Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, Ti’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pū mana (MTT).

Ua farii atu te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere e no te mau Utara’a Manureva na te Ara, tī’ā’au i te mau aura’a e te mau Pūmana, o Nicole Bouteau, i te monire ra, ia Michel Monvoisin, Peretiteni no te Tomite Fa’atere no Air Tahiti Nui, e Peretiteni ato’a ho’i no te Tomite Fa’atere no Tahiti Fariira’a Ratere.