cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  

 

 

 

Tauturu moni na te 'Ōire no Tai'arapu Hitia'a o te Rāno te tuatapapara'a i te huru no te 'āpi fariira'a ratere a te pūtahito no te fa'ahe'era'a 'iriatai no Tautira

 

Na roto i te fa'anahora'a no te Fa'aaura'a no te ha'amaita'i fa'ahoura'a i te mau pūno te parurura' a (CRSD), ua ha'amana te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e horo'a hō'ētauturu moni na te 'Ōire no Tai'arapu Hitia'a o te Rāno te ravera'a i te tuatapapara'a no te hamanira'a i te pūfariira'a ratere mai te hoho'a ra no te hō'ēhou-'ōpuara'a i ni'a i te tahora tahito no te fa'ahe'era'a 'iriatai no Tautira. Tei ni 'a te tuha'a a Porinetia farani i te faito e 4 247 788 Farane, no te ho'e faito fa'ahotura'a ta'ato'a 12 000 000 Farane, ia au ihoa i te tapura 'ohipa i ha 'amanahia e te Tomite pairati a te CRSD no te 19 ra no 'atopa i ma'iri a'e nei.

 

Na roto i te reira tauturu moni, e horo'a mai ia taua tuatapapara'a ra hō'ēpahonora'a iho hoho'a, iho rave'a e iho fa'arava'ira'a faufa'a, i te 'opuara'a no te fa'anahonahora'a i taua tahua ra o te amohia e te 'Ōire.

 

Ei ha'amana'ora'a, ua tu'urimahia te CRSD i te 22 no fepuare 2016, e te Haunui, te Haufenua e na 'Ōire e 6 o tei fana'o i te horo'ara'a no te toata tapa'o no te mau fenua o te Nu'u fa'ehau. E fa'ata'a te Haufenua hō'ēvehi rata no te faito e 500 mirioni farane, no te roara'a o te Parau Fa'aau e i piha'iiho i te tuha'a i fa'ata'ahia na te Haunui, no te paturu faufa'a ti'a-pitira'a i te mau 'ōpuara'a no te fa'anahonahora'a i fa'aauhia e te mau 'Ōire.

 

 

Autaipera'a-fa'aterera'a e o Wallis e Futuna i ni 'a i te mau tuha'a 'ihi rave'a no te fa'ahotura'a

 

Ua ani mai tePeretiteni no te 'Āpo'ora'arahi fenua no te mau motu Wallis e Futuna i te Peretiteni no Porinetia farani, i te ha'amaura'a e te ha'amanara'a i te hō'ē autaipera'a-fa'aterera'a niuhia i ni'a iho i te mau tuha'a 'ihi rave'a no te fa'ahotura'a ia Wallis e Futuna.

 

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani i te reira anira'a autaipera'a o tā'na e hina'aro ato'a ra e fa'afana'o i na fenua e piti ato'a ra.

 

Na roto i te hō'ē fariira'a 'amui, ua fa'aotihia e ha'amauhia te reira autaipera'a i ni'a i te huru no te hō'ē fa'aaura'a-fa'aterera'a o te fa'ata'a i te mau tumu rarahi no taua autaipera'a ti'apiti ra, amora'a i te mau fa'aaura'a ta'a-è o te fa'atupu amuri atu i te mau huru fa'aterera'a i te mau tapura 'ohipa o te arata'ihia'tu i roto i te mau tuha'a fa'ata'a maita'ihia. Ia au i te mau hina'aro o Wallis e o Futuna, ua tape'ahia mai teie mau tuha'a rarahi roa : te mau punavai tumu, te fariira'a ratere, te ta'ere, te 'arutaimareva, te ito e te mau utara'a.

 

Ia au i te mau fa'anahora'a no te ture 'avei'a papature no ni'a i te mau fa'aaura'a no te autaipera'a fa'atanohia'tu e te mau fenua farani, tei te 'Āpo'ora'arahi no Porinetia farani te horo'ara'a i te mana i roto i te Peretiteni no Porinetia farani no te fa'aaura'a e no te tu'urimara'a i taua fa'aaura'a ra, ia au i to'na mana rahi i i'a i te mau 'ohipa ato'a e ravehia e Porinetia farani, ta'a-è noa'tu i te mau mana o tei fa'ata'a-è-hia no te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e i te Peretiteni no Porinetia farani.

 

Te mau 'ōpuara'a no te fa'aaura'a-fa'aterera'a no te autaipera'a e no te fa'aaura'ata'a-è no te fa'a'ohipara'a no ni'a i te mau fenua o te hau no te mau punavai tumu, tei roto ia i te fatatara'a i teie nei i te oti hopehua roa e o e nehenehe e tu'urimahia'tu e te Peretiteni no Porinetia farani, i te taime ihoa e fa'ati'ahia mai ai te parau tumu o te horo'ahia mai e te 'Āpo'ora'arahi no Porinetia farani.

 

 

Ha'uti 'orera'a te moniho'o o te mau mori i te 1 no fepuare

 

I te mau tai'o mahana no te fa'atomora'a i te mau mori tahe, te mau moniho'o CAF hurihia na roto i te moni Farane, ua tapurahia ia i roto i te mau tauiuira'a moniho'o rau na roto i te i te mara'ara'a no te mau moni huihui i ni'a i te mau matete e te topara'a te ho'o o te moni marite. No reira, te mori tapau 'ore e te mori 'arahu, ua topa to raua moniho'o e 2,5 % e e 1%, te fioul EDT e 4,4 % 'āre'a te mori hinu, 0,8 %.

 

I te mea, 'āita e tarira'a mahu auahi, no reira, ua arata'i fa'ahouhia te parema moniho'o o te reira hotu no te 'āva'e tenuare i te 'āva'e fepuare. Te vai mata ara noa nei te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i mua i te mara'ara'a o te mau ho'o o teie nei ao e ua fa'aoti 'ōia e tape'a noa i te mau moniho'o o te mau mori i ni'a i to rātou faito no teie mahana no te 'āva'e fepuare 2018.

 

 

Ha'afaufa'a fa'ahoura'a i te mau moniho'o o te mau huero moa no te fenua nei

 

I muri mai hau atu i te pae matahiti ha'uti'uti 'orera'a te mau moniho'o a te feia fa'a'amu moa 'ōfa'a no te fenua nei, ua fa'aoti te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e ha'amara'a i te mau moniho'o i ni'a e 5 %, no te fa'a'aifaitora'a i ni'a i te mara'ara'a te mau ha'amau'ara'a no te mau fare a te feia fa'a'amu moa 'ōfa'a. E fa'aterehia te reira ha'amara'ara'a i roto e piti taime : e 2,5 % i te fepuare e e 2,5 % i te tiunu.

 

 

Matutu fa'ahoura'a i te 'initi no te mau moniho'o o te 'aimamaura'a

 

Ua fa'atere mai na te Pū no te Matutura'a i te matahiti 2014 e 2015 ra, i te hō'ē titorotorora'a rahi no ni'a i te 'āfata terera'a faufa'a o te mau 'utuafare, na roto i te fa'anahora'a paturu-faufa'a ti'apitira'a Haunui/Haufenua. Ua neneihia na i te 2017 ra te mau numera matamua no te tuatapapara'a, e tae noa'tu i te mau titi'ara'a huru hu'ahu'a atu ā no ni'a i te 'oto-'aimamaura'a e no te mau ha'amau'ara'a a te mau 'utuafare fetii i te mau Motu Ni'a Mata'i. Te mau tapura 'ohipa harura'a, no te hi'opo'ara'a e no te fa'atano fa'ahoura'a i te mau numera no roto mai i te mau titorotorora'a, o tei nehenehe ato'a na e horo'a mai i te tahi pàpà no te mau numera 'āmui tano e matutu matahitihia, i ni'a i te reira te turu'ira'a te mau matutu fa'ahoura'a no te 'initi o te mau moniho'o no te 'aimamaura'a.

 

Na roto i te mau fa'aārara'a a te ISPF (Pū Matutura'a no Porinetia farani), ua ha'amana te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e fa'atupu hō'ē 'initi 'āpi no te mau moniho'o tuha'a no te 'aimamaura'a a te mau 'utuafare fetii i ni'a i te niu 100 i te titema 2007 ra.

 

 

'Opuara'a Ture 'Ai'a no ni'a i te mau fa'aturera'a rau no te paturura'a i te fa'arava'ira'a faufa'a

 

Ua ha'amana te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e hapono i roto i te 'Āpo'ora'arahi no Porinetia farani hō'ē a Porinetia farani.

 

I muria'e e rave rahi mau hi'ora'a o tei tu'uhia mai i te hope'a no 2017, tei tu'uhia mai i te 'omuara'a no teie matahiti, no te paturu ia na mua roa i te fa'ahotura'a i te pu 'ohipa no te utara'a ratere ori mata'ita'i na ni'a i te pahi, e te mau 'opuara'a no te patu i te mau nohora'a vai matara.

 

I te tahi atu pae, te mau fifi e farereihia ra e te feia 'api o tei roa'a noa maira ta ratou mau parau tu'ite no te 'imi ho'e ti'ara'a 'ohipa na ratou i te fenua nei, te tumu ia 'eita ratou e ho'i maira i te fenua nei. No te tatara i te reira fifi, ua mana'ohia e ha'amau ho'e fa'anahora'a no te tauturu  fa'atupu i te mau ti'ara'a 'ohipa tano na ratou. E 'ere noa te reira i te mau tauturu moni, e ma fa'a'orera'a tute ato'a ra no te fa'a'ohie i to ratou ha'amaura'a ia ratou i te fenua nei.

 

No te tamaru hau atu i te mau fatu taiete 'ohipa, ua mana'ohia e fa'anaho fa'ahou i te tahi tutera'a e nehenehe ai i te hau, i te tahi mau tumu e topatari ai te mau taiete 'ohipa, e fa'atere i te tahi mau titaura'a hau atu.

 

Ua ani ato'ahia ia horo'a i te rave'a i roto i te mau fa'atere taiete no te tautaira'a na tua, o tei hamani totaiete tivirihia no te ma'iti i te fa'anahora'a autahira'a e fa'a'ohipahia i roto i te tuha'a tumu, i te ti'ara'a no te tute i ni'a i te mau totaiete.

 

Ei fa'ahopera'a, no te ha'apapu i te topara'a o te mau moni no te 'ohira'a mai e no te rapa'aura'a i te mau pehu no te fana'ora'a o te mau 'oire e o te mau huira'atira, ua mana'ohia e farii i te reira mau matutura'a, o tei fa'a'orehia i teie nei, to ratou mau tute i ni'a i te faufa'a 'amuihia atu, i ni'a i te faito  « teiteira'a aore ».

 

 

Mau tapura 'ohipa no te fa'atanora'a i ni'a i te mau fa'aturera'a no te PūHi'opo'ara'a no 'Uturoa e no te fa'anahonahora'a i te tuha'a no te hamanira'a i te mau rā'au faatupu : mau tauturu moni na te pūVanira no Tahiti.

 

Ua horo'a te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e piti tauturu moni no te faito ta'ato'a e 8 mirioni farane, na te Pū Vanira no Tahiti, no te amo i te mau tapura 'ohipa no te fa'ahotura'a, no te 'ihi mā'imira'a e no te fa'ahotura'a, no te rapa'aura'a, no te hi'opo'ara'a i te huru no te maita'ira'a, no te tapiho'ora'a e no te fa'atianira'a i te vanira.

No reira, no ni'a i te 'ihi mā'imira'a e no te fa'ahotura'a, te vaira ta te Pūhō'ēputura'a e aore ra « Pūno te mau Punavai Pioroto (PPP=CRB) Vanira no Tahiti  » o tei raperahia i te matahiti 2015 ra na roto i te pupu no te faufa'a 'ihi'mā'imira'a no te mau Pūno te Pioroto no te 'Ea e no te Pae o te Ma'a– (IBiSA). Tei roto atura ia 'ōia i te reira taime i te pūpāreni « Inter-Trop » o te 'āmui pupu ra i te mau Pūno te mau Punavai Pioroto (PPP=CRB) farani no te mau rā'au tanu pae haumaru.

 

Te fa'arava'ira'a i te putura'a no te mau ta'ata fa'a'apu vanira, e na mua ia na roto i te ha'amaura'a i te hō'ēfa'anahora'a hi'ora'a i te faito maita'ira'a, no te titau i te parau tū'ite ha'apapura'a NF S96-900. No te reira, e titauhia ia ravehia te mau tapura 'ohipa no te fa'atanora'a i ni'a i te mau fa'aturera'a i te mau fare. Ua tapa'ohia te hō'ēuiuira'a i roto i te area no te 'āva'e fepuare 2018.

 

I te tahi noa'tu pae, no te ha'amara'a i te faufa'a o te vanira, e na roto i te reira, i te hotura'a o te vanira, e fa'aauhia te hō'ēhoho'a ha'amaita'ira'a i te tahua tata'itahi no te hotura'a o te fa'a'apu vanira, o tei hamanihia mai e te Taote Perret no te Fare Ha'apiira'a Tuatoru Fenua no Costa Rica.

 

Tera ra, te mau fa'anahora'a no te ha'amaita'ira'a o tei ineine no te fa'a'ohipa mai tei 'iteahia na roto i te mau numera no te tuatapapara'a, 'aita a ia i ineine atura no te tapiho'o i ni'a i te matete no te fenua nei e no te araao. No reira, ei rave'a e fatu ai te mau ta'ata fa'a'apu vanira, ua mana'(ohia e fa'aineine ia ratou na roto i te mau ra'aau fa'atupu e vaira i ni'a i te matete no te fenua nei, no te reira tumu, e titauhia ai ia fa'ata'ahia ho'e vahi fa'aineinera'a.

 

 

Autaipera'a ti'apiti e o Niu-Terani

 

Na roto i te titau manihinira'a a te 'Āpo'ora'ahau no Niu-Terani, ua tere atu na te ho'e Tomite arata'ihia e te Fa'aterehau no te Fa'ahotura'a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, i Niu-Terani, mai te 2 e tae mai i te 5 no titema i ma'iri a'e nei, no te ha'amau i te mau 'ofa'i matamua no te ho'e autaipera'a pautuutu i rotopu ia Porinetia faranie o Niu-Terani. I roto i te reira pu'e purutiara'a'tu, ua farerei atu taua Tomite ra e 4 mau Fa'aterehau, o Winston Peters, Mono-Fa'aterehaunui Matamua, Fa'aterehau no te mau 'Ohipa na te Ara, o Stuart Nash, Fa'aterehau no te mau Rava'aira'a, no te Muto'i, no te mau Faufa'a e mai e no te mau taiete 'Ohipa na'ina'i, o Damien O’Connor, Fa'aterehau no te Fa'a'apu, no te Pioparurura'a i te 'ati, no te parurura'a i te 'ati Ma'a e no te mau 'Amuitahira'a no te 'Fa'a'apura'a e o Shane Jones, Fa'aterehau no te mau 'Aru, no te mau Ptura'a e no te Fa'ahotura'a Tuha'a Fenua.

 

Te taura ta'amu i te reira mau farereira'a o te patura'a ia i te hō'ē autaipera'a ti'apiti patuhia i ni'a hotura'a 'ahune i roto i te tuha'a no temau punavai tumu, ia maita'i nioa te mau fa'arava'ira'a faufa'a e te mau ta'ere. Ua fa'ahiti ato'ahia te mau tumu no te orara'a tumu no te ta'ere porinetia e te mau ti'a no te 'Apo'ora'ahau Niu-Terani.

No te tatari i te reira fa, ia fa'arava'ai fa'ahou te mau aura'a  ti'apiti i rotopu ia Porinetia e o Niu-Terani, na roto i te ho'e fa'aaura'a no te fa'a'apu fa'aamura'a i'a, no te rava'aira'a e ti'a i te vaira'a, te fa'a'apura'a e te 'atu'atura'a i te uru ra'au, te pioparurura'a, te pio'ihirave'a e te fariira'a ratere.

 

Te ha'amaura'a i te ho'e ti'a'aura'a pu'etau maoro no t mau rava'aira'a e no te mau tapura 'ohipa fa'a'amura'a i'a, ma te ha'apa'o papu i te mau hia'aira'a no te fa'ahotura'a fa'arava'ira'a faufa'a o te fa'atura i te mau iho natura taimoana, ma te turu'i i ni'a i te 'aravihi o Niu-Terani, o ta te Fa'aterehau ia no te mau Rava'aira'a i fa'ahiti mai.

I roto i te fa'a'apura'a, te nehenehera'a e tapiho'o na rapae'au i te mau hotu, o te fa'atura i te mau fa'ahepora'a 'ea niu-terani no te Fa'a'apura'a, ia fa'aturahia te faufa'a tumu no te mau punavai tumu no Porinetia.

 

I roto i te reira mau farereira'a e te  mau Fa'aterehau jno te 'Āpo'ora'ahau Niu-Terani, te mau tere  mata'ita'i i roto i te mau pu o te 'Āpo'ora'ahau no te 'ihi ma'imira'a e no te fa'ahotura'a, no te mau pu ti'a'au i te mau rava'aira'a e te pioparurura'a no roto i te mau tuha'a 'ihi rave'a no taua autaipera'a ra i rotopu i na Fenua to'opiti.

 

Ua vauvau mai te mau ti'a fitutiare maori  parauhia « Te Tumu Paeroa » i te ta'ato'ara'a no te mau tapura 'ohipa o ta ratou e ti'a'au ra, i te pae no te fa'a'apura'a, o te rava'aira'a, o te fa'a'amura'a i'a, e o te mau faufa'a fenua, no te totaiete maori. Na roto i tereira, ua 'ite atu taua tomite tere ra i te mau faufa'a o te roa'a mai na roto i te ti'a'aura'a totaiete i te mau faufa'a e te mautotaiete i tapa'ohia i roto i te papature niu-terani.

No te vfa'atupura'a e no te fa'arava'ira'a i te mau 'aitauira'a, te fa'anahohiab nei ho'e fa'aaura'a i teie nei i rotopu i na 'Āpo'ora'ahau e piti, no tetau i mua nei.

 

 

Hoho'a no te mau tapura 'ohipa a Tahiti Fariira'a Ratere

 

Ua vauvauhia mai te mau tapura 'ohipa rarahi roa a Tahiti Fariira'a Ratere no 2018 i mua i te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau. Ua fa'a'ite mai te amuitahira'a i to'na hina'aro no te fa'arahi i te hotu ote mau matete e te fa'ata'ara'a i te au no te araao. E ha'amauhia ta ratou 'afata terera'a faufa'a ia au i te huru no te fa'a'ohipara'ahia na ta'na tapura 'ohipa i te mau matahiti i mahemo. Ua mara'a ato'a ra te 'afata no te matete no te fenua nei, no te tamau noara'a'tu i te fa'ahotu i te reira matete. Na roto i te fa'aarara'ahia te mau reni 'api e rere mai i Tahiti nei i teie matahiti, e fa'aotihia te mau 'afata terera'a faufa'a a te tahi mau matete, no te pahono maita'ira'a atu i te mau maita'i no roto mai i te hotura'a o te fariira'a ratere. 

 

I te pae no te rave'a taniuniura'a, ua hina'aro o Tahiti Fariira'a Ratere e ha'aparare ho'e parau poro'i hau atu i te hanihani i roto i te mau pu e titauhia ra e fa'ahotura'a i to'na vaira'a i roto i te mau matete na roto i te reira mau tapura 'ohipa e rave rahi, e te fa'arahira'a i to'na 'iteara'ahia i ni'a i te tahua natirara, i te reni totiare ihoa ra. Te hope'a roa, na te ro'o o te mau tata'ura'a tu'aro, paturuhia e Tahiti Fariira'a Ratere, e fa'arahi roa'tu i te hanuihanira'a o Tahiti ei vahi tipaera'a.

 

E tamau noa o Tahiti Fariira'a Ratere i te fa'atiani i te raura'a o te mau motu, i te mau motu varavara ihoa ra i te 'iteahia, e te mau nohora'a faito 'api. E fa'arahi ato'ahia te ha'afaufa'a i te mau Hotera 'Utuafare Fetii (HUF=PHF), i teie matahiti 2018, na roto i te ho'e fa'anahora'a fa'atiani nohora'a, na Farani, i Niu-Terani, i Marite ma, i Tanata, na roto i teie porora'a « Tahiti e To'na mau Motu, te mau Motu no te Mana ».

 

E ha'afaufa'a ato'ahia te fa'atianira'a i te fariira'a ratere oriori haere na ni'a i te pahi, no te tuha'a matamua no te porora'a « Tahiti e To'na mau Motu, te mau Motu no te Mana »,  no ter ho'e fa'ananeara'a tapa'ohia i te 2019 na roto i te mau matete araao. Te ho'e porora'a i te mau Fenua Marite, e fa'atere fa'ahouhia i teie matahiti, ma te tamau atu a i te 'ohipa e te mau tomite no te fariira'a ratere, no te titau ia tipae mai e 600 ana'e mau pahi uta ratere oriori haere, e te mau tere 'amui na ni'a i te pahi e te mau poti ta'ie faito araao.

 

E tamau noa o Tahiti Fariira'a Ratere i te fa'ahotu e  te fa'aaere i te pupa 'operera'a e no te fa'aineine i te mau tino ho'ho titeti no te fanora'a mai e na roto i te mau matete, na roto i te mau taupe'e no te araao, na roto ato'a i te mau putuputura'a ha'amaramaramara'a, e te mau fa'anahora'a no te mau revara'a fetii.

 

I te pae no roro uira, te hina'aro ra o Tahiti Fariira'a Ratere e tamau noa i ta'na mau tapura 'ohipa no te fa'atiani i te feia hi'o natirara ia tere mai e mata'ita'i ia Tahiti e to'na mau Motu. E fa'ahaereato'ahiia ho'e tahua o te hurihia te mau parauparaura'a na roto e 9 reo, na ni'a i te tahua web a Tahiti Fariira'a Ratere. Ia 'amuihia, e 3,2 mirioni rahira'a feia mata'ita'i o tei haruharuhia na i te 2017 ra i ni'a i te reira tahua.

 

Ei fa'ahopera'a, i te fenua nei, e fa'aterehia ho'e tuatapapara'a no te 'iriti hō'ēpiha ha'amaramaramara'a i te tahua taura'a manura'a, o tei anihia ia Tahiti Fariira'a Ratere, ia au i te hotu rahira'a te numera o te mau horopatete e tia'ihia ia tae mai te mau taiete manureva 'api. E fa'atere ato'a mai o Tahiti Fariira'a Ratere i te mau tapura 'ohipa no te ha'aparare fa'ahanira'a i te mau tapura 'ohipa i arata'ihia mai e te Fa'aterera'ahau, e te tata'ura'a ihoa ra « E Fa'a'una'una Vau i To'u 'Ōire ».

 

 

Te toru o te farereira'a no te fariira'a retere na ni'a i te moana i te mau Motu Raro Mata'i mā

 

Fa'atupuhia na roto i te hina'aro o te Fa'aterera'ahau no te Fariira'a Ratere e no te fa'aterera'a tavanahau no te mau Motu Raro Mata'i mā, e tupu i te mahana pae 2 no fepuare, i Ra'iātea, i mua i te Fa'aterehau vahine no te Fariira'a Ratere.

 

E 'āmui atu i roto i te reira ta'urua te mau 'Ōire no Bora Bora, Huahine, Maupiti, Taha'a, Taputapuatea Tumara'a e 'Uturoa, te fa'aterera'a hau no te mau Motu Raro Mata'i mā, te Piha Fariira'a Ratere, te Piha Tapiho'o Tapiha'ara'a no te mau Pū 'ohipa hamani tauiha'a, no te mau Toro'a, te Fa'aterera'a no te Uahu no Pape'ete, o Tahiti Fariira'a Ratere, e tae noa'tu i te mau Pū ti'ara'a toro'a ato'a e te mau Ti'a unuma.

 

Te tuatapapara'a no ni'a i te « tere fa'a'ana'anatae » fa'atupuhia e Tahiti Fariira'a Ratere o te vauvauhia i taua ta'urua ra. E niuhia te mau 'aitauira'a i ni'a i te mau 'ohipa no teie mahana no te pae (rahira'a, puparara'a, te mau topatopara'a faufa'a, te mau ti'ara'a 'ohipa, te mau ha'apiipiira'a), tera ra, no ni'a ato'a i te ti'a'aura'a i te mau pū no ni'a i te moana, e no ni'a i te fa'atianira'a na te araao. Te mau hia'aira'a i te mau pū, te mau ha'apiipiira'a e te mau taniuniura'a o te fa'ahiti ato'ahia'tu i te reira mahana.

 

 

Arati'a no na 'āva'e e toru 'ahuru maono  : hō'ēreni fanora'a na ni'a i te 'iriatai no te mau poti fa'a'ana'anataera'a i Porinetia farani

 

No te tuha'a no te Rave'a fa'ahotura'a fari'ira'a ratere a Porinetia farani 2015-2020, ua fa'anaho mai te Fa'aterera'ahau no te Fariira'a Ratere i te hō'ēfa'anahora'a no te fa'ahotura'a fariira'a ratere na ni'a i te 'iriatai, piihia « Arati'a no na 'āva'e e 36 (toru 'āhuru maono) », ei pū'oira'a i te tuatapapara'a  no te « Fa'a'ana'anataera'a » i fa'atupuhia mai na e Tahiti Fariira'a Ratere.

 

Te maorora'a e 36 'āva'e, o te maorora'a roa roa a'e ia o ta te hō'ēpahi no te ara e nehenehe e purutia mai i roto i te mau 'oti'a moana porinetia, ma te 'ore e titauhia ia 'aufau i te mau ti'ara' e te mau tute no te mau utara'a i roto i muri a'e i te hamanira'a i te parau fa'ahepohia  raro a'e i te fa'aturara'a  i te tahi mau fa'ahepora'a. E mea titauhia te mau tapura 'ohipa i ravehia ia fa'atura, e tae noa'tu, i te mau titaura'a fa'arava'ira'a faufa'a e fariira'a ratere, e taee noa'to'a atu i te mau titaura'a hi'ora'a e parau mana no te vahi e fanohia, te mau fa'ahepora'a 'arutaimareva e te mau ttaura'a totiare no te mau ta'ata noho o te mau motu tei reira.

 

Ua 'amuihia te mau tapura 'ohipa no te 'āpi parau no te Arati'a i roto e 4 'avei'a rarahi : 

Te matameha'i o te 'āvei'a rarahi no ni'a ia i te fa'anahora'a. No reira, e anihia mai ia, ia hamani ho'e tomite 'ihirave'a no te fa'a'ana'anataera'a no te mape'era'a i te mau tapura 'ohipa rau e te fa'araranira'a i te mau titaura'a rarahi roa, e te mau mero no te reira, e mau ti'a hau ia no te porotita e no te fa'aterera'ahau, ti'a'au i te mau pūha'apiira'a a te hau e te mau ti'a toro'a unuma 'aravihi e no te mau ta'atira'a  tuha'a rau. 

 

Te piti o te 'āvei'a rarahi no ni'a ia i te fa'ahotura'a i te mau pūno te 'iriatai e no te moana. Te mau pūtumu o te fa'ahiti matamuahia atu (hamanira'a i te mau uahu no te mau poti fa'a'ana'anataera'a na roto i te mau ta'amotu no te tatuha'a maita'i i te mau reni fanora'a o te mau ratere), i muri mai e fa'ahiti ato'ahia te fa'anahonahora'a i te mau uahu e te mau marina, e i muri mai, te fa'anahora'a i te mau vahi tutaura'a poti. E titauhia te reira no te mau ta'amotu ato'a. 

 

Te toru o te 'āvei'a rarahi no ni'a ia i te mau fa'anahora'a ha'amaramaramara'a e no te taniuniura'a fa'ata'ahia, no te feia reva mai anei, te feia mata'itai e te mau ratere, e tae noa ato'a atu no te feia huira'atira o te ōti'a mai iroto i te reira fa'ahotura' a. E tuha'a te reira, no te natiura'a i ni'a i te raura'a no te mau tipaera'a, no ni'a i te mau fa'anahora'a no te fariira'a, te mau ti'ara'a mana e te mau tareni, e noi ni'a noa i te ora 'āmuira'a i rotopu i te mau huira'atira rau.

 

Te 'avei'a hope'a, ua fa'ata'ahia ia no te horo'ara'a i te tauturu, i te pae ihoa no te fa'arava'ira'a i te natirara. Te fa'ata'ara'a i te reira tauturu i te pae no te hutira'a i ni'a i te tata'ira'a, o tei mara'a rahi mai i roto i na matahiti e 5 i ma'iri atura, o te ti'a ia ia vaiiho mara'a noahia, i te pae no te fariira'a e no te ravera'a, tera ra, ei pu ti'a ato'a no te araao, i te pae ihoa no te 'arutaimareva.

 

Te mau tuha'a no te fa'a'ohipara'a ia fa'arava'ihia'tu a te reira i teie matahiti 2018, na mua roa na roto i te ha'amaura'a i te Tomite 'Ihirave'a e aore ia te Tomite Pairati, e i te tahi atu pae, na roto i te mau tuatapapara'a fa'aineinera'a i te mau tapura 'ohipa matamua roa i te pae no te mau pūno te hamani i te mau uahu no te mau poti fa'a'ana'anatae rarahi i roto i te mau motu.

 

 

Fa'anahonahora'a ho'e tahua fariira'a i te mau Ratere Oriori Mata'ita'i na ni'a i te Pahi i Vaira'o

 

Ua ma'itihia te uahu no Vaira'o, e vai i te kirometera 10 no te pae To 'O'a o te Rā no Tai'arapu, ei fariira'a i te mau Ratere Oriori Mata'ita'i na ni'a i te Pahi, na roto i te anira'a a te taiete Paul Gauguin Cruises, i te mati i ma'iri, e ani mai hoe tipaera'a 'api ma te 'āva'e tiurai atu nei 2018.

 

Na te reira tahua, e nehenehe atura ia ta te mau Ratere e haere atu e mata'ita'i i te mau tapura 'ohipa tumu a te mau huira'atira no te reira tuha'a no Tahiti, no te vahi horuera'a no Teahupo'o, te haerera'a e mata'ita'i i te Fenua 'Aihere, i te Marae Nu'utere, i te tupua'i 'aivi no Taravao, e aore a ia, i te nohora'a o Harrison Smith i Papeari. Te iho natura o Vaira'o, e to'na fa'atiu'ara'a hiro'a no tahito mau, ora maita'i i te mau fa'arapura'a fa'ataura 'oirera'a, e faufa'ahia ia te mau farereira'a i rotopu i te mau ratere, te mau huira'atira e to te araao.

E rave rahi mau rurura'a o tei fa'atupuhia na e te Fa'aterera'ahau no te Fariira'a Ratere, te 'Ōire no Tai'arapu To 'Ō'a o te Rā, e te Piha Tahiti Fariira'a Ratere, o te mau ra i te mau tareni no te fa'atere i te ta'ato'ara'a no te mau tapura 'ohipa. E  ha'amanahia ho'e parau fatura'a pu'etau poto i rotopu i e 'Ōire no Tai'arapu to 'Ō'a o te Ra e te Haufenua, te Uahu no Vaira'o, e tuha'a fenua ia no te 'Ōire.

 

E titau mai te reira tapura 'ohipa, ia hamanihia ho'e uahu titaera'a e ia fa'a'apihia te mau fare haumitira'a e fare pape  vaira. E fa'anaho ato'ahia te mau fare no te mau fa'a'ana'anataera'a, no te mau 'ohipa rima 'i e no te mau 'ohipa no te ta'ere, te mau mahora tape'ara'a pere'o'o e te mau vahi no te feia haere 'avae. E fa'anahohia te mau pu no te pahono i te mau hia'aira'a o i te mau tapaera'a o Paul Gauguin. Te moni ho'o ua matutu tohuhia i ni'a i te 100 mirioni farane, no roto mai i te 'Āfata no te Fa'ahotura'a i te Fariira'a Ratere no te Tere Oriori Mata'ita'i na ni'a i te Pahi.

 

Te hina'aro nei te Haufenua e farii i te tahi atu mau manua i muri mai, o te fa'ariro roa'tu i te uahu no Vaira'o mai te hoe uahu tipaera'a pahi e tipae tamauhia e te mau manua no te ara mai. E fatu roa mai te uahu no Vaira'o amuri atu, i te ti'ara'a ha'apura'a no te mau fatu patana no te mau tapura 'ohipa no te fariira'a ratere i te pae apato'a no Tai'arapu.

 

 

Fa'a'āpira'a i te fa'aaura'a toru matahiti e te Mana no te parurura'a 'ātomi

 

No te paruru i te feia rave 'ohipa, i te feia ma'i, i te huira'atira e te 'arutaimareva, ua rave 'āmui noa mai na o Porinetia farani mai te matahiti 2009 maira e te Mana no te Parurura'a 'Ātomi (MPA=ASN) i te pae no te parurura'a ta'ero 'ātomi.

 

Te fa'a'ohipa-noa-hia nei i te mau mahana tata'itahi te mau pura 'ātomi no e rave rahi mau tareni. I te pae ihoa ra, no te rapa'aura'a ma'i, i te pae no te ratiora'a ma'i, no te hi'ora'a i te faito rahira'a pura gama e aore ia no te mau ratio tapura'a, tera ra, te fa'a'ohipa ato'ahia ra i reoto i te mau pū 'ohipa no te ratiora'a hoho'a e no te ratiora'a gama no te mau faitora'a me'ume'ura'a, no te 'afarora'a, no e haumira'a e aore ia no te tapa'ora'a vihi i roto i te 'ihi mā'imira'a. 

 

Te paturu a te MPA (ASN) e fa'a'ohipa rahihia te reira i roto i te putura'a pu'eparau 'ihi ma'imira'a e 'ihi rave'a 'aravihi, no te fa'atiti'aifarora'a i te mau ha'amaura'a e te ha'amaura'a i te fa'aturera'a e au no Porinetia farani.

 

E niuhia te mau tareni na roto i te fa'anahora'a fa'aaura'a. Ia tae i tō'na fa'a'āpira'a, e ha'amau mai te fa'a'aura'a toru  matahiti 2018-2020 i te tapura 'ohipa e tā'na 'āfata terera'a faufa'a no te roara'a e toru matahiti.

 

E fa'ata'a te fa'a'aura'a hō'ēha'amau'ara'a i ni'a i te faito e 8 mirioni farane, 'aita ra e tute to roto no te roara'a e toru matahiti, e no te reira, hau atu i te 'afara'a o te fa'ata'ahia no te tareni hi'opo'ara'a i ni'a i te tahua i te MPA (ASN) no 2018. E hi'opo'a te MPA (ASN) na mua roa i te mau tamaumaura'a ia pa'ari maita'i te parurura'a ratio (ratiohi'opo'ara'a, rapa'aaura'a mariri 'aita'ata, hi'opo'ara'a pura gama).

 

 

Fa'aturera'a no te mapuru a'ea o te mau pape fa'ata'ahia no te 'aimamaura'a a te ta'ata na roto i te mau 'auri 'ōperera'a, te mau reva e te mau tura huira'atira

 

Na roto i te Ture Rahi no te mau 'Ōire o te Fenua (TROF=CGCT), e titauhia te mau 'Oire porinetia ia fa'a'ohipa i te tareni no te 'ōperera'a i te pape ma no te inu, taere roa i te 31 no titema 2024.

 

Teie ra, te titau ra i teie nei a te fa'aotira'a mana a te 'Āpo'ora'arahi no Porinetia farani fa'atauihia no te 14 no 'ātopa 1 999, ia mā te mau pape o tei fa'ata'ahia no te inu a te mau huira'atira na roto i te mau 'auri, te mau reva e te mau tura a te huira'atira E titau 'eta'etahia te mau 'Oire ia 'opere vave i ta ratou mau pape ma no te inu, ia 'ore ana'e e fa'autu'ahia ratou.

 

Mai te mea noa'tu, e te 'ere i te pape no roto i te fenua e aore ra no roto i te mau tahora, te 'opere  nei e rave rahi mau 'Oire i te pape e 'ēre na roto i te 'āuri, no roto mai anei i te pape, no roto mai anei i te pape miti (no te mau motu haeha'a). Tera ra, 'āita te fa'aotira'a mana i fa'ahitihia'tu na e fa'ata'a ra i te hi'opo'ara'a e tano no te reira huru. 

 

I te tahi atu pae, no te 'itera'a e mea ma anei te mau pape e 'operehia'tura e te mau 'Ōire no te inu, e titauhia te mau 'Ōire, ia tu'u i ta rātou pape i roto i te mau hi'opo'ara'a . Teie ra, te vaira te tahi mau motu, 14 rahira'a o rātou, 'ōia ho'i, tei ni'a i te faito 0,88 % no te rahira'a huira'atira no Porinetia farani, 'āita ta rātou e rave'a no te rave i te reira mau hi'opo'ara'a no te tahi mau tumu 'āita ta rātou e rave'a no te tatara, no te mea anei, 'āita to rātou e tahua taura'a manureva, e 'ore ai e nehenehe ta rātou e fa'atura i te pu'etau e titauhia no te hi'opo'a i te huru no ta rātou pape na te hō'ēpū 'iteahia e te Haufenua, o te vai nei i Tahiti ana'e.

 

No reira, ua anihia e fa'ataui i te fa'aturera'a ia nehenehe :

- ia ha'afaufa'ahia mai te mau punavai no te  « pape miti » e te « pape ua », e tae noa'tu i te mau mauha'a no te 'ōperera'a mai te mau 'āfata 'aufau vavera'a o te vaira i roto i te tahi mau motu no Tuamotu ma ihoa ra  ;

- 'ēiaha ia tu'uhia i raro a'e i e fa'autu'ara'a i te mau 'Ōire 'ēita ta rātou e nehenehe e hi'opo'a i te mara'a no ta rātou pape inu no te mau tumu 'āita ta rātou e rave'a no te tatara, no te 'ērera'a rātou i te tahua taura'a manureva, e 'ore ai e nehenehe ta rātou ia hapono mai i ta rātou pape e hi'opo'a i roto i te Pū hi'opo'ara'a o te vai nei i Tahiti ana'e.

 

Ua horo'a te Tomite no te Mapuru a 'ēa o te pape i roto i tā'na 'apo'ora'a no te 9 ra no tenuare i ma'iri a'e nei, i te mana'o farii, na te ta'ato'ara'a, i teie mau fa'atauiuira'a i tu'uhia atu. E tu'uhia atu te reira mau fa'atauiuira'a i roto i te 'Āpo'ora'arahi no Porinetia farani. Ia fariihia mai rātou, e ravehia'tu ia te hō'ē'ōpuara'a fa'atauira'a i te hō'ēno te mau fa'aotira'a mana no te fa'a'ohipara'a i te fa'aotira'a i fa'ahitihia'tu na i ni'a nei, no te fa'aiti i te faito rahira'a no te mau hi'opo'ara'a no te iti no te faito rahira'a pape a taua mau 'Ōire rii na'ina'i ra.

 

 

Ture 'Ai'a no te mau ha'amaramaramara'a no ni'a i te feia fa'ahoro e te mau pere'o'o

 

Ua ha'amana te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te haponora'a i roto i te 'Āpo'ora'a Matutu Ti'arau Matau'i no te horo'a mai i to'na mana'o, i ni'a i te 'ōpuara'a Ture 'Ai'a no te mau ha'amaramaramara'a no ni'a i te Feia fa'ahoro e te terera'a o te mau pere'o'o uira e no ni'a e rave rahi mau fa'atauiuira'a i te Ture Poromu no Porinetia farani.

 

No ni'a i te mau tareni o tei horo'ahia'tu i roto ia'na, 'ōia mau, e tareni na te Fa'aterera'a no te mau Utara'a na ni'a i te Fenua FUF=DTT) i te ohira'a mai, i te fa'aaura'a e i te fa'a'ohipara'a i temau numera ato'a no ni'a i te feia fatu i te parau fa'ati'a no te fa'ahoro i te pere'o'o, i te tahi pae, e no ni'a i te terera'a o te mau pere'o'o i te tahi atu pae.

 

'Are'a ra, te fa'a'ite maira te Ture Poromu no Porinetia farani i te mau fa'aturera'a no te reira tuha' a o tei 'ore a i ha'amanahia'tura. Te titau ra ia teie Ture 'Ai'a ia fa'ihia te reira 'apo'o ture areare, ia nehenehe  :

 

-                     ia ha'apapu i te tareni a te Fa'aterera'a no te mau Utara'a na ni'a i te Fenua i ni'a i te mau titaura'a no roto mai i te ture no te 6 no tenuare 1 978 ra fa'atauihia ia au i te arata'ira'a rorouira, i te mau pu'eparau mana e i te mau ti'amara'a o te fa'a'ohipahia ra i Poronetia farani ;

-                     te fa'atupura'a i te fa'a'ohipâra'a i te o te mau numera iho ta'ata tata'itahi o tei putuhia mai  no te maramarama e te papura'a hau atu ;

-                     te tu'ura'a i te mau fa'aravaira'a o te Ture no te Poromu, no te fa'atura maita'ira'ahia e te maramarama maita'ira'a te fa'aturera'a.

-                    

Ua riro na teie 'opuara'a ture 'Ai'a ei uiuira'a mana'o e te ture, te mau mana muto'i e tae noa'tu i te mau piha toro'a 'aufau tute, te mau ti'ara'a mana no te tute, te mau titaura'a e te mau utu'a moni, o te fa'a'ohipa tano nei i to ratou ti'ara'a i mua i te FUF (DTT) e 'oia ato'a i te feia paruru ia roohia e te 'ati, e ti'ara'a faufa'a rahi o ta ratou e ti'a'au ra, no te fa'a'itera'a i te huru faito o te mau pere'o'o o tei ro'ohia e te mau 'ati poromu. E arata'i hohonuhia'tu a te reira fa'anahora'a na roto i e ha'amanara'a papu i teie Ture 'Ai'a no te tau e haere maira i mua ia tatou.

 

 

Ratiotaniuniura'a 'ihi moana  : tatarira'a i te ho'e fa'aturera'a 'api

 

No te fa'arava'i i te parurura'a ih moana, e mana mai te ho'e fa'aturera'a no ni'ai te mau materia ratiotaniuniura'a i teie matahiti 2018.

 

Te fa'aturera'a tahito no te matahiti 1982 ra, e mea fa'ahepohia i teie nei, ia ha'amauhia mai te tahi fa'atuera'a 'api, ia au i te mau 'ihi rave'a 'aravihi no teie tau, no te fa'a'api i te mau rave'a no te parurura'a 'eiaha ia tupurahi mai te mau 'ati. No te maupahi ihoara otei tanumerahia i Porinetia farani nei, i raro mai i te faito 160 tane uta hioropatete e fereti, no te rava'aira'a e no te oriori haerera'a, ta'a-è noa'tu te mpau pahi uta horopatete.

Ua ha'amauhia te reira fa'aturera'a na ni'a atu i te niu fa'aturera'a e ha'amauhia i roto ite mau tuha'a fenua no te ara-moana farani e ia au i te mau fa'aturera'a fa'ata'ahia e te fa'anahora'a fa'aara 'ati (SMDSM). Te puta no te mau tapurara'a i ni'a i mau pahi e te hi'opo'a tamara'ahia e te Haunui na te pu haunui no te mau rahira'a fanora'a (ANFR) – i tano e fa'a'ohipa ato'ahia mai ai i Porinetia farani nei.

 

Te mau materia 'api mai te mau poito fa'a'itera'a 'ati nani'a i te huru faito pahi mai teie i muri nei  :

•          te mau pahi toro'a, no te rava'aira'a, o te titauhia, ta'a-è noa'tu te mau materia otei tu'u a'e nahia, ho'e ratio 'afa'ifa'i VHFR e ho'e ratio fa'a'itera'a ti'ara'a i te mau 'ati (poito RLS).

•          te mau pahi oriori haere hanoa, ia au i te faito no to ratou fanora'a, ia vai ta ratou ratio VHF no te hō'ēfanora'a i te ateara'a e 6 maire i te vahi ruru.

No te mau pahi e fano atu i 'o atu i te 20 maire, i te vahi ruru e i rapae'auatu i te 60 maire (faito 3 no te fanora'a). E titauhia ta ratou hau atu ite poito moana fa'a'itera'a, te ho'e poito 'ihita'ata (poito PLB). Ho'e ratiopoito no te fa'a'ite i te vahi i tupu ai te 'ati (poito RLS) o teiu tapurahia no te mau pahi e fanora i 'o atu i te 60 maire i te vahi ruru (2 e  1 no te faito note fanora'a).

 

E piti huru poito fa'a'itera'a 'ati na teie fa'aturera'a  :

•          te poitoratio fa'a'itera'a i te tupura'a te 'ati, RLS

•          Te poito moana no te fa'a'itera'a ta'ata iho-  -> PLB

 

Ia au i te mau tapa'o no te reira mau poito, o te titauhia ia tu'uhia i roto i te mau taime no te mau RLS i ni'a i te mau pahi toro'a 'ohipa e te mau PLB i ni'a i te mau pahi oriori haere. E rave ato'ahia ho'e taniuniura'a papu maita'i i te mau hepetoma i mua nei e te Fa'aterera'a Porinetia no te mau 'Ohipa 'Ihi Moana no te ha'apapu i te maita'ira'a no te reira mau fa'aturera'a 'api na roto i te fa'aotira'a mana no te 14 no titema 2017   tei piahia i roto i te Ve'a a te Hau i te 22 no titema 2017 e te mau fa'aotira'a mana no te mau mahana i mua nei. 

 

 

Tapura no te pute fa'aineinera'a toro'a a te 'Āpo'ora'ahau Niu - Terani tapura 2018

 

Ha'amauhia mai te 1998 maira, te fa'anahora'a pute no te fa'aineinera'a toro'a a te 'Āpo'ora'ahau Niu-Terani, mataunoahia na i te pii e  « te Pute Niu-Terani », o te horo'a i te pea i te mau taure'a Porinetia e haere i te hō'ē ha'apiira'a toro'a no te hō'ē matahiti te roara'a i Niu-Terani, ia roa'a mai te mau 'aravihi 'āpi e te tahi faito hau atu i te fa'ahiahia i te pae no te reo peretane. E tatari ato'a te reira fa'anahora'a, i te 'itera'a i te hō'ē fenua rahi 'āpi autaea'e no Patitifa (fa'anahora'a ha'apiira'a peretane, raura'a ta'ere).

 

E amo te pute i te ta'ato'ara'a no te mau ha'amau'ara'a no te mau ha'apiira'a e tae noa'tu i te mau ha'amau'ara'a no te nohora'a i roto i te ' utuafare fetii e farii mai, te titeti manureva, te mau ha'amau'ara'a no te parau fa'ati'a no te purutira'a'tu e te mau ha'amau'ara'a no te rapa'aura'a ma'i. I roto i te ta'ato'ara'a no te pu'etau ha'apiira'a, e farii te fatu pute hō'ē tauturu moni, 'aufauhia i te mau 'ahuru mapae mahana ato'a, no tā'na mau ha'amau'ara'a no te pere'o'o utara'a i te fare ha'apiira'a, no tā'na mau tapura 'ohipa ta'ere e te tahi atu ā. Te vahi ha'apiira'a e te tapura ha'apiira'a toro'a, na te hō'ē ia pū no Niu-Terani e fa'aoti mai, o te amo ato'a mai i te ti'ara'a paturu iho ha'apiira'a no taua piahi ra.

 

E ha'amata te ha'apiira'a toro'a na roto i te hō'ē tau ha'apiira'a reo peretane tamau no te roara'a  3 'āva'e, ia au ato'a i te faito 'ite o taua piahi ra i te reo peretane, i muri mai, e ha'apiipiira'a toro'a no te roara'a hō'ē matahiti te roa roara'a i roto i te hō'ē Pū ha'apiira'a Toro'a e 'Ihirave'a 'aravihi. I roto i tā'na ha'apiipiira'a toro'a, e titauhia te fatu pute, ia ha'apa'o maita'i i te mau ha'apiira'a, ia manuia i te mau hi'opo'ara'a tauira'a piha,e ia tamau noa i te fa'a'ite i te hō'ē parau ha'apapa i tō'na ti'a paturu i te huru no tō'na manuira'a e aore ia, no tō'na mau fifi. Ia hope te tau ha'apiipiira'a toro'a, e titauhia te piahi ia ho'i mai i Tahiti e ia rave i te 'ohipa no te roara'a e piti a'e matahiti.

 

No te anira'a i te pute Niu-Terani, e mea titauhia te tino e ani ra, ia fanauhia i Porinetia farani, e aore ra, i reira i te haerera'a na i tā'na mau ha'apiira'a tuarua e ei faito maita'i no te reo peretane. E mea titau ato'ahia te hō'ē 'aravihi toro'a 'ohipa. Hau atu i te reira, ia tano ato'a te 'ōpuara'a toro'a   i ni'a i te 'ōpuara'a ha'apiira'a e ia tapa'ohia i roto i te mau tuha'a hina'arohia o tei tapa'ohia e te Haufenua.

 

No te tau tihepura'a no te matahiti 2018, ia tu'uhia te mau anira'a no te pute Niu-Terani aore ia i te Fa'aterera'a Rahi no te Ha'apiira'a e no te mau Ha'apiira'a  (www.education.pf) e aore ia i te SEFI (www.sefi.pf). Mai 2011 e tae mai i te 2017, piri i te 27 pute Niu-Terani o tei horo'ahia na, na te mau taure'are'a Porinetia, i roto i te tuha'a no te fariira'a ratere (15 pute), no te fa'a'apu (2 pute), no te 'imira'a faufa'a e matetera'a (5 pute), no te Taniuniura'a e no te NTIC (3 pute) , no te ta'ere e no te rima 'i (2 pute). Te faito matahiti o tei fana'o i taua pute ra, tei ni'a ia i te faito 19 e haere atu i te 22 matahiti.

 

 

Ha'amaura'a i te Tomite Pairati no te tapura 'ohipa no te Rave'a Ha'amaramaramara'a i te mau Punavai Ta'ata  (RHPT=SIRH)

 

Na roto i te anira'a a te Fa'aterehau vahine no te 'Ohipa, ua ha'amana te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te hō'ē fa'aotira'a mana no ni'a i te ha'amaura'a i te Tomite Pairati i te tapura 'ohipa no ni'a i te Rave'a Ha'amaramaramara'a i te mau Punavai Ta'ata (RHPT=SIRH).

 

'Ōia mau, mai te 2015 maira, ua fa'ata'a maina te 'Āpo'ora'ahau e ha'a 'ōia na roto i te fa'a'āpira'a i te fa'aterera'a fenua, ma te turu'i i ni'a e 4 mau reni rarahi, i roto i te reira, te vaira, te fa'aterera'a i te ma Punavai Ta'ata e te mau Mana.

 

Hō'ē Rave'a no te Ha'amaramaramara'a i te mau Punavai Ta'ata (RHPT=SIRH), o tei riro ei mauha'a faufa'a rahi no te fa'a'itera'a i te mau 'avei'a fa'ahiahia e i te pairatira'a i te mau punavai ta'ata. Te ti'ā'aura'a a te hau i te rave 'ohipa, te 'aufaura'a, te ti'ā'aura'a i te fa'ataura'a 'ohipa, te faito moni rave 'ohipa, te ti'ā'aura'a i te mau tareni, te fa'aineinera'a, te tihepura'a mai e te pairatira'a RH, o te mau tuha'a faufa'a rahi ato'a ia o te feia fa'atere e no te mau RH.

 

Te fa'a'ohipara'a i te tatarara'a SHPT (SIRH) e 'āfa'i mai 'ōia e 4 mau 'āpi, no te pae iho ta'ata, no te fa'anahora'a, no te fa'aitira'a i te ho'o e te fa'arava'ira'a i te hotura'a.

No reira, te hamanira'a i te hō'ē Tomite Pairati no te hō'ē tauiha'a na te hau fa'ata'ahia no te rave'a ha'amaramaramara'a i te mau Punavai Ta'ata, i roto i te mau pū ta'amuhia i ni'a i te tomite no te mau rave'a no te rave'a ha'amaramaramara'a no Porinetia farani, e titau mai ia.

 

Teie te mau tareni rarahi roa a te SHPT (SIRH)  :

-                te ha'apapura'a i te huru no te mau tahua  o te rave'a no te ha'amaramaramara'a no te mau Punavai Ta'ata e vai nei ;

-                te tu'ura'a mai hō'ē rave'a 'aravihi na te SHPT (SIRH) ia au i te mau fā a te Haufenua ;

-                te tu'ura'a i te hoho'a terera'a no te mara'ara'a e no te ha'apapura'a i te 'ōpuara'a no te hoho'a fa'atere a te SHPT (SIRH)  ;

-                te tu'ura'a i te 'ōpuara'a no te hoho'a o te mara'ara'a o te SHPT (SIRH) i mua i te Tomite 'ihi rave'a.

Hamanihia e na ti'a rarahi e toru, no te tuha'a no te ti'ā'aura'a i te rave 'ohipa a te hau no Porinetia farani (DGRH, DBF e CDE), e tae noa'tu i te mau ti'a no te DMRA e no te SIPF, na te Fa'aterehau ti'ā'au i te mau 'ohipa a te hau e peretiteni ia'na.

 

 

Horo'ara'a i te tauturu moni na te Pū'Ōtuhira'a Ta'ere -  Fare Fenua

 

Ua farii te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e horo'a hō'ētauturu moni no te faito 10 mirioni farane na te ta'atira'a Haururu no tā'na mau tapura 'ohipa no te patura'a e no te fa'a'āpira'a i te 'ōpuara'a no te Pū'Ōtuhira'a Ta'ere, Fare Fenua, i Papeno'o.

 

Te ta'atira'a Haururu o te ha'a nei no te parurura'a, te fa'anahora'a e te fa'ahotura'a ia Papeno'o, o tei ani mai e ia ha'afaufa'a fa'ahouhia te tahua no Fare Hape, o tā'na e 'atu'atu nei, e fa'anaho nei e rauti nei, na roto i te patura'a i te hō'ēmata'ina'a hiro'a ta'ere, 'arutaimareva e fariira'a ratere, ma te fa'aōato'a i roto i te mau patura'a e vai nei i teie nei.

 

Teie 'ōpuara'a no te hō'ēPū'Ōtuhira'a Ta'ere e patuhia ia i ni'a i te tahua tumu no te mau patura'a tahito 'āua ha'a'atihia e te patura'a e vai noa nei ā, o tei ha'apapuhia mai to ratou iho hiro'a tumu. E 'ano'ihia 'ōia e te hō'ēfare arii'oi (fare no te mau rahua), te hō'ēfare rapa'aura'a ma'i (fare rapa'aura'a ma'i rā'au e rave'a tahiti), te hō'ēfare 'aira'a upu (fare ha'apiira'a), te hō'ēfare tuutu (fare tunura'a ma'a) e e piti fare nana'o. Hau atu i te mau ha'apiipiira'a ta'ere, e tu'u ato'ahia te mau ha'apiira'a i ni'a i te 'aravihi e te ta'ere porinetia.

 

Te tuha'a matamua no te reira 'opuara'a, o te tuha'a ia no te mā'imira'a tauiha'a tahito i roto i te repo fenua, o te ravehia hou a'e a patuhia atu ai te mau fare. Te piti o te tuha'a, no ni'a ia i te patura'a i te mau fare arii'oi, te fare tuutu, na fare nana'ora'a e piti, e tae noa'tu i te fa'a'āpira'a 10 atu āmau fare e te tahi atu āmau tapura 'ohipa.