ŌRERORA’A

‘Ōrerora’a na te Peretiteni Edouard Fritch i roto i te vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a no te parau ha’apapa no na mahana 100 o te ‘Āpo’ora’ahau

Mahana piti 6 no tenuare 2015

 

 

 

Te ’Apo’ora’ahau o ta’u e peretiteni nei, ua ha’amauhia na ia i te 16 ra no tetepa e te tai’o rahira’a mahana tiairahihia no 100ra’a o te  mahana, ua roa’ahia ia i te 25 ra no titema 2014. Ei rave’a ’eiaha ’outou ia fa’ahuehuehia’tu i roto i te mahana no te ’oro’a Noera, ua mana’o matou e vaiiho i na ’oro’a hope’a matahiti ia oti, i reira e vauvau atu ai i te parau ha’apapa no te Fa’aterera’a o te Fenua.

 

E tareni huru ta’a-è-rii teie, i te mea, teie peu « 100 mahana », ua tarena rahihia ‘oia i roto i te parau ha’apapa no te ’omuara’a o te ho’e pu’etau fa’aterera’a fenua.

 

Teie ra, mai ta ’outou i ’ite, mai ia’ù iho nei e tae noa’tu i te mau Fa’aterehau no ta’ù nei ’Apo’ora’ahau, ua tapura matou ia matou no te fa’ahaere roara’a i te mau tapura ’ohipa a te Fa’aterera’a fenua na mua atu ia matou o tei peretitenihia mai na e Gaston Flosse.

 

I roto i teie parau ha’apapa, te vaira te mau tuha’a, e otira’a no te mau tapura ’ohipa i ha’amatahia mai e te ’Apo’ora’ahau tahito e o tei oti i raro a’e i te fa’aterera’a a teie ’Apo’ora’ahau ’api o ta’ù e peretiteni nei. Teie nei parau ha’apapa, e mea ta’amu mau maita’ihia ia i ni’a i te mau tapura ’ohipa i ha’amatahia mai, noa’tu, e ’oia mau, ua titauhia matou ia tu’u rahi i te faufa’a moni no te fa’atupura’a.

 

’Aita atura ia matou i haere noa mai no te tapu noa i te mau ripene ana’e, mai ta’u i tai’o na ia au i te papa’ira’a a te tahi huru penitara patia huru mauiui rii.

 

E mea ti’a ato’a ia ha’apapuhia e, teie parau ha’apapa, ua tapa’o ato’ahia ia i roto i te avei’a no te mau tapura ’ohipa o tei vauvauhia mai na i roto i te Tapura ’ohipa a te Taho’era’a Huira’atira.

 

 

***

 

 

Ei ’omuara’a, e parau atu vau e teie parau ha’apapa a teie ’Apo’ora’ahau, i te ’omua-roa-ra’a, o ta’na ato’a ia huru fa’aterera’a.

 

Ta’ù huru fa’aterera’a, na mua roa, o te vai maramaramara’a te mau tapura ’ohipa, te tau’aparaura’a, te ma’imira’a i te rave’a e tupu ai te ho’era’a tu’ati’ati maita’i.

 

No reira, e parau mau, te vaira te tahi mau tino o te fa’ahapa maira ia’ù i te ’orera’a e ha’ape’epe’e. Tera ra, ’eiaha ia ’ano’ihia te vitiviti e te huanane; ’eiaha ia ’ano’ihia te huananera’a i te mau fa’aarara’a e a ’ore atu ai e matara fa’ahou a muri atu, no te mea, ’aita te mau tapura ’ohipa i rave pautuutu maita’ihia mai na roto i te maramarama ia au i to ratou mau huru.

 

A piti, te hina’aro nei e ’iriti atu i te papu fa’ahoura’a mai te tau’aparaura’a e te Haunui. ’Oia mau, ua ha’amatahia mai taua tau’aparaura’a ra i te nati fa’ahouhia mai te matahiti 2012 maira na roto i te ma’itira’ahia mai na Tepute to’otoru o te Taho’era’a Huira’atira e ua vai ’aueue ’ore noa mai te reira mai te taime mai a taui mai ai te Paerahi i te matahiti 2013. Te ti’aturi nei ra vau e ua taui mai to’na huru a 3 ’ava’e i teie nei. I te upo’o o te Haunui, te ti’aturi nei au e te vai maoti mau ra te hina’aro no te rave ’amui i te ’ohipa, no te fa’ati’a fa’ahou e ma te ha’avarevare ’ore.

 

A toru, e mea ti’a ia fa’a’ite atu vau, e te ’Apo’ora’ahu e o vau iho nei, ua fa’ata’a maita’i mai na matou i te tahi taime papu e te rava’i maita’i no te ha’amaramarama maita’i ia matou iho na mua roa i te mau pu’eparau o tei vaiihohia mai e te ’Apo’ora’ahau  tahito. ’Oia ia, te vaira te mau pu’eparau o ta matou i fa’aro’o na i roto i te ’Apo’ora’arahi, teie ra, e mea ta’a-è-roa ia ’ite hohonu ana’e atu ’oe i te rotora’a.

 

Te mana’o nei au i te mau pu’eparau no ni’a i te mau ’ona fa’ahotu no te fenua Taina. E ho’i mai a vau i ni’a i teie parau.

 

No reira, i roto i na Mahana 100, ua ti’atunu na matou no te ha’amau i te ho’e hoho’a no te ho’e fa’aterera’ahau fenua ‘api, te ha’apapu fa’ahoura’a i to matou aura’a e to tatou autaipe natura ‘oia ho’i, te Haunui, tera ra, te mau ‘Oire ato’a, e tae noa’tu ite rave fa’ahoura’a mai i te mau pu’eparau i vaiihohia e te ‘Apo’ora’ahau tahito.

 

E ‘oia mau roa, te vai ato’a ra ihoa ta matou iho mau tapura ‘ohipa.

 

 

……………….

 

 

No teie vauvaura’a parau i mua ia ‘outou e te feia papa’i ve’a, ua ani vau i te mau Fa’aterehau tata’itahi, ia vauvau mai i ta’na iho parau ha’apapa no ta’na mau tapura ‘ohipa. E i to matou putuputura’a, ua hau i te 100 rahira’a ‘apiparau.

 

No reira, ‘eiaha ‘outou e ha’ape’ape’a, ‘eita vau e ani i te Fa’aterehau tata’itahi ia horahora ta’ato’a atu i ta’na parau ha’apapa.

 

E vauvau ‘amui atura matou i te ho’e parau ha’apapa ‘amui e na ni’a i te mau parau tumu rarahi. E ‘ere roa’tu i te ho’e parau ha’apapa hi’o ‘amui hope’a roa, no te mea, ‘aita matou i tape’a mai i te mau tapura ‘ohipa tuha’a, o tei ha’ahia mai e te mau Fa’aterera’ahau tata’itahi. Ia rave hia maira te ho’e ma’itira’a e ti’a ai, ia vai noa i roto i te reni metua no te ha’apoto i te vauvaura’a tapura ‘ohipa.

 

Ia hina’aro noa’tu ‘outou e fa’ahohonu i ta ‘outou mau titorotorora’a, te mana’o nei au, e nehenehe ta te mau Fa’aterehau tata’itahi e vauvau atu i mua ia ‘outou i ta’na tuha’a, i roto i te hu’ahu’ara’a no ta’na mau tapura ‘ohipa

 

Te tapura ‘ohipa rahi roa a’e a te ‘Apo’ora’ahau i roto i ta’na mau tapura ‘ohipa o te ha’amahuta fa’ahoura’a ia i te ti’ara’a ‘ohipa. Ua parau a’e na tu vau , te mau fa’anahora’a mai te CAE, no te reira, ua tu’u fa’ahou atu matou, 150 mirioni toata farane i roto i te ‘Afata fa’arava’i i roa’ahia mai ai e 3 000 rahira’a parau fa’aau o te ravera’a ‘ohipa, i muri mai e 500 mirioni toata farane fa’ahou a i ni’a i tera e 3,250 mirioi toata farane o tei fa’ata’ahia na no te porotita  no te ti’ara’a ‘ohipa tauturu i te ‘afata terera’a faufa’a metua no te matahiti 2015, o tei ‘ore roa e riro ei hope’ara’a e o tei vai noa mai ei mau pahonora’a vitiviti i te mau taime hina’aro ruhia mai.

 

O ta matou e tauto’o nei, o te ti’ara’a ‘ohipa pu’etau maoro ia. No te reira tumu, te Fa’aterehau vahine no te Ti’ara’a ‘ohipa i ti’atunu pautuutu maita’i ai i ni’a i te mau piira’a matete e i te ho’e porotita no te ha’apiira’a toro’a hau atu i te hina’aro rahihia mai.

 

 

No te reira ato’a tumu matou e ha’a ai na roto i te mau fa’atupura’a matete ‘ohipa a te hau, na roto atu anei i te Haufenua, na roto mai anei i te mau ‘Oire, e aore a ia, na roto mai anei i te Haunui, no te pae ihoara no te mau patura’a fare rarahi.

 

No te Haufenua, e fa’ata’ahia e 37,5 miria toata farane no te mau tapura ‘ohipa fa’ahotura’a i te matahiti i mua nei, ma teie tahua fa’atupura’a ‘ohipa é 25 miria toata farane (te papa fa’ahaerera’a tohuhia e 65%) o te ‘iriti maira i te tahi mara’ara’a i ni’a i te faito + 25% ia fa’ahi’ohia’tu i ni’a i to te matahiti 2014.

 

Te ha’a ato’a nei ra matou no te paturu i te tareni ‘ohipa a te mau taiete e ‘ere i ta te hau, e te mana’o nei au i te mau ‘opuara’a rarahi a te mau ‘ona no rapae’au mai, tera ra, i te mau ‘opuara’a ato’a a te mau ‘ona fa’ahotu no te fenua iho nei, e mea rahi roa e na te reira e fa’atumu maita’i maira i te ‘ananahi o to tatou Fenua.

 

No teie auvaura’a parau i mua ia ‘outou e te feia papa’i ve’a, e vauvau atu matou i te tahi ha’apotora’a o te pu’ohu mai i te mau tapura ‘ohipa ato’a a te ‘Apo’ora’ahau na ni’a i te mau parau rarahi, e ia hina’arohia, e nehenehe ia te mau Fa’aterehau tata’itahie horo’a atu i te tahi mau ha’apapura’a no te mau tapura ‘ohipa i roto i taua pu’eparau ra.