cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.

 

 

Fa’aturera’a no te mau tā’atira’a tihi i Pōrīnetia farāni

 

Ua fa’atupu te ture Fenua no te 25 no ‘ātete 2016 i te papature no te tā’atira’a tihi i Pōrīnetia farāni. Fa’arirohia te tā’atira’a tihi ‘ei ta’ata mōrare ti’ara’a unuma tei fa’atupuhia e te hō’ē aore ra e rau feiā hōfaufa’a o tei fa’aoti e hōro’a i tā rātou faufa’a no te ravera’a i te ‘ohipa faufa’a no te tā’ato’ara’a i te pae tōtiare ānei, i te pae no te hīro’a ānei, i te pae no te ha’api’ira’a ānei, no te arutaimāreva ānei aore ra i te pae no te ‘āmuitahira’a tōtaiete.

No te ‘umera’a i te feiā hōfaufa’a i roto i teie fa’anahora’a no te tā’atira’a tihi, ua fa’aō mai te ture Fenua no te 21 no novema 2017 i te tahi mau fa’ahuru’ēra’a :

- ua fa’aitihia mai te fāito moni hōro’a a te feiā hōfaufa’a i ni’a i te 500 000 farāne, ‘eiaha fa’ahou 1 000 000 F ;

- te fāito faufa’a moni e au ia hōro’ahia tei ni’a ia i te fāito hope i te 2 i ni’a i te 1000 o te faufa’a i ō mai i roto i te taiete ;

- te fa’aitira’a tute mai te 20% ua tu’uhia i te 40% ;

- e ti’a ia ‘āmuihia teie fa’anahora’a fa’aitira’a tute i te mau fa’aitira’a tute i fa’aotihia no te mau ‘ohipa tauturu ato’a iroto i te mau tā’atira’a e te mau ‘āmuitahira’a e rohi nei i te pae tōtiare ānei, i te pae no te hīro’a ānei, i te pae no te ha’api’ira’a ānei, no te arutaimāreva ānei aore ra i te pae no te mau ‘āmuitahira’a ato’a o tei ‘itehia, na ni’a i te tahi fa’aotira’a a te Peretiteni no Pōrīnetia farāni, ‘ei fa’anahora’a e maita’i ai te tā’ato’ara’a.

 

 

Tere-fa’ahou-ra’a o te hāponora’a poe pārau nā te ara e mara’ara’a o te mau fa’aaura’a a te mau taiete i novema

 

I roto i tā na piara’a a te 26 nō tītema nō te tapiho’ora’a nā te ara nō te ‘āva’e novema, ua ‘ite te ISPF (Pū tai’ora’a rau o Pōrīnetia farāni) i te mara’ara’a o te mau fa’aaura’a a te mau taiete e fa’ati’a i te rahi o te mau poro’ira’a tao’a tīvira (+ 5,4% ei faufa’a ia tū’atihia i te ‘āva’e novema 2016), e te tere-fa’ahou-ra’a o te hāponora’a poe nā te ara.

 

Tai’ohia mai tenuare mai, ua tāpae te mau poro’ira’a tao’a tīvira i ni’a i te tahi faufa’a CAF e 159 miriā farāne (+ 10,2 %), i hutihia e te mara’ara’a o te mau fa’aaura’a a te mau taiete. E ‘itehia ia te mara’ara’a o te mau tao’a ha’ana i ni’a i te fāito e 12%, nō te poro’ira’a ihoā rā o na manureva e piti, e ua mara’a te faufa’a o te mau tao’a e fa’ahuru-‘ē-hia i ni’a i te fāito e 7%. I te pae o te mau ‘utuāfare, ua tāpae te rahira’a pere’o’o i ni’a i te fāito e 5 528, oia e +43%. Ua mara’a ato’a te faufa’a o te mau tao’a mā’a i ni’a i te fāito e 4%, e 3% nō te mau tao’a ‘aimamau tū’atihia e te nu’ura’a o te mau tao’a rapa’aura’a ma’i (+ 5%). Ua nu’u te mau tao’a mōrī i ni’a i te fāito e 31% ei faufa’a (+9%  nō te rahi).

 

Ua mara’a te mau hāponora’a o te fenua nā te ara i ni’a i te fāito e 52,8% i te ‘āva’e novema (+19,2% ha’aputuhia mai tenuare, nō te tāpae i ni’a i te fāito e 12 miriā farāne) i hutihia e te moni i noa’a mai nā roto i te hāponora’a poe nā te ara (+ 61% nō te rahiara’a e mara’a i ni’a i te fāito e 86%), i Hong Kong ihoā rā, i reira i fa’atupuhia ai te ho’ora’a pātē o te mau fenua ato’a i te ‘āva’e novema. Ha’aputuhia mai tenuare, te piti e te toru o te tao’a fa’atupu moni hāponora’a tao’a o te fenua nei, o te vānira (+ 71% e ta nu’ura’a o te rahira’a i ni’a i te fāito e 9%. Ua tāpae tō na moni i ni’a i te fāito e 56 100 farāne/kiro, oia ho’i e + 57%) e te i’a (+ 23% o te ho’o tano i te kiro e te rahira’a i fa’auhia i topa i ni’a i te fāito e 15%).

 

 

Mara’ara’a o te ‘ohipa i 2016

 

I roto i tā na piara’a a te 28 nō tītema, ua ‘ite te ISPF i te mara’ara’a i ni’a i te fāito e 800 ‘ohipa tāmoni hau i rotopū ia 2015 e 2016 (+ 1,4% o te mau ‘ohipa), o tei nu’u i te rahira’a ‘ohipa tāmoni tā’āva’e i fa’a’itehia i te Fare Turu Uta’a i ni’a i te fāito e 61 700.

 

Te nu’u nei te tuha’a autoru ho’o tao’a e tapiho’ora’a i ni’a i te fāito e 2,4% e 1,8%. Ua mara’a te ‘ohipa i roto i te tuha’a pere’o’o e a tahi rā ia a 10 matahiti i teie nei (+ 0,4%). E ‘itehia te mara’ara’a i te ‘ohipa i roto i te tuha’a o te utara’a e te vaiihora’a tao’a i ni’a i te fāito e 2,8% e nō te tuha’a o te hōtera e te tāmā’ara’a i ni’a i te fāito e 3%.

 

I roto i te tuha’a o te patura’a (+ 1,9% nō te tāpae i ni’a i te fāito e 4 190 ‘ohipa) nā te ‘ohipa patura’a māmā e te mau patura’a a te Hau (+ 3% e 4%). Ua mara’a te tuha’a autoru aita e ho’o tao’a i ni’a i te fāito e 0,5% ‘āre’a rā i roto i te tapiha’ara’a, ua vai noa te mau ‘ohipa i teie na matahiti e piti i haerehia mai e ua iti i roto i te tuha’a autahi (- 7,3%) nō te torura’a o te matahiti.

Ua mau noa te tau ‘ohipara’a tano tā’āva’e i ni’a i te fāito e 145,2 hora. Tē tāmau noa rā te rahira’a rave ‘ohipa e rave nei i te hora hau (11%). Ua mara’a te ‘ohipa tano e tūea i te tau hope i ni’a i te fāito e 1,5% i te matahiti hō’ē nō te tāpae i ni’a i te fāito e 53 040 ‘ohipa. Ua mara’a te rahira’a moni ‘āva’e e 1,7%, e te moni ‘āva’e tano hope e 0,2% nō te tāpae i ni’a i te fāito e 326 100 farāne. Ua mau noa te rahira’a o te mau ta’ata ani ‘ohipa i te matahiti 2016 (26 860), ‘āre’a te rahira’a ‘ohipa ua mara’a ia (+ 2,9%).

 

 

Fa’ahuru’ēra’a i te papa ture a te CCISM

 

E Pū a te Hau te CCISM e, e papa ture ta’a ‘ē tō na. Ua ha’amauhia o ia i te 30 nō tiunu 1880 e te vai nei te tahi mau mero i mā’itihia aita e ‘aufauhia. E riro teie nei pū, o tei ti’a’auhia tō na fa’anahora’a e tā na terera’a ‘ohipa e te tahi fa’aotira’a a te ‘Āpo’ora’a Fa’atere Hau nō te 4 nō tetepa 2000 i tauihia, ei ti’a nō te faufa’a a te tapiho’ora’a, te tapiha’ara’a, te mau tāvinira’a e te mau ‘ohipa i Pōrīnetia farāni nei.

 

Ua fa’aoti te ‘Āpo’ora’a Fa’atere Hau i te mā’iti i te tahi tauira’a o te Papa ture a te CCISM, o tei ha’amatahia i te matahiti 2013, i ni’a i te mau fa’auera’a a te puta VII o te Puta ture a te tapiho’ora’a Farāni nō te mau piha tōro’a tapiho’ora’a.

 

 

Parau pū’ohura’a no te ‘ahuru-mā-maha-ra’a o te rurura’a rahi a te tōmite no te ‘ohipa tautai no Pātitifā to’erau e tō rōpū (WCPFC)

 

Ua ti’a atu o Pōrīnetia farāni i roto i te ‘ahuru-mā-maha-ra’a o te rurura’a rahi a te Tōmite no te ‘ohipa tautai no Pātitifā to’erau e tō rōpū, tei tupu a’e nei i Manille, i te fenua Firipino mā, mai te 3 i te 7 no tītema i ma’iri a’e nei. Te vai nei i roto i teie Tōmite, tei mātau-noa-hia i te pi’i i tō na i’oa ha’apotohia te WCPFC, e 31 mero, te vai ato’a nei o Pōrīnetia farāni i roto. Nā te WCPFC e ti’a’au nei i te ‘āmuitahira’a feiā tautai ‘ā’ahi rahi roa a’e i te ao nei, ua tai’ohia hau i te ‘āfara’a o te tautaira’a ‘ā’ahi o te ao ato’a nei, ‘oia ho’i te fāito e 2,7 mirioni tane i’a i te matahiti hō’ē.

 

Te tumu parau faufa’a roa a’e o tei tuatāpapahia i taua rurura’a ra, ‘oia ia te fa’aotira’a i te fa’anahora’a ‘āpī no te ti’a’aura’a i te ‘ā’ahi no teie mau pae moana (tātumu, ‘ā’ahi re’are’a e te ‘auhopu), ia au i te huru e te fāito no te ‘ā’ahi  tātumu e vai ra i teie mahana, te ‘itehia ra te tautaira’a ‘ino e ravehia ra. Ua fa’aotihia te fa’anahora’a e ua fā mai e rave rahi mau fa’ata’ara’a o tē ha’amata i te fa’a’ohipahia i te matahiti 2018, te vai ra ia te tahi mau tumu parau e tau’aparauhia i muri iho. ‘Aita i fa’ahuru’ēhia te mau ha’apaera’a ture e fāna’ohia ra e te mau fenua ha’iha’i e te mau fenua e māhie marū mai ra. Ua pāruruhia ia o Pōrīnetia farāni i teie nei taime.

 

No te ‘ā’ahi tari’a, te vai ra te hīa’ai o te mau fenua e māhie marū ra, ‘inaha o teie te i’a rahi roa a’e i roto i tō rātou mau ‘ōti’a moana pāruruhia (ZEE) e o tē tautaihia ra e te feiā tautai no taua mau fenua iho. Ua tupu te mau tau’ara’a parau no te fa’anahora’a i te tahi rāve’a ti’a’aura’a maitata’i a’e no te mau tau i muri nei, tei roto te mau fenua e fatu ra i te ti’ara’a taiete tautai mana aore ra o tē ha’amanahia ra (‘Auteraria, Aotearoa, Fīti, Tāmoa mā américaines, Rarotonga mā e o Pōrīnetia farāni), noa atu ra te onoonora’a a Pōrīnetia farāni mā te turuhia mai e Aotearoa e o ‘Auteraria, aita i manuia te tau’ara’a parau e ua nu’uhia teie tumu parau i te matahiti i muri nei.

 

A tahi ra taime a fa’ari’ihia ai i roto i teie tōmite, e ti’a’au nei hau i  te 4500 rahira’a pahī tautai, hō’ē fa’ata’ara’a, i turuhia e Pōrīnetia farāni, i ni’a i te fa’aitira’a o te ha’avi’ivi’ira’a moana. Noa atu i te ha’iha’i e te fifi ‘ore o teie fa’ata’ara’a, ua riro te reira ‘ei ta’ahīra’a mātāmua.

 

 

Pāturura’a i te taiete SAEM Abattage de Tahiti

 

Ua ha’afāna’o te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau i te tahi tuha’a moni tauturu ta’a’ē i ni’a i te fāito ra e 20 mirioni farāne, nā te taiete (SAEM) Abattage de Tahiti o te fa’a’ohipa nei i te pū tūpa’ira’a ‘ānimara e vai nei i Papara..

 

‘Aita atu e taiete no te ravera’a i teie tuha’a ‘ohipa no te tūpa’ira’a i te ‘ānimara ia au i te mau fa’anahora’a ‘eta’eta i te pae no te ea e te vi’ivi’i ‘ore, e te maitata’i o te ‘i’o ia tae i ni’a i te mātete tapiho’ora’a. Parau mau ‘aita e taiete e tata’u mai ia na, teie nei ra te vai nei te taiete SAEM Abattage de Tahitii roto i te topatarira’a a rave rahi matahiti i teie nei, no roto mai teie fifi i te teimaha o tā na mau uta’a e te itira’a mai o te fa’a’amura’a pūa’a, iti ato’a mai tā na ‘ohipa, ‘aita i noa’a i te ha’amaita’i i tā na faufa’a na roto i te ha’amara’ara’a moni ho’o, ‘inaha ‘aita e ti’a i te fa’arahi i te moni ho’o o te ‘i’o ‘ānimara o te fenua nei i tō rāpae mai mai.

 

Tei roto te tuha’a tauturu e fāna’ohia ra e te pū tūpa’ira’a ‘ānimara i te mau tauturu i fa’ata’ahia nā te feiā fa’a’amu pūa’a e te feiā fa’a’amu pūa’atoro. Te fā e hina’arohia ra e teie feiā fa’a’amu ‘ānimara o te ha’amaita’ira’a ia i te ‘ohipa fa’a’amura’a ‘ānimara, ia ‘ū’ana māite te rahira’a ‘ānimara, i te pae hope’a e maita’i ato’a mai te ‘ohipa e te faufa’a a te pū tūpa’ira’a ‘ānimara.

 

 

Fa’ahuru’ēra’a o te fa’aturera’a i ni’a te ‘ohipa ha’aponora’a tao’a poe pārau, i ni’a i te ‘ohipa tai’ora’a faufa’a ia au i te ‘ohipa ha’aponora’a poe e i ni’a te mau ‘ōpaera’a ture ia au i te ‘ohipa ha’aponora’a tao’a

 

Ua fa’ahitihia i roto i te ‘Āpo’ora’a fa’atererehau i te parau no te fa’ahuru’ēra’a i na ‘īrava 2 e 3 o te fa’aotira’a hau no te 31 no tiurai 2017 o tei fa’aotihia no te fa’a’ohipara’a i te ture Fenua no te 18 no tiurai 2017, i ni’a i te mau fa’aturera’a no te ha’aponora’a tao’a e te ‘ōpaera’a ture i ni’a i te ‘ohipa ha’aponora’a tao’a poe pārau e te ‘ohipa tai’ora’a faufa’a no te tapiho’ora’a poe na te ara.

 

Te fa’a’ite nei te ‘īrava 2 e te ‘īrava 3 o te fa’aotira’a hau i te mea ē, no te mau tauiha’a e fa’a’ohipa ra i te poe e/aore ra i te keshi, i ni’a i te fāito rahira’a hope e pae ‘ahuru, ‘aita e fa’ahepohia ia tu’u atu i te reira i te hi’opo’ara’a a te piha ‘ohipa e ha’apa’o nei i taua tuha’a ‘ohipa, e ‘aita ato’a rātou e tītauhia ia ‘aufau i te tute i ni’a i te mau poe ha’apono. ‘Aita e māramarama maita’i ra teie huru pāpa’ira’a. No reira i mana’ohia ai e fa’ahuru’ē i na ‘īrava to’opiti nei  ia ‘ore roa ia hape i te taime fa’a’ohipara’a.

 

Te mana’o o te ta’ata pāpa’i ture ‘oia ia te fa’a’orera’a i te fifi no te ha’aponora’a i taua mau tauiha’a na te fare rata, ‘ei tauiha’a e fa’a’ohipa ra i te poe e/aore ra i te Keshi, ia ‘ore ra ia hau te rahira’a hope o na tao’a nei i te pae ‘ahuru i ni’a i te tauiha’a tāta’i tahi. No reira i mana’ohia ai e fa’ahuru’ē i na ‘īrava e piti nei, ia ‘ore roa te hape ia tupu fa’ahou e ia māramarama maita’i te ta’ata.

 

 

Ha’amaura’a i te fa’anahora’a ture no te mau tōro’a āraivavao ‘ohipa fenua e te mau ti’a tāpura ‘ohipa fenua

 

Ua ha’amauhia te tōro’a āraivavao ‘ohipa fenua e te tōro’a tāpura ‘ohipa fenua na ni’a i te ture Fenua no te 30 no novema i mahemo a’e nei. I teie nei, mea tītauhia ia fatuhia te tāreta tōro’a nei mai roto mai i te Peretiteni no Pōrīnetia farāni. Ua fa’anahohia mai teie tāreta tōro’a ia au i te māramarama e te pa’ari o te feiā e hina’aro ra i te amo i teie nau tōro’a, na te reira e ha’apāpū mai i te maitata’i o te ‘ohipa e ravehia mai no te maita’i o te huira’atira.

 

Nā te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau e ha’apāpū mai i te mau fa’anahora’a no te fa’a’ohipara’a i te ture Fenua nei, i te pae ihoā ra no te hi’opo’ara’a i te mau anira’a parau fa’ati’a no te amora’a i taua mau tōro’a ra. No te mea e ‘ohipa fenua teie, na te Pū fa’aterera’a ‘ohipa fenua teie tuha’a ‘ohipa e ha’apa’o mai.

 

E toru tuha’a e arata’i nei i teie tumu ‘ohipa : te ha’afatura’a i te tāreta tōro’a, na teie tāreta e ha’apāpū mai i te au-māite-ra’a o te anira’a i fa’ataehia mai ; i te mau fa’ahepora’a i ni’a i te fatu tāreta, i mua i te hau e i mua i te mau hōani ; i te mau fa’ata’ara’a e vai nei i roto i te fa’aotira’a hau i ni’a i te ‘ohipa a te tōmite e hi’opo’a mai i te mau anira’a tāreta. Te fa’ata’a-ato’a-hia ra te mau fa’anahora’a no te hi’opo’ara’a i te ‘ohipa a te feiā papahuā’a na te piha tōro’a a te hau e ha’apa’o ra i taua tuha’a ‘ohipa nei.

 

 

‘Ōpuara’a rahi no te tapiho’ora’a i te ‘i’o ‘ānimara ‘ōviri i a’uhia

 

I teie ra’a ra taime ‘aita roa e fa’aturera’a i ni’a i te tapiho’ora’a ‘i’o ‘ānimara’ōviri i a’uhia, e fifi ia teie no te fa’ahotura’a o te tahi ‘imira’a faufa’a pāpū, te ‘itehia ra te reira i te fenua Mātuita. Ua tuatāpapahia mai teie ‘ōpuara’a fa’aotira’a rahi e te ‘Āpo’ora’a fa’aterehau no te fa’a’ore i taua mau fifi, na roto i te fa’ata’ara’a, no te mau fenua e ‘ore e fāna’o nei i te pū tūpa’ira’a ‘ānimara, i te mau fa’anahora’a no te tūpa’ira’a i te ‘ānimara ‘ōviri, no te fa’aineinera’a i te ‘i’o e no te hi’opo’ara’a taote ‘ānimara hou a’e a tapiho’ohia ai.

 

Hau atu i te fa’atara’a i te fa’a’ohipara’a o te fa’aotira’a rahi nei, te fa’ata’a-ato’a-hia nei te aura’a o te « ‘ānimara ‘ōviri », o te « pū fa’ari’ira’a », e te mau fa’anahora’a ato’a no te tūpa’ira’a i te ‘ānimara ‘ōviri a’uhia.

 

Mea tītauhia ia ‘ite-māite-hia e aha te ‘ānimara nei e no hea mai ‘o ia. Hau atu, mea tītauhia te feiā a’u ‘ānimara ia ha’apāpū mai i tō rātou ‘aravihira’a i ni’a i te mau ma’i o te mau ‘ānimara ‘ōviri, te huru no te rapa’aura’a i te ‘i’o ‘ānimara, te utara’a i te reira e te raveravera’a i te ‘ānimara i muri a’e i te a’ura’ahia. Te mana’ohia ra e fa’aineine i te tahi mau ha’api’ira’a nā teie feiā a’u ‘ānimara, i tō rātou iho fenua, i raro a’e i te hi’opo’ara’a a te pū ‘ohipa taote ‘ānimara.

 

Ia ‘ore e pū tūpa’ira’a ‘ānimara, ia ta’ita’ihia mai teie mau ‘ānimara ‘ōviri i roto i te mau pū fa’ata’ahia no te fa’aineine e te hi’opo’ara’a i te reira i raro a’e i te arata’ira’a a te pū ‘ohipa taote ‘ānimara.

 

Mai te mea ‘aita e ti’a no te pū ‘ohipa taote ‘ānimara, na te feiā i fa’ata’ahia e te pū ‘ohipa taote ‘ānimara e ha’apa’o mai i taua tuha’a ‘ohipa, ‘ei feiā rā o tei ha’api’ihia i taua tuha’a ‘ohipa hi’opo’ara’a i roto i te Pū rahi no te ha’api’ira’a tōro’a fa’a’apu (INFOMA) aore ra i te tahi pū o tei ‘aifāito noa te ‘aravihira’a.

 

Ia tapiho’o-noa-hia atu te ‘i’o ‘ānimara i fa’aineinehia i rāpae’au i te tahi pū fa’ari’ira’a fa’ata’ahia e ma’irihia ia te ta’ata hape i te utu’a no te ‘āna’ira’a 5. Tei raro a’e te parau no fa’a’ohipara’a o te fa’aotira’a rahi nei i te ha’amanara’ahia te fa’aotira’a hau fa’a’ohipara’a o tei ineine i te fa’aotihia i te 31 no mē 2018 e tae noa atu ato’a i te ineinera’a o te mau pū fa’ari’ira’a ‘i’o.

 

 

Tāpura faufa’a a te Uāhu o Papeete nō 2018

 

Ua fa’ati’a te ‘Āpo’ora’a Fa’atere Hau i te tāpura faufa’a a te Uāhu o Papeete nō 2018 nō te rahira’a moni e 5 338 250 000 farāne. E ‘aufau teie tāpura faufa’a i te mau ha’amau’ara’a terera’a ‘ohipa, ‘atu’atura’a e tātā’ira’a, e tae atu i te mau patura’a fa’atupuha’ara’a nō te pāhono i te hia’ai a te nuna’a.

 

E tāmau-ato’a-hia te mau patura’a nō te fa’anaho i te pae miti o Papeete ia riro teie ‘oire ei vāhi fa’ahiahia nō te mau rātere moana (vāhi tāpe’ara’a pahī rātere, fa’anahora’a o te tahua Jacques Chirac e te Tahua Vai’ete) e ua fa’ata’ahia e 300 mirioni farāne nō teie mau ‘ohipa

 

Te mau mauiha’a nō te vaipārurura’a i te tomora’a i ni’a i te uāhu, te fa’a’ohipara’a i te tahi papauira hō’ē nō te utara’a tao’a nā te mau ta’ata ha’a i ni’a i te uāhu e te tu’ura’a i ni’a i te mau tītaura’a a te mau fenua o te ao nei i te vāhi tāpe’ara’a pahī nō Vaiare i Moorea, ua ‘ōpuahia ho’i nō 2018 te mau patura’a mātāmua nō te ha’amaita’i i te paura’a e te ta’umara’a i roto i te pahī a te mau ta’ata, te mau pere’o’o e te mau tao’a. Nā te Uāhu o Papeete iho e ‘aufau i teie mau ha’amau’ara’a.

 

 

Fa’ati’ara’a o te tāpura faufa’a mātāmua a « Te Fare Tauhiti Nui » nō 2018

 

Ua ha’amana te ‘Āpo’ora’a Fa’atere Hau i te tāpura faufa’a mātāmua a TFTN (Te Fare Tauhiti Nui) nō 2018. E vai nei te hō’ē tuha’a terera’a ‘ohipa e te hō’ē tuha’a fa’atupuha’ara’a nō te rahira’a moni e 814 052 000 farāne.

 

E ‘aufau te moni turu terera’a ‘ohipa i te mau moni ‘āva’e, te mau uta’a e te mau ‘ohipa ‘atu’atura’a e tātā’ira’a i te Fare Tauhiti Nui. E ‘aufau ato’a o ia i te mau fa’anahora’a ta’ere mai te Heiva I Tahiti, te Heiva Tārava, te Hura Tapairu e te mau ha’api’ira’a ‘ōhana i te ta’ere e te reo mā’ohi.

 

Ua iti mai te tāpura faufa’a fa’atupuha’ara’a a TFTN nō 2018 ia faaauhia tō 2017. E tāmauhia te tauira’a o te rahira’a tauiha’a mata’ī i ha’amatahia i te matahiti 2017. Ua ‘ōpuahia ia taui i te mau ‘āfata uira i To’ata, te mau mātini fa’ati’ara’a, te mau tahua o te mau vāhi māta’ita’ira’a e te mau vāhi ‘orira’a, hīmenera’a, ha’utira’a … E ‘ōpua-ato’a-hia ia ho’o mai i te tahi mau tāpo’i vāhi māta’ita’ira’a.