 no fepuare 2018.

 

Mea tītauhia teie fa’ahuru’ēra’a i te ‘āpe’e atu i te mau fa’ahuru’ēra’a e riro i te tupu mai i ni’a i te fa’a’ohipara’a o te ture arata’i, ‘oia ho’i i ni’a i te fa’aotira’a ‘āpo’ora’a rahi no te 26 no tiurai 2012, ia ‘ōhie e ia ‘oi’oi te fa’anahora’a, ia ‘imihia te rāve’a ia ‘ore te ta’ata tārahu ia fifi i tō rātou nohora’a e ia pāruru-māite-hia te ta’ata nei i te roara’a o te tau araira’a fifi tārahu teimaha. No reira te ‘āpo’ora’a fa’aterehau i fa’atae ai i te tahi ‘ōpuara’a parau fa’ahuru’ēra’a no te fa’ahuru’ē i taua fa’aotira’a ‘āpo’ora’a rahi.

 

 

Fa’ahuru’ēra’a i te ture Fenua i ni’a i te fa’aturera’a no te tapiho’ora’a i te inu

 

Ua fa’atae te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau i mua i te ‘Āpo’ora’a no Pōrīnetia farāni i te hō’ē ‘ōpuara’a « ture Fenua » no te fa’ahuru’ēra’a i te tapiho’ora’a inu i Pōrīnetia farāni. Teie i muri nei te mau tumu parau e fa’ahuru’ē nei i taua fa’aotira’a ‘āpo’ora’a rahi :

 

Te mau rāve’a araira’a i te ma’i inu :

Ia tu’uhia te fa’autu’ara’a i ni’a i te hāmanira’a, te ho’ora’a e te inura’a o te huru ‘ava ta’ero ato’a, mai te komo puaka, teie e fa’arirohia nei ‘ei utu’a no te ‘āna’ira’a 5 (180 000 Fcfp moni utu’a), i ni’a i te fāito 1 073 900 Fcfp moni utu’a, ia fa’atanohia te fa’autu’ara’a nei i ni’a i te puta ture no te ea e fa’a’ohipahia ra i te fenua farāni ia au i te parau no te hāmanira’a, te ho’ora’a e te inura’a ‘ava ‘ōpanihia.

 

Fa’anahora’a i te tapiho’ora’a ‘ava i ni’a i te natirara :

Te tupu ‘ū’ana ra te tapiho’ora’a ‘ava i ni’a i te natirara. No reira, te fa’arirohia nei te ho’ora’a ‘ava i ni’a i te natirara mai te ho’ora’a ‘ava i te fare toa.

 

Fa’atano i te mau ārea pāruruhia :

Ia au i te māhiera’a o te mau fare toa ri’iri’i e fāna’o ai te huira’atira, te fa’ā’anohia nei te ārea pāruruhia i fa’ata’ahia no te mau fare tāmā’ara’a e fa’a’ohipa nei i te parau fa’ati’a ho’ora’a ‘ava no te ‘āna’ira’a 6 aore ra no te ‘āna’ira’a 10, ‘oia ho’i no te ho’ora’a i te ‘ava e inuhia i reira iho i te taime tāmā’ara’a, ia au i te fa’ata’ara’a a te fa’aotira’a ‘āpo’ora’a rahi no te 09 no mē 2000, te fa’a’ā’anohia ra taua ārea pāruruhia i ni’a i te mau parau fa’ati’a ho’ora’a ‘ava ‘āfa’ifa’i no te ‘āna’ira’a 1 (te huru inu ato’a) e no te ‘āna’ira’a 2 (inu tāmā’ara’a) i roto i te ‘oire no Papeete.

 

Fa’atupura’a i te hō’ē parau fa’ati’a no te fa’anahora’a i te ‘ohipa ha’amāta’ita’ira’a i’a i roto i te miti :

No te turura’a i te ‘ū’anara’a o taua tuha’a ‘ohipa te fa’atupuhia nei te hō’ē parau fa’ati’a 10 ter ta’a’ē nā te ta’ata e ha’amāta’ita’i i te ‘i’a i roto i te miti, ‘oia ato’a no te ho’ora’a atu i te huru inu ato’a, nā te mau hōani noa ra e vai nei i ni’a i te faura’o. Te fa’atupuhia nei teie parau fa’ati’a no te roara’a e 5 matahiti i te maoro, ‘ei tau hi’opo’ara’a.

 

 

Tāpura ‘ohipa no te fa’anaho-‘āpī-ra’a i te ‘Ohipa Tī’a’aura’a Faufa’a a te Fenua

 

Ua fa’ari’i te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau i te tāpura ‘ohipa n°1 (2018-2019) no te fa’anaho-‘āpī-ra’a i te ‘Ohipa Tī’a’aura’a Faufa’a a te Hau no Pōrīnetia farāni. Ua ‘ōpuahia te reira i muri a’e, a tahi, i te tītorotorora’ahia te haufenua e te PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability – Taiete hi’opo’ara’a i te ‘ohipa tai’ora’a faufa’a) i te matahiti 2015 ra e, a piti, te hina’aro o te Fenua i te fa’a’āpīra’a i tā na ‘ohipa ti’a’aura’a faufa’a.

 

Noa atu ā te maitata’i o tei ‘itehia na roto i taua tītorotorora’a, ua ‘ite-ato’a-hia mai te tahi mau tumu e ti’a ia ha’amaita’ihia, te vai ra te mitora’a i te pae no te fa’arava’ira’a faufa’a ia au i te mau nūmerara’a rahi e te tāpurara’a faufa’a, te fa’aturera’a i te tāpura faufa’a e te hi’opo’ara’a i te fa’anahora’a no te pi’ira’a mātete, te ha’apūrorora’a i te mau tai’ora’a faufa’a, aore ra i te hi’opo’ara’a ‘ohipa i roto i te mau pū ti’a’aura’a faufa’a e tō rāpae ato’a.

 

Ua ravehia teie tāpura ‘ohipa e piti matahiti i te maoro e ua ‘ī māite e 45 parau ha’ara’a, na teie tāpura e arata’i i te ha’amaita’ira’a i te ‘Ohipa Tai’ora’a Faufa’a a te Fenua ia tāpae maoti te reira i ni’a i te fāito e fa’a’ohipahia nei i te ao tā’ato’a, ia pāpū mai te vaira’a o Pōrīnetia farāni no te fāna’ora’a i te tauturu mai roto mai i te ‘Āfata Faufa’a Fa’ahotura’a no ‘Europa (FED) e ia oti māite te fa’a’āpīra’a hōhonu e te maita’i hope o te ‘Ohipa Tī’a’aura’a faufa’a a te Fenua.

 

E ravehia te fa’a’ohipara’a o taua tuha’a ‘ohipa nei e te tā’ato’ara’a o te mau piha ‘ohipa a te Fenua, ia hi’opo’ahia te tuha’a mātāmua i te ‘āfara’a o te matahiti 2018. I reira ia e fa’a’āfarohia ai te mau tumu parau e tītauhia ia ha’amaita’i.

 

E ‘ohipa faufa’a rahi teie e amohia ra, ia māramarama maita’i te ‘ohipa tai’ora’a faufa’a a te hau, nō te mau pū mana ato’a e rohi ‘āmui nei e te Fenua e no te mau mero no te ‘Āpo’ora’a no Pōrīnetia farāni,  e ‘oia ato’a nō te tā’ato’ara’a o te huira’atira.

 

 

Fa’ahuru’ēra’a i te tāpura faufa’a a te Pū tapiho’ora’a e tapiha’ara’a CCISM

 

Ua fa’ari’i te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau i te tāpura faufa’a a fa’atanohia no te tau ‘ohipara’a 2017 mai tei fa’ataehia mai e te Pū tapiho’ora’a e tapiha’ara’a (CCISM) i muri a’e i te fa’ahuru’ēra’ahia o tā na tāpura faufa’a. Ia hi’ohia te fa’ahuru’ēra’a toru o te tāpura faufa’a mitora’a o te matahiti 2017, tē ‘itehia ra te tahi mara’ara’a i ni’a i te fāito e 6,7 mirioni Fcfp, ’oia ho’i e 0,77% mara’ara’a ia fa’aauhia i te fa’ahuru’ēra’a hope’a. I muri a’e i teie mau fa’ahuru’ēra’a i ni’a i te tāpura faufa’a mitora’a n° 3 o te matahiti 2017 tei ni’a te tāpura faufa’a i te fāito ra e 881 196 884 Fcfp ‘ei moni ‘āpī e ‘ei moni ha’amāu’ahia.

 

 

Moni turu nā te OPH nō te mau tuha’a tuatāpapara’a patura’a fare ‘āmui « Titioro iti »

 

Ua fa’a’ite te Fa’atere Hau nō te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, i te ‘Āpo’ora’a Fa’aterehau i te tahi ‘opuara’a ia hōro’a i te moni turu tupuha’ara’a e 35 000 000 farāne nā te Fare Nohoau (OPH) nō te ‘aufaura’a i te tuatāpapara’a i te patura’a fare ‘āmui pi’ihia « Titioro Iti – tuha’a tuatāpapara’a ».

 

E fa’ati’a teie moni i tē ‘aufau i te tuatāpapara’a o te repo e te tā’ato’ara’a o te mau tuatāpapara’a nō teie nei fa’anahora’a e tano nō te fa’aineinera’a i te mau ‘ohipa patura’a i teie nā fare ‘āmui e 24 (R+5) i Papeete, i ni’a i te tahi tuha’a fenua e 3050 m² te rahira’a. E vai nei i roto i teie nei fa’anahora’a ‘āpī e 7 F3, 12 F4 e 5 F5, e, tō rātou rahira’a, mai te  65m² e tae atu i te 101 m².

 

Nā te fenua e amo i te tā’ato’ara’a o te ha’amau’ara’a a te tuha’a tuatāpapara’a nō te hō’ē maorora’a e 12 ‘āva’e.

 

 

Hi’opo’ara’a i te mau ‘ohipa fa’a’āpīra’a i te mau tuānoho : moni turu nā te OPH

 

Ua fa’a’ite te Fa’atere Hau o te Nohora’a i te ‘Āpo’ora’a Fa’aterehau, i te tahi ‘opuara’a ia hōro’a i te moni turu tupuha’ara’a e 70 000 000 farāne nā te Fare Nohoau (OPH) nō te ‘aufaura’a i te mau hi’opo’ara’a i te fāna’o ia fa’a’āpī i na fare e 448 e fatuhia nei e te Fare Nohoau.

 

Nā te Fare Nohoau, ia au i tā na mau ‘ohipa, e hi’opo’a i te fa’a’āpīra’a i te mau tuānoho nō te fa’ata’a i te mau fa’anahora’a e, e fa’ata’a i te moni o te mau ‘ohipa fa’a’āpīra’a o te mau fare tāta’i tahi e tano ia fa’a’āpīhia, ia au i tō na mau ta’a-‘ē-ra’a.

 

E hi’opo’ahia teie mau tuānoho : Teivi Honu, Tepapa, Taupeahotu, Fataua Val, Mahitihiti, Amuriavai, Auehi, Tiamao, Vaitavatava e Temauri Village. Nā te fenua e amo i te tā’ato’ara’a o te ha’amau’ara’a a teie mau ‘ohipa nō te hō’ē maorora’a e 15 ‘āva’e.

 

 

Hōro’ara’a i te moni turu nā te tahi mau tā’atira’a ‘ohipa fāri’ira’a rātere

 

Ia au i te anira’a a te Fa’atere Hau nō te Fāri’ira’a Rātere, ua hōro’a te ‘Āpo’ora’a Fa’etere hau i te tahi moni turu nā te tahi mau tā’atira’a ‘ohipa fāri’ira’a rātere nō te hō’ē rahira’a e 9 140 000 farāne. Ua fa’aotihia ia hōro’a i te moni turu nā teie mau tā’atira’a :

 

•          Papeete Rugby Club, nō te rahira’a e  1,5 mirioni farāne, nō te fa’atupu i te fa’anahora’a mātāmua o te « Papeete international 7s » i Tahiti.

•          Te tōmite fa’anaho a Hawaiki Nui Va’a, nō te rahira’a e 1,2 mirioni farāne, nō te fa’atupura’a i te 26ra’a o te fa’anahora’a a te Hawaiki Nui Va’a 2017.

•          Te tā’atira’a Tahiti Fa’ahotu, nō te rahira’a e 2 940 000 farāne, nō tō na haerera’a i te fa’a’ite’itera’a Cosmetic 360° i Paris.

•          Tā’atira’a «Porinetia ! Ha’amana’o !», nō te rahira’a e 2 mirioni farāne, nō te vaipārurura’a e te vaipāpūra’a i te hō’ē pare iti e vai i Punaauia (Pare iti).

•          Tōmite Fāri’ira’a Rātere nō Rangiroa, nō te rahira’a e 1,5 mirioni farāne, nō te ‘aufaura’a i te fa’anahora’a 2017 a te « Farerei Haga ».

 

 

Fa’aturera’a i te ‘ohipa tārahura’a pereo’o utara’a ta’ata mā te ta’ata fa’ahoro, na ni’a i te pereo’o o tei iti mai te rahira’a pārahira’a i te ‘ahuru

 

Ua fa’ari’i te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau i te hō’ē ‘ōpuara’a « ture Fenua » o te fa’ataehia i mua i te ‘Āpo’ora’a no Pōrīnetia farāni i te mau mahana i muri nei, no te fa’aturera’a i te ‘ohipa tārahura’a pereo’o utara’a ta’ata mā te ta’ata fa’ahoro pereo’o, na ni’a i te pereo’o o tei iti mai te rahira’a pārahira’a i te ‘ahuru.

 

E pereo’o tārahu no te utara’a i te ta’ata na ni’a i te pereo’o mai te taxi e te mau pereo’o hanahana te huru, tē vai nei taua mau huru pereo’o i raro a’e i te fa’ata’ara’a o na fa’aotira’a ‘āpo’ora’a rahi e piti no te matahiti 2008 ra o tē tītauhia ia fa’a’āpī i teie mahana.

 

‘Īnaha, ‘aita e nava’i maita’i ra te tātarara’a o na huru pereo’o e piti ia hi’ohia te raura’a o te huru pereo’o utara’a i teie mahana i Pōrīnetia farāni nei. ‘Oia ato’a, te vai ra te tahi mau fa’anahora’a ‘āpī i teie mahana e mea tītauhia te reira i te fa’aturehia mai te tāpa’o-hou-ra’a i te pereo’o taxi e te teretere-mā‘imi-ra’a i te hōani.

 

Te ‘ohipa ‘āpī o teie ‘ōpuara’a, o te fa’atupura’a ia i te « parau fa’ati’a fa’ahorora’a pereo’o utara’a rau», no te pāhonora’a i te anira’a e ‘ū’ana noa atu ra no roto mai i te mau ta’amotu ātea (Mātuita mā, Tuamotu-Maareva mā e tō Tuhaapae mā). No te huru ta’a ‘ē o tō rātou fenua ānei, tā rātou ‘imira’a faufa’a ānei aore ra te huru no tō rātou fa’anahora’a tōtiare, tē tano ra tā rātou anira’a no te fāna’o i te fa’aturera’a au noa no te utara’a i te ta’ata i tō rātou fenua. Te ‘ōpuara’a a teie parau fa’ati’a, ‘oia ia i te fa’ati’ara’a i te utara’a i te ta’ata na ni’a i te hō’ē noa iho pereo’o o tei iti mai te rahira’a pārahira’a i te ‘ahuru.

 

 

‘Ōpuara’a ture Fenua nō te fa’a’ohipara’a i te tōro’a anoeataurumi

 

Ua hi’opoa’a te ‘Āpo’ora’a Fa’atere hau i te ‘ōpuara’a ture Fenua nō te fa’a’ohipara’a i te tōro’a anoeataurumi. E ha’apāpū te tā’ōti’ara’a o te tōro’a tā na e fa’anaho, i te maita’i o te mau rapa’aura’a i te mau ta’ata ma’i. E fa’ati’a ato’a te parau i te mau ta’ata tōro’a ia pāpa’i i te mau tauiha’a iti e hina’arohia i roto i te fa’a’ohipara’a i tō rātou tōro’a (nō te arai i te mau pu’a, tauturu i te hāhaere).

 

I muri mai i te tai’ora’a i te mau mana’o fa’ahepohia a te mau ti’a mana ato’a (tōmite o te ea, ti’a mana mā’ohi o te tata’ura’a e te Fare Raumaire) ua fa’ati’a te ‘āpo’ora’a Fa’atere hau ia fa’ataehia atu te ture Fenua i te ‘āpo’ora’a Rahi ia mā’itihia e te mau mero.

 

 

‘Iritira’a i te tata’ura’a a tuha’a mata’ī, tōtiare-ha’api’i e ea a te ‘Ohipa a te Hau

 

I muri mai i te tai’ora’a a te mau pārahira’a e tītauhia nā roto i te tata’ura’a i ravehia i te ‘āva’e nō tetepa 2015, ua ha’amana te ‘āpo’ora’a Fa’atere hau i te tāpurara’a i te mau tata’ura’a i te roara’a o te matahiti 2016 e tae atu i te matahiti 2018 fa’a’itehia nā roto i te tahi fa’aarara’a i te ‘āpo’ora’a Fa’atere hau.

 

Nō te matahiti 2018, e ‘ōpuahia ia fa’atupu i te mau tata’ura’a tihepura’a nō te tuha’a mata’ī, tōtiare-ha’api’i e ea nō teie mau tōro’a :

 

Tuha’a mata’ī :

- pupu A : ‘ōrometua ha’api’i tōro’a ;

- pupu B : ta’ata mata’ī, ha’api’i tōro’a.

 

Tuha’a tōtiare-ha’api’i :

- pupu A : anoparau ha’api’ira’a anoihi, anoparau ‘ohipa fa’a’eta’etara’a tino e tū’aro, anoparau tōtiare-ha’api’i ;

- pupu B : tauturu ha’api’ira’a anoihi , tauturu ‘ohipa fa’a’eta’etara’a tino e tū’aro ;

- pupu C : mono ha’api’ira’a anoihi.

 

Tuha’a ea :

- pupu A : rauti ea.

 

 

Hōro’ara’a i te moni turu nā te Fare Ha’api’ira’a Tuarua nō Atuona e nā FAEPF

 

Ua fa’a’ite te Fa’atere Hau nō te Ha’api’ira’a i te ‘āpo’ora’a Fa’atere hau e piti ‘ōpuara’a fa’aotira’a e fa’ati’a ia hōro’ahia te tahi moni turu terera’a ‘ohipa nā :

 

•          te Fare Ha’api’ira’a Tuarua nō Atuona, nō te rahira’a e 4 338 549 farāne, nō te ‘aufau i te tahi tauira’a o te tahi tuha’a o te mau fa’atahera’a pape ua a te fare ha’api’ira’a. Nō te ‘ohipa ‘atu’atura’a, e mea faufa’a ia tauihia teie mau fa’atahera’a pape ua i ‘ino ia vai maita’i noa te mau patura’a.

 

•          te ‘Āmuitahira’a o te mau Tā’atira’a Pīahi nō Pōrīnetia farāni (FAEPF), nō te rahira’a e 7 694 988 farāne, nō te amora’a i te mau ha’amau’ara’a nō tā na terera’a ‘ohipa nō te matahiti 2017. E pārahi te FAEPF i roto i te mau fārereira’a ato’a e tupu i Farāni i te mau matahiti ato’a e fa’anahohia e te mau tā’atira’a mero nō te fa’aau maita’i i te mau ‘ohipa. E fa’anaho ato’a o ia i te hō’ē fārereira’a rahi tāmatahiti nō te mau mero ato’a a te mau tā’atira’a pīahi nō Pōrīnetia farāni i Farāni, e nā te tāpura faufa’a a te ‘āmuitahira’a e amo i te mau ha’amau’ara’a ato’a nō te nohora’a, te utara’a e te tāmā’ara’a.

 

 

Tauturu nā te mau tā’atira’a ta’ere

 

Ia au i te anira’a a te Fa’atere Hau nō te Ta’ere, ua fa’ati’a te ‘āpo’ora’a Fa’atere hau, nō te fa’ahotura’a i te ta’ere, ia hōro’ahia te tahi mau tauturu moni nā toru tā’atira’a.

 

Te tahi moni turu e 700 000 farāne nā te Tōmite o te mau ‘ohipa a te ‘oire nō Taiarapu-To’o’ā o te rā nō te fa’anahora’a, i te ‘āva’e novema e tītema 2017, i te « Heiva noera i Taiarapu-To’o’ā o te rā », i te tahi rurura’a i ni’a i te tumu parau nō te fārereira’a « Te fārereira’a » o tei hina’aro e fa’afārerei i te mau feti’i e te u’i ‘āpī ihoā rā nō Taiarapu-To’o’ā o te rā mā te rave i te mau ‘ohipa e ha’afaufa’a i te ta’ere mā’ohi, mai te ‘ori, te hīmene e te tu’utu’u i te mau ‘ite tupuna.

 

‘Āre’a nā Te Niu Ihi Mā’ohi (Société des Etudes Océaniennes SEO) i ha’amauhia i te matahiti 1917, e hōro’ahia e 990 000 farāne nō te ha’apāpū, i te tahi pae, i te nene’ira’a o te nūmera 340 a te Puta iti a te SEO, te tahi nūmera « hanerera’a o te matahiti » e ‘āmui i te mau pāpa’i faufa’a roa a’e o teie nene’ira’a, e i te tahi pae, te nene’ira’a fa’ahou i te tahi mau puta iti ani-rahi-hia i rotopū i nā puta e 10 000 e vai nei i roto i tā na vaira’a puta ta’a ‘ē.

 

E, nā te U’i ‘āpī Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG), e hōro’ahia te tahi moni turu e 990 000 farāne nō te fa’anahora’a i « Te Fârereira’a », te tahi rurura’a o te u’i ‘āpī porotetani i ha’amatahia nō te ‘ōro’a o te 500ra’a o te refomatio porotetani i tupu i Pirae, i te hōpea’a o te ‘āva’e ‘atopa 2017. Te fā o taua rurura’a, o te fa’a’ite i nā taure’are’a e 7000 i tae mai i te ‘ohipa tu’utu’u e pāruru i te faufa’a tupuna ta’ere, i reira e vai ai te ‘ite tupuna, te ‘ōrero, te hīmene, te ‘ori et te tū’aro.

 

 

Moni turu terera’a ‘ohipa e tupuha’ara’a nā te mau tā’atira’a u’i ‘āpī, te mau tā’atira’a tū’aro e te hō’ē ‘āmuitahira’a nō te rahira’

 

Ua hi’opo’a te ‘Āpo’ora’a Fa’atere hau e 10 parau moni turu nā te mau tā’atira’a u’i ‘āpī, te mau tā’atira’a tū’aro e te hō’ē ‘āmuitahira’a nō te rahira’a e 24 905 308 farāne.

 

Teie te moni turu i hōro’ahia :

 

1. Moni turu terera’a ‘ohipa nō te mau ‘ohipa rahi nō 2017 :

 

- Tā’atira’a U’i ‘āpī :

o « Fédération Sportive et Culturelle de France – Union Territoriale de Polynésie française » nō te rahira’a e 6 300 000 farāne ;

 

- Tā’atira’a Tū’aro :

o « Les Jeunes Tahitiens » nō te rahira’a e 2 000 000 farāne ;

o « Union du Sport Scolaire Polynésien » nō te rahira’a e 2 737 000 farāne ;

o « Pirae Va’a » nō te rahira’a e 207 000 farāne.

 

2. Moni turu terera’a ‘ohipa nā :

o « Te Fédération des Œuvres Laïques de la Polynésie française » nō te fa’anahora’a i te Heiva Hīmene, nō te rahira’a e 5 721 308 farāne ;

o Te tā’atira’a « Manureva i te Ra’i Matuatini » nō te ‘aufau i te « Heiva i Rurutu », nō te rahira’a e 490 000 farāne ;

o Te tātira’a « Tahiti Iti Surf Club » nō te ‘aufau i tā na tata’ura’a pi’ihia Teahupoo Tahiti Challenge 2017, nō te rahira’a e 1 000 000 farāne ;

o Te tā’atira’a « Comité des Sports de Tubuai » nō te ‘aufaura’a i te tahi tuha’a o te ha’amau’ara’a nō te fa’anahora’a o te 7ra’a o te Raid Litchis, i Tupu’ai, i nōvema, nō te rahira’a e 500 000 farāne ;

o « Te Fédération Polynésienne de Rugby » nō te ‘aufaura’a i te tahi ha’api’ira’a ha’amaita’i atu ā e te fa’aōra’a i roto i te tata’ura’a fa’ahorora’a popo e 7 ta’ata i Raroto’a, nō te rahira’a e 800 000 Fcfp.

 

3. Moni turu tupuha’ara’a nā te Tā’atira’a a te mau « Scouts et Guides de Polynésie française » nō te fa’a’āpīra’a i tā na piha ‘ohipa, nō te rahira’a e 5 150 000 farāne.