ŌRERORA’A

Na roto i te titau manihinira’a a te Tomite Pairati no te ‘Apo’ora’a Matutu Mana’o a te ‘Utuafare fetii Porinetia, mauruuru maitai i te fa’ata’ara’a mai i te ho’e taime no te ‘amui mai i roto i te mau tarena ‘ohipa no teie nei mahana.

 

E ‘au mau hoa here, te hina’aro nei au, ma te ‘ore e ha’amarirau, e haere ti’a roa i ni’a i te mafatu no te parautumu i ta’iruru mai ai tatou i teie nei mahana : to tatou mau ‘utuafare fetii. E te paraura’a’tu ihoa ra ia ‘outou, e ‘ere roa’tu teie nei putuputura’a matutura’a mana’o i te ho’e farereira’a papu ‘ore, e ‘ere roa’tu i te ho’e ravepeu-noa-ra’a i te tahi fa’anahora’a, ia parau noahia a’e e mana’o maita’i to te porotita. Te ‘omua atu nei au i te paraura’a atu mai te reira, no te mea, ua ‘ite au e te vaira vetahi o ‘outou, o tei uiui noa na i ni’a i te faufa’ara’a e te hina’aro parau mau o te Fa’aterera’a fenua, no te tuatapapa i te mau fifi hohonu o te farereihia ra e te ‘utuafare fetii.

I mua i te mau fifi teimaha e i te mau ‘ati hauri’ari’a o tei tupu na i te matahiti 2015 ra, e o tei tae roa i ni’a i te taparahi poheroara’a i te tahi, e mea titauhia ia ui tatou, e nahea, e ti’a anei i ni’a e e ha’a no te arai, e aore ra, e parahi muhu ‘ore noa anei e a tia’i noa ai, ma te parau noa i roto ia’na iho e, ‘aita e pe’ape’a, na te tau e rapa’au mai i to tatou totaiete ?

 

I roto i te hohonura’a no to’u mafatu, ‘eita vau e ui. No te mea, e tareni na’u te ti’ara’a i ni’a e te ‘imira’a i te mau rave’a ato’a no te rapa’au i taua mau ma’i totiare ra, o te tupita nei i to tatou mau ‘utuafare fetii e ta tatou feia ‘api. E mea fa’ahepohia tatou, ia ti’a i ni’a no te maita’i o te ta’ato’ara’a e no te ho’era’a i roto i te hau o te totaiete o to tatou nei Fenua.

 

No reira, noa’tu e ‘aita te tahi pae i mauruuru na, i te ‘orera’a e ravehia te ‘ohipa i te mau tau i mahemo, e aore ra, o tei ‘ore a i farii atura i te reira paraumau, ‘eita ta tatou e nehenehe, ‘eita e ti’a ia tatou, ia fati i mua i te mau ‘ohipa ‘i’ino.

 

No reira, na ni’a i te i’oa o te ‘Apo’ora’ahau, ua fa’atae atu vau e piti tau anira’a ia Maiana Bambridge vahine ra, o ta tatou pa’ato’a i ‘ite i to’na o ta’ato’ara’a i roto i te mau fifi totiare,

-       A tahi, ia tu’u mai ‘oia i mua ia tatou i te mau fa’anahora’a e te mau tapura ‘ohipa o te nehenehe e ravehia. No te mea, ia haere tatou i ni’a i te mau tapura ‘ohipa e tupu, e ti’a ai,

-       A piti, ia fa’a’ite mai ‘oia ia’u i te rave’a fa’anahora’a e ha’amau e e nahea e nehenehe ai e fa’ahu’ahu’a i te reira e ia fa’atupu i te reira hoho’a tapura ‘ohipa ?

No reira i te 21 no tenuare 2016, ua ha’amau mai au i te Tomite Pairati ti’a’au i te Putuputura’a Matutura’a Mana’o a te ‘Utuafare Fetii.

Teie te mau parau tumu rarahi roa, o ta’u i vauvau atu na i mua i te Tomite Pairati, i to’na ha’amaura’ahia na, ia ‘ite maita’i ato’a mai ‘outou i te mau tareni o tei horo’ahia’tu i taua pupu ‘ohipa ra, o ta’u e horahora atu nei :

« Ua hina’aro vau na roto i te reira, e fa’a’ite i te nuna’a huira’atira, e ua fa’aoti matou e tu’u i te ‘utuafare fetii i te ropura’a no to matou mau mana’ona’ora’a, no te mea, i ta’u hi’ora’a, ua riro te ‘utuafare fetii ei vahi matamua roa, no te ora’a i roto i te orara’a totiare, no te ha’apiira’a i te fa’aterera’a e te tareni a te tahi e te tahi.

Ei roto ato’a ia’na e hotu mai ai te autahira’a i rotopu i te mau u’i rau e e ha’amata ato’a ai i te ‘operehia te ferurira’a e te mau peu tumu… To’u hina’aro rahi roa, ia riro maoti mau teie Putuputura’a Matutura’a Mana’o ra ei fa’ahi’ora’a mau no taua faufa’a rahi ra, no te ho’era’a e no te arai vavaora’a i ni’a iho i ta matou i fa’ariro na, ei tauto’ora’a faufa’a rahi roa a’e : te fa’atupu fa’ahoura’a i te taura natira’a totiare. ‘Eiaha ra mai te ho’e noa farereira’a, e ua oti atu ai. E titau mai te reira i te ho’e ‘ohipa feruri hohonuhia, o te ‘amui i te tuatapa hohonura’a i te mau tuha’a ato’a, e i muri mai, te mau matutura’a mana’o e hau atu i te reira, te mau rave’a ‘aravihi. Te mea e titauhia ra, ia ha’afaufa’a teie Putuputura’a Matutura’a Mana’o i te ‘aitauira’a mana’o i ni’a i teie hoho’a tapura ‘ohipa, a nehenehe atu ai amuri atu, ia nene’ihia mai te tahi puta no te ha’afaufa’a i te mau ‘utuafare fetii ».

Piri i te toru ‘ava’e, te putuputu noara’a mai na te mau mero no te Tomite. Te hina’aro nei au e fa’a’ite atu ia ‘outou i te Tomite Pairati e te ha’amauruurura’a i to’na mau mero no to ratou tata’itahi ha’a pautuutura’a mai, na i roto i taua mau ‘ava’e ra i mahemo atura. Teie o ratou :

-       Maiana Bambridge vahine, Arai Vavao no te Tomite Pairati,

-       Armelle Merceron vahine, ‘Auvaha no te ‘Apo’ora’arahi,

-       Eliane Tevahitua vahine, ‘Auvaha no te ‘Apo’ora’arahi,

-       Isabelle Sachet vahine, ‘Auvaha no te ‘Apo’ora’arahi,

-       Heimata Tang vahine, Ti’a no te ‘utuafare fetii e no te Ti’ara’amana o te vahine,

-       Te potii ra o Tumata Helme, Vana’a no te taparahira’a ta’ata, Papa’iparau no te Tomite Pairati,

-       William Tsing tane, Fa’atere no te Fare Metua,

-       Thierry Tapu ‘Orometua,

-       Jean-Bernard Rouch tane, Ti’a mana no te ‘Auvaha ture,

-       Rodolph Tutairi tane, Peretiteni no te Muto’i  2000,

 

Te fa’a’ite atu nei au ia ‘outou, e ua ha’apapu na vau i mua i te Tomite Pairati, e tu’u atu vau i to ‘outou mau mana’o i mua i te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani. E ani atu vau ia fa’atupuhia te tahi tau’aparaura’a huira’atira no ni’a i te reira parau. No reira, to’u hina’aro, ia ha’amauhia ia te mau fa’aturera’a i ni’a i te niupapa no to ‘outou mau mana’o tu’u, e na reira atu, ia ‘iriti mai ma te ara’ara’a maita’i i te mau rave’a faufa’a moni e au no te ha’aaveavera’a i taua hoho’a tapura ‘ohipa ra, o te tarenahia’tu i roto i te roara’a o te tau.

 

I te tahi atu pae, ua ’ite ’outou e ua ha’amata mai vau e rave rahi mau tau’aparaura’a e te mau ti’a totiare no to tatou nei Fenua, no ni’a i te reforomatiora’a i ta tatou Parurura’a Totiare Hi’o ’amui (PSG), o te ’iriti ra i te parau e no ni’a iho i te mau ’utuafare fetii ato’a no Porinetia farani nei, o te titauhia ia ha’afaufa’a i te tahi mau fa’aturera’a totiare no roto mai i te Putuputura’a Matutura’a Mana’o a te ’Utuafare Fetii, e, o te ha’amanahia mai e ta tatou ’Apo’ora’arahi. E mataara vau ia vai noa te tu’atira’a i rotopu i te mau mana’o tu’u no roto mai i te PSG e to roto mai i te Putuputura’a Matutura’a Mana’o a te ’Utuafare fetii.

 

Te parau maramarama roa a’e, te fa’ahotu ‘oti’a ‘ore nei to tatou Fenua i roto i te tuha’a no te totiare, ’oia mau, i te tino moni rahi, ei numerara’a ha’iha’i roa a’e, hau atu i te 30 miria toata farane ! Teie i muri ne, te mau uira’a rarahi roa o ta tatou e uiui ia tatou iho, te tahi i te tahi :

-       Te ha’amau’ahia anei te moni na ratou o te hia’ai mau ra ia mape’ehia ratou ?

-       Te fa’a’ohipa tanohia anei ’oia ?

-       Te ha’amau’a tano maita’i mau anei tatou i te moni o te horo’ahia maira ?

-       Te mau tino moni o te ha’amau’ahia nei, no roto maoti mai mau anei ratou, e i te mau taime ato’a, i te mau nuna’a huira’atira paruparu e te ro’o-rahi-hia e te ’ati, no to ratou ti’ara’a fifi rahi.

 

E a’u mau hoa here, te hina’aro nei au e fa’ariro i teie taime, no te fa’a’ite atu ia ’outou i te hohonura’a no to’u mana’o no ni’a i te parau no te ’utuafare fetii.

Te fa’ata’a nei tatou, ma to tatou hina’aro tae, i to tatou mau puai e ta tatou mau rave’a faufa’a moni no te fa’atupu i te ti’ara’a ’ohipa, no te patu i te mau nohora’a e no te paruru i to tatou ’auanatura. E mea tano roa te reira mau tauto’ora’a e te maita’i ho’i. Tera ra, e faufa’a rahi roahia’tu a ratou, mai te mea, e fa’ata’ahia ratou, no  te tura’i ia rahi atu a te ’oa’oara’a o to tatou mau ’utuafare fetii.

 

No’u iho nei, e hina’aro ato’a vau e ’apapa i te mau tauto’ora’a no te ’utuafare fetii, i ni’a ho’e a’e a huru faito teimahara’a e faufa’ara’a e to te ti’ara’a ’ohipa, to te nohora’a e aore ra, to te ’auanatura.

 

I teie mahana, e rave rahi mau fifi o te nanao nei i to tatou mau ’utuafare fetii. Ua tuea ta’u hi’ora’a i teie fa’a’itera’a i muri nei : « E rave rahi te mau fa’aiitara’a i ni’a i te orara’a o te ’utuafare fetii. Na te ti’ara’a o te orara’a faufa’a moni i vavahi i te mau ’utuafare fetii. Hau atu i te reira, te ’u’umihia nei e rave rahi mau ’utuafare fetii e te mau fifi faufa’a moni. Te ora ra e rave rahi mau ta’ata i roto i te veve ta’ota’o, te aratohia’tura vetahi e te nounou materia e na te mau huru faito orara’a o te vavahi i te orara’a ’utuafare fetii e te mau titaura’a tumu no te orara’a morare teretetiano ».

 

Te ha’apii maira te Papa François ia tatou, ma te parau mai e : « te hia’ai maira to tatou ao i te mau ’utuafare fetii maitata’i e te puai no te tinai i taua mau ’opuara’a ’i’ino ra. Te ’opuara’a ’ino ’otahi i ni’a i te ’utuafare fetii, e ’opuara’a ’ino mau na ia i ni’a i te toaiete iho ». ’Oia ato’a, ua parau pinepine noa ato’a na o Jean-Paul II : « te ’ananahi o te ta’ata nei, e mea na roto ia i te ’utuafare fetii. No reira, a paruru ana’e i to tatou mau’utuafare fetii. A ’ite atu i roto ia’na i te puna faufa’a auro rahi roa a’e no to tatou nei ’ai’a », o ta’u e ha’apapu fa’ahou atu a i te paraura’a, te puna faufa’a auro rahi roa a’e a te mau nuna’a ta’ata ato’a no te ao nei.

 

E to’u mau hoa here, e mea niu rahi vau ia’u i ni’a i te mau parau no te Evaneria. E mau parau te reira no te ora e no te aroha, o tei ratere noa mai na, na roto i te mau tenetere, o tei fa’atupu mai na i te rahira’a i to tatou mau ’utuafare. Ua ’ite te ta’ato’ara’a e o Porinetia farani o te ho’e ia Fenua no te hau e no te farii i te ta’ata. Ua fatu mai tatou i te reira huru, ’aua’e to tatou mau ’utuafare fetii porinetia, o tei arata’i hopehua maita’ihia mai na e te mau faufa’a teretetiano no te autahira’a, no te ’opere aumaitera’a, no te aroha fa’a’orera’a hara e no te here.

 

Te hotura’a o te mana’o o ta’u e hina’aro e o ta’u e ani atu nei ia ’outou, ia ora ’amui e o vau nei, o te fa’arirora’a ia i te « ’Utuafare fetii » ei faufa’a tumu matamua roa i roto i to tatou mau orara’a, ei faufa’a tumu matamua roa i roto i ta tatou mau fa’aterera’a. Ia ha’afaufa’a rahi fa’ahouhia’tu a te reira hotura’a mana’o e te ’a’ai, te ’a’ai o to tatou mau hui metua, te ’a’ai o to atou mau metua, no te mea, e parau mau, ua taui te mau ’anotau, are’a ra te mau faufa’a tumu o te ’utuafare fetii, ’aita ia i taui, ua vai tamau noa mai te huru faito mai to tahito ra.

 

Ia fa’arirohia te ’Utuafare fetii ei tauto’ora’a matameha’i roa. E varua porotita ’api te reira, o ta’u e hina’aro nei e fa’aora. Te pure nei au e ia tupu ’amui to tatou mau mana’o ma te ha’amarirau ’ore no te fa’ao vave i te maita’ira’a o te ’utuafare fetii i roto i ta tatou mau porotitara’a huira’atira.

 

Ta’u ’arora’a no te ’utuafare fetii porinetia, e ’arora’a ia no te orara’a ta’ato’a, e ’arora’a no ta tatou ta’ere, e ’arora’a no ta tatou feia ’api e te ho’era’a i rotopu i te mau u’i rau, e ’arora’a no te fa’ahanahana i te mau horo’a ato’a o ta to tatou Atua i pupu mai na to tatou nuna’a.

 

Mauruuru i to ’outou fa’aro’ora’a mai ia’u nei.