ŌRERORA’A

Mahana toru 21 no tenuare 2015

Mau poro’i fa’atau aroha na te Peretiteni Edouard Fritch i te Ve’a

 

 

 

E te mau Vahine e te mau Tane,  ti’a fa’atere no te mau ve’a papa’i,

 

E te mau vahine e te mau Tane Papa’i ve’a e Horo’a parau ‘api,

 

E ‘au mau hoa here,

 

 

 

 

E ‘oa’oa rahi tō’u i te fariira’a atu ia ‘outou, i te Peretitenira’a nei, i teie nei mahana, no te fa’atae atu, na ni’a i tō’ū nei ‘i’oa e i te ‘i’oa o te ‘Āpo’ora’ahau, i to mātāu reo ‘amui i te paraura’a atu e, ia maita’i e ia ‘oa’oa rahi roa ‘ōutōu i teie nei matahiti ‘api 2015.

 

Na ni’a i to ‘outou ti’ara’a ei mau tino hi’opo’a tu’utu’u ‘ore i te orara’a fa’arava’ira’a faufa’a, totiare e porotita, ua ‘ite mai ‘outou e ua tatara rahi na ‘ōutōu, i te hō’ē parau faufa’a rahi no teie iho nei hope’a matahiti 2014.

 

Te ani nei au e ia vai noa ‘ōutōu i roto i taua ‘oa’oara’a ra i teie matahiti 2015, no te mea, te ti’aturi nei au, e na te reira e ha’apuai atu a ia ‘ōutōu i te fa’a’itera’a i to tātōu nuna’a huira’atira i te mau parau ‘api, na roto i te mau ve’a papa’i, i te mau ratio e te mau ‘āfata teata.

 

2015, mai tā’ū i parau na i roto i tā’ū vauvaura’a parau no te 100 ra’a o te mahana no tā’ū fa’aterera’a mai i to tātōu nei fenua, e o ta’u ato’a i parau atu na i mua i te mau ti’a totiare, e matahiti ia e tupu mai ai e rave rahi mau ‘ōpuara’a, no te ha’amahuta fa’ahou i ta tātōu fa’arava’ira’a faufa’a, ‘oia no te fa’atupu ùai i te mau ti’ara’a ‘ohipa.

 

O te reira ta te Fa’aterera’a fenua tareni rahi matamua roa e ha’a pautuutu te mau Fa’aterehau i ni’a i te reira, ia tupu mai ihoa.

 

O te reira ato’a te hia’aira’a matamua roa o te mau huira’atira no Porinetia farani nei, o ta’u e ti’aturi nei, o tei painu rii roa na roto i te mau rarara’a o te porotita o ta tatou a e ‘ite fa’ahou nei.

 

Te fa’aro’o noa nei au i ta to tatou mau nu,na’a e parauparau nei e ta ‘outou ato’a ho’i na roto i te mau rave’a horo’ara’a parau ‘āpi, na roto ihoa ra i te mau fa’anahora’a totiare o ta ‘outou e rauti mai. E au ra, te ‘itehia’tura te ta’ahoa o te nuna’a. Te mana’o nei au, e mea ti’a ia fa’aiti-rii-hia te fa’ahiti i te ‘arepurepura’a porotita e orora’a porotita o te haere mai e tinai i te ti’aturira’a o te mau Porinetia, o te mau Fatu taiete ‘ōhipa, o te mau ‘ōna fa’ahotu ‘ōhipa, i roto i te ‘ananahi o to tatou nei Fenua.

 

4Eita vau e fa’ahapa atu ia ‘outou mai te mea e fa’a’ite ‘outou i te mau parau papu, i te mau parau mau. Ua ‘ite ato’a e mea mauiui te paraumau, tera ra, ua ‘ite ato’a tātōu i nanahi iho i te Tōmite Tamau i te pato’ira’a i ta’na iho tapura ‘ōhipa.

 

Te ti’aturi nei au, e mea ti’a ia mataara tātōu i te mau mana’o hi’o fa’arahi.

 

E ara i te mau topatopa no te mau mana’o hi’o fa’arahi, i rapae’au mai i to tatou mau ‘oti’a fenua e te tamau-noa-ra’a mai i roto i to tatou roro i te mau mana’o nira patia, no te mea, e nehenehe te reira e ha’atafifi i ta tatou fa’arava’ira’a faufa’a, i ta tatou fariira’a ratere.

 

Te ha’amana’o nei au i te mau fa’a’inora’a a te chikungunya. ‘Eita vau e fa’ahapa atu ia ‘outou, ‘oia mau, i to ‘outou papa’i rahira’a no ni’a i te reira ma’i pe’e e te ho’e parau mau o te morohi atura i teie mahana. Ua horo’a noa’tuna matou i te mau parau ato’a ma te ‘ore e tahunahuna i te tahi iti noa a’e. Tera ra, a ara ato’a, ‘eiaha tatou ia hahi –è-atu, i te mea na roto i te mau rave’a no teie nei tau, e nehenehe te tahi mau hahi-è-ra’a i te o at i roto i te mau paraura’a.

 

Ua ‘ite ‘outou, e ua vai matara noa mai au i mua i ta ‘outou mau anira’a, terara, no te tahi mau tuha’a, te mana’o nei au, e mea ti’a ia titi’ahia te mau paraura’a no te ara ‘eiaha te mau ‘aimarora’a parau faufa’a ‘ore ia tupu mai, o te ‘ore roa e riro ei mea faufa’a no to tatou mau nuna’a huira’atira.

 

E mea faufa’a ato’a ra ia ‘ite ato’a vau e nahea ia pahono i te mau pati’ara’a i te mau tapura ‘ohipa a te ‘Apo’ora’ahau, e aore ra, ia’u iho nei.

 

Noa’tu a te reira, te tamau noa nei te ‘Apo’ora’ahau i te rave i te ‘ohipa. O te reira te mea faufa’a roa a’e.

 

Ua ‘ite, e ha’amata mātōu i te ‘ōmuara’a ihoa no teie nei matahiti i te fa’ahaere i te mau tapura ‘ōhipa rarahi, mai te fa’a’apira’a ihoa ra i te PSG, o tei poto roa to’na hutira’a aho.

 

Ua ha’amau mai au i te tarena e te mau ti’a tōtiare, e mea titauhia matou ia mata ara maita’i, no te maita’i o te ‘ananahi o to tātōu nuna’a no Porinetia nei.

 

E tapura ‘ōhipa hohonu te reira, e te ani atu nei au ia ‘ōutōu, ia tatara ‘afaro maita’i ma te papu e te paraumau, ‘eiaha te mau ‘aimarora’a parau ia tupu mai a muri atu i roto i te mau tau’aparaura’a o te fa’atupuhia’tu.

 

Te vai ato’a ra te tahi tapura ‘ōhipa faufa’a rahi, te parau no te ture ‘ōhipa, o ta mātōu e tuatapapa atu e te mau ti’a tōiare.

 

E tuha’a ato’a na ‘ōutōu te horo’ara’a i te mau taviri o te mau reforomatiora’a totiare, i te feia e tai’o mai i ta ‘ōutōu mau ve’a e aore ra o te fa’aro’o mai i ta ‘ōutōu mau horo’ara’a parau ‘api.

 

Te tia’turi ato’a nei au, e tareni ato’a na ‘ōutōu te ha’amaramarama maita’ira’a i te huira’atira no ni’a i te mau ‘ona no te ara, teie ra, i te ha’amau ato’ara’ahia mai te hoho’a rave’a ‘aravihi no te fa’ahotura’a i te fa’arava’ira’a faufa’a o tei vauvauhia’tu i mua ia ‘ōutōu i nanahi iho nei.

 

I roto i te reira mau tuha’a ato’a, te ‘Apo’ora’ahau e o vau iho nei, e ha’a matou ma te maramarama maita’i. Ma te maramarama i mua ia ‘ōutōu, e ma te maramarama i mua i te nuna’a.

 

E mai matara noa matou ia hina’aro mai ‘ōutōu ia mātōu, no te pahonora’a atu i ta ‘ōutōu mau uiuira’a. Tera ra, ia ‘ite ato’a mai ‘ōutōu, te vai ato’a ra te tahi mau taime, ‘eita ato’a mātōu e vata. Ua ‘ite e ua maramarama ‘ōutōu i te reira.

 

No reira, te fa’auta nei au i to’u ti’aturira’a papu i ni’a i te Pu Putura’a Parau ‘Āpi a te Peretitenira’a, i ni’a i to’na Fa’atere rahi ia Thibault Marais e i ni’a i to’na mau rima turu, ia vai matara noa no te fa’a’ohiera’a i taua tareni ra, no te ‘imira’a i te feia e uiui e e fa’aro’o mai.

 

E nehenehe ato’a ta ‘ōutōu e ti’aturi mai i to’u Fa’aa’o, ia Jérome Fannot, o ta ‘outou i ‘ite maita’i, no te horo’ara’a atu ia ‘ōutōu ra i te mau parau o ta ‘ōutōu e hina’aro.

 

Ei pu’ohura’a, te hina’aro nei e ani atu, ia vai noa to tātōu aura’a i roto i te hau, te autaea’e, te fa’aturara’a tetahi i te tahi, e ma te ‘a’au paraumau.

 

E ti’amara’a to ‘ōutōu, ‘oia mau, no te ‘afa’i mai i ta ‘outou mau ha’amaamaramara’a, ta ‘ōutōu hi’ora’a. Te mea faufa’a roa a’e, ‘eiaha roa’tu ia te mau tumu ia fa’atauiuihia.

 

Ia tamau noa tātōu i te vai ora i roto i te ti’aturira’a te tahi i te tahi, o te fa’aoraora noa nei ia tatou, e ia fa’a’ohie tatou i te ‘imira’a i ta tātōu mau parau no te maita’i o te ta’ato’ara’a.

 

O te pu’ohu i ta’u nei parauparaura’a, te hinaaro nei au e fa’a’ite atu ia ‘ōutōu i to mātōu mana’o papu. Ua ti’aturi mātōu e matara to tātōu fenua e e haere tātōu i mua.

 

A ‘ape’e mai ia mātōu i roto i teie ti’aturira’a, a fa’a’ite ato’a e te vai maita’i ra. Te ti’aturi ato’a nei au, ‘eita ato’a te nuna’a huira’atira e hina’aro mai i te ho’e ve’a o te haeremai e parau e, ‘aita e maita’i maira, te ‘ino roa’tura. Te hina’aro maira to tatou nuna’a i te ho’e ve’a o te ha’afaufa’a mai i to tatou mau huru, o te ha’afaufa’a i te mau tane e te mau vahine o te tamau noa a i te fa’ahotu i roto i to tatoun nei fenua.

 

‘Eita vau e fa’aroa roa’tu a, no te mea, ua haere mai ‘ōutōu i o nei, i teie nei avatea, no te ora ‘āmui i teie nei farereira’a. Mea maita’i pa’i e ma faufa’a teie mau parau o ta’u i parau atu nei ia ‘outou.

 

I teie nei, te ani atu nei au ia ‘ōutōu, ia ‘amui i ni’a i te ‘iri ‘amura’a i fa’aineinehia mai. Ua hna’aro vau e ia ‘oti’ati’a haere hanoa tātōu, a tau’aparau hanoa ai te tahi i te tahi, no te ‘aitauira’a i te mau mana’o.

 

A farii mai a ia parau atu vau e, ia maita’i e ia ‘oa’oa rahi noa ‘ōutōu, e i ‘afa’i mai ‘oia i te pea e te pu’e’a e te ma’ima’i ‘ore i to ‘ōutōu mau mero, e ia hotu ta tatou fa’arava’ira’a faufa’a.